TEMELJNI DOKUMENTI

 

Pravilnik Odjela za biologiju preuzmite ovdje.
Strategiju znanstveno-istraživačke djelatnosti Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 2022. do 2026. godine preuzmite ovdje.
Strategija znanstveno-istraživačke prakse (2016-2021) preuzmite ovdje.
Strategija razvoja Odjela (2019-2024) preuzmite ovdje.
Strateški program znanstvenih istraživanja Odjela za biologiju za razdoblje 2017.-2021. preuzmite ovdje.
Strateški program znanstvenih istraživanja Odjela za biologiju preuzmite ovdje.
Politika kvalitete na Odjelu za biologiju preuzmite ovdje.
Odluka o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst) preuzmite ovdje.
Plan rodne ravnopravnosti preuzmite ovdje.

PROGRAMI STUDIJA

27.11.2020. Program studija: Diplomski studij Zaštita prirode i okoliša / Primjenjuje se za studente upisane od akad. 2021./2022. preuzmite ovdje.
27.11.2020. Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni / Primjenjuje se za studente upisane od akad. 2021./2022. preuzmite ovdje.
27.11.2020. Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički / Primjenjuje se za studente upisane od akad. 2021./2022. preuzmite ovdje.
17.11.2020. Program studija: Preddiplomski sveučilišni studij Biologija / Primjenjuje se za studente upisane od akad. 2021./2022. preuzmite ovdje.
24.03.2016. Program studija: Preddiplomski sveučilišni studij Biologija / Primjenjuje se za studente upisane do akad. 2020./2021. preuzmite ovdje.
24.03.2016. Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički / Primjenjuje se za studente upisane do akad. 2020./2021. preuzmite ovdje.
24.03.2016. Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni / Primjenjuje se za studente upisane do akad. 2020./2021. preuzmite ovdje.
06.06.2016. Program studija: Diplomski studij Zaštita prirode i okoliša / Primjenjuje se za studente upisane do akad. 2020./2021. preuzmite ovdje.

ODLUKE

20.07.2022. Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku 2022/2023 godinu preuzmite ovdje.
13.09.2021. Odluku o imenovanju voditelja godina studija za akademsku 2021./2022. godinuu preuzmite ovdje.
04.11.2021. Odluka o imenovanju novog člana povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja preuzmite ovdje.
27.04.2021. Odluka o imenovanju članova Odbora zaštite na radu Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
23.07.2020. Odluku o načinu održavanja javnih obrana diplomskih radova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 preuzmite ovdje.
28.03.2019. Odluka o imenovanju povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja preuzmite ovdje.
07.02.2019. Odluka o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
25.09.2018. Odluka linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
01.06.2018. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka preuzmite ovdje.
16.02.2015. Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika preuzmite ovdje.

PRAVILNICI

Lipanj 2022. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
Veljača. 2022. Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti u nastavi, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu te popularizaciji znanosti preuzmite ovdje.
Rujan 2018 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti preuzmite ovdje.
Lipanj 2016. Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje kvalitete na Odjel za biologiju (Proćišćeni tekst) preuzmite ovdje.
Srpanj 2015. Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
2014. Pravilnik o vlastitim prihodima preuzmite ovdje.

PROCEDURE

Pravilnik o jednostavnoj nabavi i procedura zaprimanja i provjere računa preuzmite ovdje.
Procedura za izdavanje, obračun i isplatu naloga za službena putovanja preuzmite ovdje.
Zahtjevnicu za nabavu Odjela za biologiju preuzmite ovdje.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

08.10.2021. Odluku o imenovanju službenika za informiranje preuzmite ovdje.
06.10.2017. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama preuzmite ovdje.
06.10.2017. Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije preuzmite ovdje. [PDF] preuzmite ovdje.
06.10.2017. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije preuzmite ovdje.
06.10.2017. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija preuzmite ovdje.
Zakon o pravu na pristup informacijama pogledajte ovdje.

IZJAVE

21.07.2022. Izjava Pročelnice o nepostojanju sukoba interesa preuzmite ovdje.

REAKREDITACIJA

Samoanaliza Odjela za biologiju – 2014. preuzmite ovdje.
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
Očitovanje Odjela za biologiju na završno izvješće Stručnog povjerenstva preuzmite ovdje.
Akreditacijska preporuka AZVO preuzmite ovdje.

ODLUKE

Odluka o linearnom modelu studiranja preuzmite ovdje.
Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata preuzmite ovdje.
Odluka o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama 30.01.2019. preuzmite ovdje.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama preuzmite ovdje.
Odluka o usvajanju tema završnih radova za ak. 2021./2022. godinu preuzmite ovdje.

OBRASCI ZA ZAVRŠNE I DIPLOMSKE RADOVE

Završni rad – Obrazac 1 preuzmite ovdje.
Završni rad – Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Diplomski rad – Obrazac 1 preuzmite ovdje.
Diplomski rad – Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Predložak za izradu postera za obranu diplomskog rada [pptx] preuzmite ovdje.

PRAVILNICI

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
Pravilnik o diplomskom radu i diplomskim ispitima (pročišćeni tekst) // Ažurirano 07.04.2021. preuzmite ovdje.
Pravilnik o završnim radovima preuzmite ovdje.
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata preuzmite ovdje.
Statut studenskog zbora preuzmite ovdje.

UPUTE

Upute za provedbu prakse preuzmite ovdje.

OBRASCI

Obrazac za ZAHTJEV za odobravanje mirovanja studentskih obveza preuzmite ovdje.
Zamolbu za ispis sa studija preuzmite ovdje.
Obrazac za najavu mirovanja preuzmite ovdje.
Zahtjev za dovršenje studija preuzmite ovdje.
Zamolba za plaćanje školarine na rate preuzmite ovdje.
Obrazac za Izvješće o radu demonstratora preuzmite ovdje.
Obrazac za Dnevnik stručne prakse preuzmite ovdje.
Uputnica za provedbu prakse (docx) preuzmite ovdje.
Evaluacijski obrazac o zadovoljstvu provedenom praksom izvan Odjela za biologiju (docx) preuzmite ovdje.
Evaluacija studentske prakse preuzmite ovdje.
Potvrda o odrađenoj neobaveznoj praksi (docx) preuzmite ovdje.

POSTUPCI

Postupak prijave o uznemiravanju preuzmite ovdje.

Obrazac i tablica za izbore u zvanja //**13.07.2021.

Obrazac za izbor u znanstveno zvanje sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17) preuzmite ovdje.
Tablica za izbor u zvanja preuzmite ovdje.

OBRASCI

Obrazac 1 preuzmite ovdje.
Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Obrazac 3 preuzmite ovdje.
Obrazac 4 preuzmite ovdje.
Obrazac 5 preuzmite ovdje.
Obrazac 6 preuzmite ovdje.
Obrazac 7 preuzmite ovdje.
Obrazac 8 preuzmite ovdje.
Privola preuzmite ovdje.

ODLUKE

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja preuzmite ovdje.
Odluku o dodatnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta zaposlenika Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NOVO) preuzmite ovdje.
Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja preuzmite ovdje.
Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora pogledajte ovdje.

PRAVILNICI

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta preuzmite ovdje.
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata,poslijedoktoranada i mentora preuzmite ovdje.
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja – Narodne novine preuzmite ovdje.

ZAKONI

 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj: 78/15)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj: 58/16)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN broj: 42/16)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/2003198/2003105/2004174/20042/2007-Odluka USRH, 46/200763/201194/2013139/2013101/2014-Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH)
 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN broj: 45/2009)
 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN broj: 107/2007118/2012)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN broj: 158/2003198/2003138/200645/2011)
 • Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN br. 22/13)
 • Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN broj: 71/07)
 • Zakon o ustanovama (NN broj: 76/199329/199747/199935/2008)
 • Zakon o radu (NN broj: 93/14)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj: 27/200139/2009)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN broj: 120/16)

SVEUČILIŠNI PROPISI (ažurirano 29.02.2020.)

PRAVILNICI

PRAVILNIK O SADRŽAJU DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU (NN 77/2008 i 149/11) pogledajte ovdje.