NATJEČAJ ZA ZA IZBOR I PRIJEM 01/12/2021

145

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja veterinarska medicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.). te ispunjavati uvjete propisane čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), čl. 190. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/, čl. 65. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419632271-7021ef3a-411d, čl. 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/ .

Uz prijavu na natječaj svi kandidati su obvezni priložiti dokumentaciju u dva primjerka (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu u jednom primjerku prema Obrascu br. 2.- Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419769635-2c8b441f-df71 te potpisanu Privolu.

Za sve kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (C2). Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu privolu, ako ne prilože potpisanu privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju www.biologija.unios.hr.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja, poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju

Ulica cara Hadrijana 8/A

31000 Osijek

s naznakom za natječaj

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.(PDF)