Zavod za kvantitativnu ekologiju

O zavodu

Zavod za kvantitativnu ekologiju sastoji se od pet istraživačkih grupa: Grupa za sustavnu ekologiju vodozemaca i gmazova (HERPECO), Grupa za sustavnu mikrobiologiju okoliša (ECOMICRO grupa), Grupa za ekofiziologiju i ekotoksikologiju biljaka (FITOECOTOX grupa), Grupa za sustavnu ekologiju tla (ECOSOIL grupa) i Grupa za ekološko statističko i matematičko modeliranje (ECOSTATMOD grupa). Istraživačke grupe istražuju vlastite teme koje se objedinjuju u zajedničkim projektima i znanstvenim temama.

Istraživačke grupe

Članovi Zavoda za kvantitativnu ekologiju

izv.prof.dr.sc.

Davorka Hackenberger Kutuzović

Predstojnica Zavoda za kvantitativnu ekologiju

prof.dr.sc., trajno zvanje

Vera Cesar-Lepeduš

prof.dr.sc., trajno zvanje

Oleg Antonić

prof.dr.sc., trajno zvanje

Branimir Hackenberger Kutuzović

izv.prof.dr.sc.

Goran Palijan

doc.dr.sc.

Vesna Peršić

izv.prof.dr.sc.

Olga Jovanović Glavaš

Bruno Ćaleta

Tamara Đerđ

HRZZ

Luca Zelić

Domagoj Hackenberger Kutuzović

Nikolina Stjepanović

Želite li sudjelovati u znanstvenom radu?

Želite li raditi, učiti i još se pri tome zabaviti? Da, to je moguće! Samo trebate željeti i javiti nam se! Odaberite neku od tema s kojima se mi bavimo ili dođite sa svojom željom i idejom!

Aktivnosti Zavoda za kvantitativnu ekologiju

Gost na Zavodu za kvantitativnu ekologiju

Viktoria Feigl sa Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Department of Applied Biotechnology and Food ScienceResearch Group of Environmental...

ABEL Training School on UAVs and Biogeochemical Cycling

Škola je održana u “Las Majadas del Tiétar” mjestu smještenom u zapadnoj Španjolskoj (pokrajina Cáceres). Eksperimentalna lokacija je karakteristična „dehesa“ (savana, hrast) ekosustav s dva...

Ljetna škola: modeliranje u R-u i modeliranje procesa u tlu

Škola je organizirana kao dio EUFORINNO projekta – European Forest Research and Innovation (RegPot No. 315982) i u sklopu COST projekta BIOLINK – Linking...

ErIK: softverska platforma za identifikaciju gujavica Hrvatske

Izdan ErIK softverska platforma za identifikaciju gujavica Hrvatske. Osmišljen kako bi se olakšalo određivanje gujavica Hrvatske do razine vrste. Ključ je dizajniran tako da...

Međunarodni sastanak KEYSOM projekta

U prostorijama Odjela za biologiju održan sastanak upravnog odbora i sastanak radnih grupa COST projekta KEYSOM: Soil fauna – key to soil organic matter...

Početni sastank DEFENSoil projekta

Održan početni sastanak HRZZ istraživačkog projekta DEFENSoil: Različiti učinci okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za procjenu...