Studiranje na Odjelu za biologiju

Organizacija nastave i polaganje ispita

Ustroj i izvedba studija, organizacija nastave te pravila studiranja na Odjelu za biologiju u skladu su sa Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je dostupan na poveznici.

Nastava je ustrojena po semestrima – zimski i ljetni, a održava se ovisno o predmetu putem predavanja, seminara, vježbi i terenske nastave. Raspored održavanja nastave dostupan je na mrežnoj stranici Odjela za biologiju.

Na prvome satu nastavnici nositelji predmeta informiraju studente o sadržaju predmeta, načinima izvođenja nastave te načinima provjere znanja. Provjera znanja provodi se kontinuiranim praćenjem rada studenata. Student može opravdano izostati s nastave pojedinog predmeta, ali najviše do 30% fonda sati za taj predmet uz dužnost ispunjenja svih studentskih obveza propisanih studijskim programom za svaki pojedini predmet. Tijekom akademske godine svaki nastavnik održava konzultacije, a raspored održavanja konzultacija kao i ispita dostupan je na poveznici.

Polaganje ispita organizira se u tri redovita ispitna roka: jesenski, zimski i ljetni s po dva ispitna termina. Osim redovitih ispitnih rokova polaganje ispita organizira se i u izvanrednim ispitnim rokovima u skladu s odlukama Vijeća Odjela za biologiju. Student se prijavljuje za polaganje ispita putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) najkasnije 5 radnih dana prije ispitnog termina. Ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ispit se može odjaviti najkasnije jedan radni dan (do 12 h) prije ispitnog termina.

Ako student ne pristupi ispitu, a nije ga prethodno odjavio, smatra se da ispit nije položio.

Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše četiri puta u godini. Student koji niti četvrti put ne položi ispit iz nekog predmeta obvezan je u sljedećoj akademskoj godini ponovno upisati i odslušati taj predmet. Nakon ponovljenog upisa predmeta, student ima pravo ispit polagati najviše 4 puta od kojih je četvrti (tj. ukupno osmi put u dvije godine) ispit pred tročlanim nastavničkim povjerenstvom. Ako student nakon osam izlazaka ipak ne položi ispit, gubi status studenta na Odjelu za biologiju.

Napredovanje kroz studij i linearni model plačanja školarine

Upisom akademske godine student regulira svoj status te nastavne obveze upisuje semestralno ili godišnje. Upis u zimski semestar obavlja se u pravilu u rujnu, a ljetni semestar u veljači tekuće akademske godine.

Za upis više godine preddiplomskog i diplomskih studija student mora ispuniti sve obveze propisane studijskim programom; redovito pohađati nastavu, izraditi seminarske i druge radove propisane studijskim programom, te položiti ispite u vrijednosti minimalno 55 ECTS-a. U tom slučaju troškove školarine u potpunosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ukoliko u dvije godine studiranja student ne položi određeni ispit, gubi status redovitog studenta.

Student može jednom tijekom studija redovno ponavljati godinu, ukoliko skupi minimalno 24 ECTS-a. U tom slučaju, školarinu plaća sam sukladno Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kako slijedi je prikazano u tablici.

Tablica linearnog plaćanja

Mirovanje studijskih obaveza u opravdanim slučajevima

Student ima pravo na mirovanje obaveza zbog bolesti, trudnoće i drugih opravdanih slučajeva. Pravo na mirovanje obveza student stječe rješenjem Odjela na temelju prethodne najave, podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na mirovanje obveza propisani su Odlukom o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima.

Završni i diplomski rad

Pravilnicima o završnom odnosno diplomskom radu, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Odjela, uređena su sva pitanja vezana za završni odnosno diplomski rad te diplomski ispit (prijava teme, izrada rada, prijava, ocjena te postupak obrane završnog/diplomskog rada, prava i obveze studenta, mentora, ko-mentora, povjerenstava te ostala pitanja u svezi sa završnim i diplomskim radom i diplomskim ispitom).

Pravilnici s uputama za pisanje završnih odnosno diplomskih radova dostupni su na poveznicama:

Pravilnicima o završnom odnosno diplomskom radu, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Odjela, uređena su sva pitanja vezana za završni odnosno diplomski rad te diplomski ispit (prijava teme, izrada rada, prijava, ocjena te postupak obrane završnog/diplomskog rada, prava i obveze studenta, mentora, ko-mentora, povjerenstava te ostala pitanja u svezi sa završnim i diplomskim radom i diplomskim ispitom).

Pravilnici s uputama za pisanje završnih odnosno diplomskih radova dostupni su na poveznicama: