Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024

Izvedbeni plan nastave Sveučilišnog prijediplomskog studija: Biologija (PSB)

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. izmjene 30.09.2023.

III. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Beskralježnjaci / BBO314

Predavanja 30
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 6

Doc. dr. sc. Anita Galir

Doc. dr. sc. Mislav Kovačić
Doc. dr. sc. Barbara Vlaičević
Ivana Turković Čakalić, stručni savjetnik

Alge, gljive i lišajevi / BBO315*

Predavanja 45
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević

Izv. prof. dr. sc. Filip Stević

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić

Biokemija 1 / BBO317*

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković

Doc. dr. sc. Ana Vuković Popović, viši asistent

Opća ekologija / BBO318

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar

Kralježnjaci / BBO319

Predavanja 30
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 5

Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević

Doc. dr. sc. Alma Mikuška

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 / BTZK_3

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 1

Željko Beissmann, viši predavač

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Anatomija i morfologija kukaca / BBZ40

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 30
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar

Biologija mora / BBZ43

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan

Doc. dr. sc. Anita Galir

Biljna mikrotehnika i metode mikroskopije / BMP82*

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić

Izv. prof. dr. sc. Selma Mlinarić

Izv. prof. dr. sc. Lidija Kalinić

Zaštićene životinjske vrste / BBZ48

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Enrih Merdić

Pokusne životinje / BBZ62

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Senka Blažetić

Astrobiologija / BBZ62

Predavanja 15
Vježbe 5
Seminari 10
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović
Tamara Đerđ, asistent 

Upotreba računala u biologiji / BBZ67

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović
Tamara Đerđ, asistent 

Područja važna za floru Hrvatske / BBZ68

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
Nikolina Bek, asistent

IZBORNI MODUL KEMIJA 1

Opća kemija 2 / K016

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Maja Molnar

Organska kemija 2 / K042

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. izmjene 19.07.2023.

IV. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Biokemija 2 / BBO420

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Izv. prof. dr. sc. Senka Blažetić
Doc. dr. sc. Ana Vuković Popović, viši asistent

Fiziologija bilja 1 / BBO421

Predavanja 45
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 7

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Doc. dr. sc. Martina Varga
Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Stablašice / BBO422

Predavanja 30
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 6

Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin

Izv. prof. dr. sc. Zorana Katanić

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Nikolina Bek, asistent

Terenska nastava 2 - zoologija / BBO423

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Barbara Vlaičević

Doc. dr. sc. Anita Galir
Izv. prof. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
Doc. dr. sc. Mislav Kovačić

Terenska nastava 2 - botanika / BBO424

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin

Izv. prof. dr. sc. Filip Stević

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić

Nikolina Bek, asistent

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 / BTZK_4

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 1

Željko Beissmann, viši predavač

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Fitobiologija / BBZ60

Predavanja 45
Vježbe 20
Seminari 15
ECTS bodovi 6

Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin

Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac

Izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković

Izv. prof. dr. sc. Zorana Katanić

Hematofagni člankonošci (Arthropoda) / BBZ41

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar

Biologija protozoa / BBZ35

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan

Doc. dr. sc. Anita Galir

Ekofiziologija alga / BBZ37

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Učiti kako učiti /BBZ65

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak
Izv. prof. dr. sc. Senka Blažetić
Nataša Bušić, asistent

Pedobiologija / BBZ64

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Tamara Đerđ, asistent

Eksperimentalne biokemijske tehnike / BBZ39

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković

Doc. dr. sc. Ana Vuković Popović, viši asistent

IZBORNI MODUL KEMIJA 1

Analitička kemija 1 / K031

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 30
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Maja Molnar

Praktikum analitičke kemije 1 / K033

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Maja Molnar

Analitička kemija 2 / K032

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Olivera Galović