Izvedbeni plan nastave Diplomskog sveučilišnog studija
Zaštita prirode i okoliša (DZPIO)

I. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. izmjene 20.07.2023.

I. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Biogeokemija / ZPIO-O01

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 30
ECTS bodovi 6

Izv. prof. dr. sc. Mirna Velki
Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan

Terestrička ekologija / ZPIO-O02

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Oleg Antonić

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan

Izv. prof. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš

Akvatička ekologija / ZPIO-O03

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 6

Doc. dr. sc. Filip Stević

Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić

Doc. dr. sc. Barbara Vlaičević

Ivana Turković Čakalić, stručni savjetnik

Kvantitativna ekologija / ZPIO-O04

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Doc. dr. sc. Željka Lončarić

Tamara Đerđ, asistent

Ekofiziologija / ZPIO-O05

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 30
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović

Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Doc. dr. sc. Martina Varga

I. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024.

II. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Ekotoksikologija /
ZPIO-O06

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Okolišno inženjerstvo /
ZPIO-O07

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 4

Doc. dr. sc. Filip Stević

Izv. prof dr. sc. Goran Palijan

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić

Geoinformatika u zaštiti prirode i okoliša /
ZPIO-O08

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Oleg Antonić

Doc. dr. sc. Željka Lončarić

Inventarizacija biološke raznolikosti / ZPIO-O09

Predavanja 15
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Nataša Turić

Istraživačka praksa / ZPIO-O10

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Biomonitoring / ZPIO-I01

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović
Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Radiobiologija / ZPIO-I02

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić

Ekologija tla / ZPIO-I03

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Herpetologija / BBZ69ZPI

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš