Studentska anketa za akademsku 2020./2021.

182

Sustavno anketiranje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s ciljem provjere kvalitete studiranja sa stajališta studenata, pokrenuto je još 2006. godine. Od tada su se oblik, opseg i organizacija ankete mijenjali i prilagođavali potrebama. Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2020./2021. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada godine. U anketi je sudjelovalo 9 526 studenata Sveučilišta što je 64.66% od ukupno 14 733 studenta koji su mogli pristupiti anketi. Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Anketu za akademsku 2020./2021. godinu je ispunilo 66,43% studenata
Odjela za biologiju, te su na taj način vrednovali rad ukupno 60 nastavnika i suradnika (Slika 1).

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa sastojala se od pet pitanja, a studenti su ocjenjivali rad nastavnika
i suradnika ocjenom od 1 do 5 (Slika 2).

Nastavnici i suradnici Odjela ocijenjeni su prosječnom ocjenom 4,73 (Slika 3), što je iznad prosječne ocjene svih nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Svakako treba istaknuti da je većina nastavnika (56 nastavnika od ukupno ocjenjenih 60) ocijenjena ocjenom višom od 4,5. Navedeno ukazuje na kontinuirano veliki angažman nastavnika i suradnika Odjela u unaprjeđenju kvalitete održavanja nastave (Slika 3).

Studenti su u komentarima istaknuli zanimljivost i kvalitetu predavanja i vježbi, frekvenciju odlaska na terensku nastavu, zadovoljstvo stručnosti nastavnika te visoka i realna očekivanja pri usvajanju gradiva. Posebno su istaknuli pristupačnost nastavnika za njihove upite, pomoć i savjete te poticajnu okolinu za samostalan rad.


Rezultati Jedinstvene sveučilišne studentske ankete dostupni su u Uredu za kvalitetu Odjela za biologiju.