Izvedbeni plan nastave Diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer Znanstveni (DZSB)

I. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. Izmjene 20.07.2023.

I. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Biokemija 3 / BM754

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 5

Izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković
Izv. prof. dr. sc. Senka Blažetić
Doc. dr. sc. Ana Vuković Popović, viši asistent

Animalna fiziologija 2 / BM755*

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Fiziologija bilja 2 / BM756

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Virologija / BM757

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Zorana Katanić

Kvantitativna biologija 2 / BM972

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Tamara Đerđ, asistent

Nutrienti u biljci / BM860*

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 4

Doc. dr. sc. Vesna Peršić

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Evolucija genoma / BMZ79

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Zorana Katanić

Biokemijski mehanizmi toksičnosti / BMZ74

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović

Biomolekule u hrani / BMZ77*

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić

Molekularni mehanizmi oksidativnog stresa / BMZ75*

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv.prof.dr.sc. Lidija Kalinić
Izv. prof. dr. sc. Selma Mlinarić

I. GODINA STUDIJA

akademska godina 2023./2024. *Izmjene 20.07.2023.

II. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Ekologija mora / BM759*

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 4

Doc. dr. sc. Anita Galir

Izv. prof. dr. sc. Filip Stević

Osnove hortikulture / ZBM861

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac

Embriologija i evolucija organskih sustava / BM862

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Doc. dr. sc. Barbara Vlaičević

Doc. dr. sc. Mislav Kovačić

Ivana Turković Čakalić, stručni savjetnik

Ekologija kopnenih voda / BM863*

Predavanja 45
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 8

Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević

Izv. prof. dr. sc. Filip Stević

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić

Doc. dr. sc. Barbara Vlaičević

Ivana Turković Čakalić, stručni savjetnik

Molekularna ekotoksikologija /BM864

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović

Znanstveno-istraživačka praksa 1 / BM865

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Entomologija / BMZ88*

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Prof. dr.sc. Enrih Merdić

Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević

Doc. dr. sc. Goran Vignjević

Biljna mikrotehnika i metode mikroskopije / BMZ83

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić

Izv. prof. dr. sc. Selma Mlinarić

Izv. prof. dr. sc. Lidija Kalinić

Podvodna biološka istraživanja / BMZ93

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Herpetologija / BBZ69

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš

Enzimska kinetika / BMZ76

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Mirna Velki

Fiziologija stresa biljaka / BMZ83

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Martina Varga

Makrozoobentos slatkovodnih ekosustava / BBZ75

Predavanja 10
Vježbe 20
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Barbara Vlaičević
Ivana Turković Čakalić, stručni savjetnik