Alumni predavanja

Predavanje: Novi pogledi na postanak života i složenih organizama

Predavač: dr. sc. Josip Skejo, znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu, PMF Sažetak: Život je lakše prepoznati nego li ga definirati pa iako je znanost o...

Alumni BiolOs online predavanje: Povezanost tjelesne aktivnosti i društvenog kapitala kod...

Predavač: dr. sc. Maja Starčević Sažetak: Definirajući društveni kapital kao skup kulturnih osobina koje stvaraju i održavaju međusobno povjerenje i suradnju među članovima određene društvene...

Primjer dobre prakse – Učenička zadruga Ruđerica

Predavač: Ana Krmek, prof. biologije i kemije Sažetak: Učenička zadruga je dragovoljna interesna učenička organizacija koja kaooblik izvannastavne aktivnosti učenicima omogućuje stjecanje radno-tehničkog,ekološkog, gospodarskog i...

Saga o orlovima štekavcima Kopačkog rita

Predavač:  doc.dr.sc. Alma Mikuška Sažetak: Gniježđenje orla štekavca Haliaeetus albicilla u Parku prirode Kopački rit poznato je još od 19. stoljeća i traje bez prekida...

Predavanje: Molekularno oplemenjivanje bilja

Predavač: dr. sc. Ivana Plavšin Sažetak: Oplemenjivanje je postupak kojim se poboljšavaju nasljedne osobine ciljnih svojstava bilja, a koji rezultira stvaranjem novih, genetički poboljšanih sorti....

Predavanje: Utjecaj antihistaminika na razvoj mozga

Predavač: doc. dr. sc. Vedrana Ivić  Sažetak: Do 30% svjetske populacije, uključujući i trudnice, pati od alergija. Iako bi se tijekom trudnoće trebala izbjegavati primjena lijekova, potrebno...

ALUMNI BIOLOS ONLINE PREDAVANJE 2022.: MAKROALGE – SKRIVENO BOGATSTVO JADRANSKOG MORA

Alumni BiolOs online predavanje 2022. Makroalge – skriveno bogatstvo Jadranskog mora  Predavač: dr. sc. Ana-Marija Cikoš  Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti detaljnije o problematici...

PREDAVANJE: PRIMJENA MOLEKULARNIH METODA U KARAKTERIZACIJI MIKROBNIH ZAJEDNICA VODENIH EKOSUSTAVA

Predavač: Katarina Kajan, mag. biol. Sažetak: Složene i dinamične zajednice mikroorganizama imaju ključnu ulogu u održavanju strukture i funkcije vodenih ekosustava. Veliki je izazov identificirati...

Učenje i poučavanje bazirano na ishodima

Predavač: doc.dr.sc. Irena Labak Sažetak: Kompetencijski pristup u visokoškolskoj pedagogiji mijenja pedagoško-didaktičko-metodički pristup te od nastave usmjerene na nastavnika teži ka nastavi usmjerenoj na studenta kao aktivnog...

MODEL KRONIČNOG STRESA U ŠTAKORA – POVEZNICA STRESA I NEURODEGENERACIJE

Predavač: dr. sc. Marta Balog  Sažetak: Kronični stres uzrokuje dugoročne metaboličke promjene putem porodice jezgrinih receptora te izaziva razna patološka stanja. Glukokortikoidi prolaze krvno-moždanu barijeru i vežu...

Alumni BiolOs objave