Četvrtak, 22 veljače, 2024

Izvedbeni plan nastave Diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer Nastavnički (DNSBK)

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. Zadnja izmjena 30.09.2023.

III. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Didaktika 2 / BP797-2

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Kopneni ekološki sustavi /

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 5
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar

Vodeni ekološki sustavi /

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 10
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević

Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić

Metodičke vježbe iz biologije / BP9107

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Metodičke vježbe iz kemije / K072

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić

Konzervacijska biologija / BP91006

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari -
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Nataša Turić

Stručno-pedagoška praksa 3 / BP9110

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Stručna ekskurzija / BP9112

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi -

Izv. prof. dr. sc. Selma Mlinarić
Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić

IZBORNI BIOLOGIJA I KEMIJA (11 ECTS-a)

Faunistička raznolikost Hrvatske / BBZ52

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Doc. dr. sc. Alma Mikuška

Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević


Evolucija genoma / BMZ79NAS

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Zorana Katanić

Spolnost živog svijeta / BBZ53

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Prof. dr. sc. Enrih Merdić

Zaštita i revitalizacija vodenih ekosistema / BBZ55*

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić


Istraživačka nastava biologije / BBZ49

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Biomolekule u hrani / BMZ77*

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić

Ljekovito bilje / BBZ51

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin

Primjena alga i cijanobakterija / BBN72

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Filip Stević
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Atmosfera i okoliš / K082

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Brunislav Matasović

II. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024.

IV. Ljetni semestar

Prihvat teme diplomskog rada

ECTS bodovi 5

Izrada istraživačkog rada sa stručnim doprinosom uz metodički dio

ECTS bodovi 15

Obrana rada i završni ispit

ECTS bodovi 10