Utorak, 21 ožujka, 2023

Izvedbeni plan nastave Preddiplomskog sveučilišnog studija: Biologija (PSB)

III. GODINA STUDIJA

akademska godina 2022./2023. izmjena 26.10.2022.

V. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Animalna fiziologija 1 / BBO525*

Predavanja 45
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 8

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović

Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš

Molekularna biologija / BBO526

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari 15
ECTS bodovi 6

Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac

Dr. sc. Ana Vuković, poslijedoktorand

Ekologija bilja / BBO527

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Doc. dr. sc. Martina Varga

Dr. sc. Aleksandra Kočić, poslijedoktorand

Ekologija životinja / BBO528

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar

Doc. dr. sc. Alma Mikuška

Doc. dr. sc. Goran Vignjević

Doc. dr. sc. Barbara Vlaičević

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Fitoplankton / BBZ36

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Filip Stević
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić

Otrovne životinje i biljke / BBBZ51

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan

Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš

Ultrastruktura staničnih organela / BBZ38*

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Selma Mlinarić

Kopneni kralježnjaci Hrvatske / BBZ44

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Alma Mikuška

Genetičko inženjerstvo / BBO630*

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković

IZBORNI MODUL KEMIJA 1

Anorganska kemija 2 / K021

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Balić

Praktikum organske kemije 2 / K043

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač

Praktikum analitičke kemije 2 i seminar/ KO33

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari 15
ECTS bodovi 3

Izv. prof. dr. sc. Maja Molnar

III. GODINA STUDIJA

akademska godina 2022./2023. izmjene 26.10.2022.

VI. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Evolucija / BBO629

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 5

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba

Doc. dr. sc. Selma Mlinarić

Doc. dr. sc. Mislav Kovačić

Doc. dr. sc. Barbara Vlaičević

Nera Vuić, asistent

Zoogeografija / BBO631*

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari 15
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Enrih Merdić

Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević

Doc. dr. sc. Goran Vignjević

Nataša Bušić, asistent

Ramona-Ana Davidović, asistent

Geobotanika / BBO632

Predavanja 30
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 5

Prof. dr. sc. Oleg Antonić

Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Terenska nastava 3 – zoologija / BBO633

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar

Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš

Terenska nastava 3 – botanika / BBO634

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Janja Horvatić

Dr. sc. Aleksandra Kočić, poslijedoktorand

IZBORNI PREDMETI (6 ECTS-a)

Neurobiologija / BBZ61

Predavanja 40
Vježbe 30
Seminari 20
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Marija Heffer

Doc. dr. sc. Senka Blažetić

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Fotosinteza / BBZ45*

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Doc. dr. sc. Zorana Katanić

Prepariranje i izrada bioloških zbirki / BBZ42

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Doc. dr. sc. Goran Vignjević

Biljnogeografske značajke istočne Hrvatske /BBZ47*

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Oleg Antonić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Toksikologija / BBZ46

Predavanja 15
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 2

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

IZBORNI MODUL KEMIJA 1

Anorganska kemija 3 / K022

Predavanja 45
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 4

Izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač – Andrić

Praktikum iz anorganske kemije / K023

Predavanja -
Vježbe 60
Seminari -
ECTS bodovi 4

Doc. dr. sc. Anamarija Stanković

Završni rad

ECTS bodovi 4