Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

MISIJA

Razvoj i širenje kulture kvalitete na Sveučilištu (sustav prepoznat u vlastitom okruženju – akademska, neakademska zajednica)

VIZIJA

Snažan sustav upravljanja kvalitetom neovisan o Upravi Sveučilišta, jedinstven sustav koji prožima sve sastavnice Sveučilišta (svi dionici sustava sustavno rade na poboljšanju kulture kvalitete)

VRIJEDNOSTI

  • otvorena suradnja tijela sustava upravljanja kvalitetom – Odbor za kvalitetu, Centar za kvalitetu (odgovornost u radu, entuzijazam, želja za poboljšanjem, povjerenje)
  • akademski integritet, posvećenost i otvorenost akademskoj zajednici
  • cjeloživotno obrazovanje dionika sustava upravljanja kvalitetom

Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja  predstavlja stručno tijelo  koje se osniva odlukom Vijeća Odjela, a sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Odjela  za biologiju.

Povjerenstvo koordinira i provodi  postupke unutarnjeg vrednovanja, razvija institucijske mehanizme osiguravanja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete na Odjelu, te izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti sukladno Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uz stručnu pomoć voditelja Ureda za kvalitetu Odjela.

Povjerenstvo tako  sudjeluje u izradi strategije i samoanalize. Razvija indikatore kvalitete, sudjeluje u praćenju kvalitete provedbe studija, istraživanja uspješnosti  studiranja  i  uzroka  nekvalitetnog,  neefikasnog  i  predugog studiranja, istraživanja kompetencija nastavnog osoblja i druge aktivnosti usmjerene na poboljšavanje kvalitete.

Povjerenstvo čini sedam članova, i to tri člana predstavnika nastavnika, jedan član predstavnik asistenata,  jedan član predstavnik studenata i dva člana predstavnici vanjskih dionika.

Ines Arbanas

mr. sc.

Voditeljica ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja djelujući pod vodstvom i usklađeno s Povjerenstvom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja zadužen je za praćenje kvalitete studija i kvalitete provođenja nastave, provođenje studentskih anketa, analizu prolaznosti i uspješnosti studiranja, načina provjere znanja i mobilnosti, kao i prikupljanje ostalih informacija u suradnji sa Centrom za kvalitetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku .

Voditeljica ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je mr. sc. Ines Arbanas.

Pitanja, primjedbe ili prijedloge možete poslati na e-mail adresu: kvaliteta[at]biologija.unios.hr

O sustavu kvalitete

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprijeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Prema Pravilniku o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Odjelu za biologiju cilj organizacije sustava kvalitete visokog obrazovanja je definiranje i praćenje pokazatelja kvalitete te utvrđivanje i provođenje aktivnosti I postupaka pomoću kojih će se postizati unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete u funkcioniranju svih struktura (uprava, nastavnici sgtručno-tehničko osoblje, administrativne službe, stručna tijela za kvalitetu i studenti).

Više o kvaliteti možete vidjeti na stranici Centra za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pravilnikom je propisano da sustav za osiguranje kvalitete Odjela čine: Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete i Ured za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Struktura kvalitete na Odjelu za kvalitete:

Zapisnici povjerenstva

Odluke o povjerenstvu

Izvješća o planu rada povjerenstva

Izvješća o realizaciji akcijskih planova

Ostala izvješća

Unutarnja prosudba

Plan Rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete

Plan stručnog razvoja (edukacije) za osobe zaposlene za potrebe unaprjeđenja i osiguranja kvalitete Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku