Obvezni dio državne mature

HRVATSKI JEZIK
Razina B
Broj bodova 100
Udio u konačnoj ocjeni 10%

MATEMATIKA
Razina A
Broj bodova 200
Udio u konačnoj ocjeni 20%

Strani jezik
Razina B
Broj bodova 100
Udio u konačnoj ocjeni 10%

Izborni dio državne mature

BIOLOGIJA
Broj bodova 300
Udio u konačnoj ocjeni 30%

_CAR8062

Vrednovanje ocjena srednje škole 30%

Izravan upis
Pristupnici koji su osvojili 1. - 3. mjesto na državnim ili županijskim natjecanjima iz biologije, kemije ili fizike

Nakon što ostvarite sve uvjete i dobijete upisni broj na portalu www.postani-student.hr pratite obavijesti na stranicama Odjela za biologiju kada dolazite na upis

Uvjeti upisa kandidata starijih od 25 godina u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija u akademskoj godini 2021./2022.

Osobe koje su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završile u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, a koje do uključivo 30. 9. 2021. godine navršavaju 25 godina, mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog studija prema posebnim uvjetima i posebnoj kvoti za upis.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija za osobe starije od 25 godina je 2 studenta.

Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rank lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od: vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti na mrežnoj stranici www.biologija.unios.hr.

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
 • svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
 • rodni list
 • domovnicu
 • potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna na IBAN:

HR5425000091402130208, Hypo Alpe Adria Bank (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja upisati OIB kandidata)

 • omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata (za povrat dokumenata).

RAZREDBENI POSTUPAK

(1) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole (bodovi ostvareni na temelju uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju)

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumira opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta Biologija i Kemija, koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole, kako slijedi:

Uspjeh u srednjoj školi 1.      razred 2.      razred 3.      razred 4.      razred
Prosjek svih ocjena        
Biologija        
Kemija        

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 60 bodova.

(2) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu iz Biologije i Kemije (provjera znanja)

Razredbeni ispit uključuje provjeru znanja iz Biologije i Kemije čija pitanja proizlaze iz Kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_149.html) i Kurikuluma za nastavni predmet Kemija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN7/2019 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_208.html).

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz Biologije i Kemije, kandidat može ostvariti najviše 50 bodova, od toga 25 bodova iz Biologije i 25 bodova iz Kemije.

Razredbeni ispit traje najviše 2 sata, a kandidatima je dozvoljeno korištenje kalkulatora.

Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova iz Biologije i  20% bodova iz Kemije.

Razredbeni ispit min. broj bodova max. broj bodova
Biologija 5 25
Kemija 5 25
UKUPNO 10 50

 

Kandidat koji ostvari ukupno 33 boda (30%) od ukupno mogućih 110 bodova, postigao je razredbeni prag te se svrstava na rank-listu za upis prema ostvarenim bodovima.

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn snose kandidati.

UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE za upis u I. godinu studija u statusu redovitog studenta

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis. Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog studija Biologija za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 3 studenata.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju vrednovanje uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja te formiranja rang-liste za upis.

Prilikom upisa kandidati su obvezni priložiti:

 • Tri fotografije veličine 4×6 cm
 • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid). Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja i kandidati su obvezni dostaviti uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666 ).
 • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata (strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek)
 • Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu – verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni uredu za Hrvate izvan RH te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
 • Potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije (OBAVEZNO)
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 410,00 kn za troškove upisa, X-ice, obveznog osiguranja i studentskog zbora uplaćenih na IBAN Odjela za biologiju

Obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente, Ulica cara Hadrijana 8/A, na http://www.biologija.unios.hr ili na telefon 031/399-904.