Trofički odnosi slatkovodne ihtiofaune: ishrana riba u održivim akvakulturama (2016-2017)

Glavni cilj ovog projekta je ispitivanje razlika u kvalitativno-kvantitativnom sastavu faune riba i makrozoobentosa geografski udaljenih, a hidromorfološki sličnih vodenih ekosustava, s obzirom da bi istraživanje bi bilo provedeno na lokalitetima u Hrvatskoj, koji predstavljaju poplavna područja ravničarskih krajeva (Panonska nizina) i u Srbiji na zamočvarenim i poplavnim područjima brdsko-planinskog karaktera. Također, dio istraživanja posvećen je utvrđivanju prehrambenih navika te glavnih izvora hrane različitih vrsta riba. Planirano je ispitivanje sastava probavila riba kako bi se utvrdila važnost pojedinih kategorija hrane u njihovoj ishrani, s obzirom da svojom ishranom mogu utjecati na sastav i brojnost organizama bentosa i obraštaja. Na taj način možemo istražiti direktnu (trofičku) povezanost skupina bentoskih beskralježnjaka i riba te mogućnost primjene te poveznice u razvijanju održivih akvakultura na području Hrvatske i Srbije.

Uzimajući u obzir široku rasprostranjenost i veliku raznolikost te visoki udio trzalaca u makrozoobentosu, kao i ishrani mnogih vrsta riba, istraživanje bi uključivalo i analizu makrozobentosa, te određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava zajednice Chironomidae. Ukoliko bi se prema rezultatima ovog istraživanja utvrdio visok udio neke vrste trzalaca u ishrani više vrsta riba, ličinke te vrste bi se potencijalno mogle koristiti kao hrana u uzgoju riba u akvarijima, što bi dalje vodilo ka napretku u razvoju ekološkog uzgoja riba.

Uz to, cilj nam je primijeniti statističke metode i modele za obradu prikupljenih podataka kako bi realno prikazali i objasnili rezultate istraživanja.