Početni sastank DEFENSoil projekta

178

Održan početni sastanak HRZZ istraživačkog projekta DEFENSoil: Različiti učinci okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za procjenu rizika!!!

Web stranica projekta: defensoil.unios.hr