Četvrtak, 22 veljače, 2024

Izvedbeni plan nastave Diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer Znanstveni (DZSB)

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. Izmjena 20.07.2023.

III. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Ekologija kopnenih staništa / BM970

Predavanja 45
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 8

Prof. dr. sc. Oleg Antonić

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan
Izv. prof. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš

Imunologija / BM966*

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Senka Blažetić

Razvojna biologija biljaka / BM967*

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić

Molekularna ekofiziologija biljaka / BM968

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Martina Varga

Ponašanje životinja / BM969

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević

Znanstveno-istraživačka praksa 2 / BM971

Predavanja -
Vježbe 60
Seminari -
ECTS bodovi 2

IZBORNI PREDMETI (8 ECTS-a)

Modeliranje bioloških procesa / BMZ72

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović
Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Tamara Đerđ, asistent

Ornitologija / BMZ89

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

doc. dr. sc. Alma Mikuška

Molekularna genetika / BM758*

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 4

Izv. prof. dr. sc. Lidija Kalinić

Kultura biljnih stanica i tkiva /BMZ78*

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić

Biogeografska inventarizacija /BBZ54

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Doc. dr. sc. Željka Lončarić

Biokemijske osnove djelovanja lijekova /BMZ99

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić

Primjena alga i cvijanobakterija / BBZ72

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Filip Stević
Izv. prof. Dubravka Špoljarić Maronić
Izv. prof. Tanja Žuna Pfeiffer

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. Izmjene 20.07.2023.

IV. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Prihvat teme diplomskog rada

ECTS bodovi 5

Izrada istraživačkog rada sa znanstvenim doprinosom

ECTS bodovi 15

Obrana rada i završni ispit

ECTS bodovi 10