Odjel za biologiju

Odjel za biologiju je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 1. travnja 2005. godine. Smješten je u zgradi Sveučilišnog kampusa broj 3, na adresi Ulica cara Hadrijana 8/A. Osnovna funkcija Odjela je znanstveno-nastavna djelatnost iz područja biologije. Znanstvena djelatnost ostvaruje se kroz znanstvene projekte koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i drugi subjekti kao što su jedinice lokalne samouprave, gospodarstveni subjekti i dr. Nastavnici izvode nastavu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na Odjelu, na drugim studijima na Sveučilištu u Osijeku kao i drugim sveučilištima u Hrvatskoj.

Informacije o Odjelu, njegovu djelovanju i ustroju možete pronaći na mrežnoj stranici www.biologija.unios.hr.

ZAVODI
Na Odjelu djeluju četiri Zavoda: Zavod za ekologiju voda, Zavod za kvantitativnu ekologiju, Zavod za zoologiju te Zavod za biokemiju i ekofiziologiju biljaka.

Zavod za ekologiju voda
Unutar Zavoda za ekologiju voda djeluju dva laboratorija: Laboratorij za ekologiju alga i Laboratorij za vodene beskralježnjake. Članovi Zavoda provode istraživanja u slatkovodnim ekološkim sustavima na području RH, a posebno se ističu kontinuirana multidisciplinarna istraživanja voda poplavnog područja Parka prirode Kopački rit. Članovi također aktivno sudjeluju u različitim stručnim projektima vezanim uz zaštitu slatkovodnih ekoloških sustava.

Zavod za kvantitativnu ekologiju
Unutar Zavoda za kvantitativnu ekologiju djeluju tri laboratorija: Laboratorij za analizu bioloških sustava, Laboratorij za ekološko modeliranje i Laboratorij za ekobiogeografiju.
Glavna djelatnost Zavoda je znanstveno-istraživački rad s područja ekotoksikologije, primijenjene ekologije te modeliranja bioloških sustava. Saznanja proizašla iz znanstvenoistraživačkog rada primjenjuju se u rješavanju praktičnih problema iz područja zaštite okoliša, poljoprivrede i energetike.

Zavod za zoologiju
U Zavodu za zoologiju djeluju tri laboratorija namijenjena znanstveno-istraživačkom radu: Laboratorij za entomologiju, Laboratorij za ekologiju životinja i Laboratorij za staničnu i molekularnu biologiju biljaka. Svaki laboratorij radi prema planu i programu a zajedno čine jednu znanstveno-istraživačku interesnu cjelinu artikuliranu u strategiji i planu Zavoda. 

Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
U Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju provode se znanstvena istraživanja iz područja ekofiziologije alga, gljivičnih i bakterijskih biljnih patogena i mikovirusa te oksidacijskog i antioksidacijskog odgovora biljaka i životinja na različite oblike abiotičkog i biotičkog stresa.

TAJNIŠTVO
Tajništvo je središnja služba Odjela zadužena za rješavanje svih pravnih pitanja studenata. Nalazi se na drugom katu zgrade, soba br. 215.
Radno vrijeme: svaki radni dan od 08.00 do 14.00 satiTajnik Odjela : Silva Lustig, mag.iur

Kontakt:

 • Tel. 031/399-902
 • E-pošta: silva.lustig@biologija.unios.hr

STUDENTSKA REFERADA
Služba zadužena za pružanje informacija vezanih za upise, studentski status, prijave ispita, unos podataka u ISVU sustav, izdavanje potvrda i slično. Nalazi se u prizemlju zgrade, soba br. 21.

Radno vrijeme za studente: svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati.
Voditelj odsjeka za preddiplomske studije: Ivan Pletikosić

Kontakt:

 • Tel.: 031/399-904
 • E-pošta: ivan.pletikosic@biologija.unios.hr

Voditeljica odsjeka za diplomske studije: Vedrana Aračić

Kontakt:

 • Tel.: 031/399-904
 • E-pošta: vedrana.aracic@biologija.unios.hr

INFORMATIČKA SLUŽBA
Informatička služba je zadužena za brigu o mrežnoj stranici, pravovremenoj objavi svih informacija, osigurava podatke za AAI@EduHr identitet, vodi brigu o CARNet sustavu i slično.
Nalazi se na drugom katu zgrade, soba br. 217.

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati.
Voditelj odsjeka za informatiku i računalnu mrežu: Mario Dunić

Kontakt:

 • Tel.: 031/399-908
 • E-pošta: mdunic@biologija.unios.hr

SUSTAV UNAPRIJEĐENJA I OSIGURANJA KVALITETE OBRAZOVANJA
Sustav za osiguranje kvalitete na Odjelu čine: Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.
Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja je stručno tijelo koje je osnovano odlukom Vijeća Odjela, a sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju. Povjerenstvo koordinira i provodi postupke unutarnjeg vrednovanja, razvija institucijske mehanizme osiguravanja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete na Odjelu, te izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti sukladno Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Povjerenstvo sudjeluje u izradi strategije i samoanalize Odjela, razvija indikatore kvalitete, sudjeluje u praćenju kvalitete provedbe studija, uspješnosti studiranja, razvoja kompetencija nastavnog osoblja i slično. Povjerenstvo čine sedam članova, i to tri člana predstavnika nastavnika, jedan član predstavnik asistenata, jedan član predstavnik studenata dok su dva člana predstavnici vanjskih dionika. Povjerenstvo sve aktivnosti provodi uz stručnu pomoć voditelja Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete obrazovanja Odjela.

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela zadužen je za praćenje kvalitete studija i kvalitete provođenja nastave, provođenje studentskih anketa, analizu prolaznosti i uspješnosti studiranja, načina provjere znanja i mobilnosti, kao i prikupljanje ostalih informacija u suradnji s Povjerenstvom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete obrazovanja na Odjelu te s Centrom za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Voditelj Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja: Ines Arbanas, dipl.oec.

Kontakt:

 • Tel.: 031/399-937
 • E-pošta: kvaliteta@biologija.unios.hr

Više o kvaliteti možete vidjeti na mrežnim stranicama Odjela http://www.biologija.unios.hr/kvaliteta/

KNJIŽNICA
Knjižnica Odjela za biologiju je dislocirana i nalazi se u sklopu knjižnice Odjela za matematiku na adresi Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6.
Radno vrijeme knjižnice je svaki radni dan od 07.30 do 17.00 sati

Kontakt:

 • Tel.: 031/224-813
 • E-pošta: knjiznica@mathos.hr

Knjižničnu građu možete pregledavati i putem linka na mrežnoj stranici Odjela za biologiju http://www.mathos.unios.hr/index.php/odjel/knjiznica/68-pretrazivanje-knjiznice.