Trofičke interakcije riba i bentosa, važnost ličinki Chironomidae (2014)

Park prirode Kopački Rit predstavlja važno poplavno područje Dunava između 1383. i 1410. rkm, bogato različitim životnim zajednicama. Slatkovodni beskralježnjaci ključan su dio takvih zajednica (npr. obraštaj ili bentos), a ličinke trzalaca (Diptera, Chironomidae) jedna su od najčešćih i najbrojnijih taksonomskih grupa. Te zajednice predstavljaju važan izvor hrane za ribe, koje u kanalima i jezerima poplavnog područja nalaze hranu, zaklon od predatora te povoljno mjesto za mrijest. Kako bismo istražili predstavljaju li i ličinke trzalaca važan ili glavni izvor hrane za ribe, pregledali smo sastav probavila riba.

U sklopu projekta, provedena su terenska istraživanja tijekom jeseni i zime 2013. te proljeća i ljeta 2014. godine u Parku prirode Kopački rit. Također, proveden je i opsežan laboratorijski rad i složena obrada prikupljenih uzoraka. Terenska su istraživanja uključivala uzorkovanje ihtiofaune pomoću trostruke poponice i bentosa pomoću van Veen grabila za sediment. Prikupljeni uzorci makrozoobentosa su analizirani u laboratoriju te je određen njen sastav i brojnost. Tijekom obrade uzoraka ihtiofaune, mjereni su morfometrijski parametri riba, određena je starost i spol riba, izolirana su probavila koja su pregledana, vagana i sušena te je određen kvalitativni i kvantitativni sastav sadržaja probavila. Unutar brojnih riba, kao dio sadržaja probavila, zabilježene su različite skupine beskralježnjaka, a određena je brojnost i vrsni sastav izdvojenih ličinki trzalaca.

Vrsni sastav trzalaca u probavilu i sedimentu se razlikovao, što ukazuje na obraštaj kao najvjerojatniji izvor hrane za ribe koje su se hranile beskralježnjacima. Tijekom istraživanja, utvrđena je prisutnost invazivnih vrsta riba (Carassius gibelio (Bloch, 1782)). Također, utvrđena je i prisutnost ugroženih vrsta (Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974)). Ovaj projekt je doprinio boljem općem poznavanju zajednice riba i bentosa na području Kopačkog rita te odnosima na različitim trofičkim nivoima unutar poplavnih područja. Naši rezultati su potvrdili značajnu funkcionalnu ulogu ličinki trzalaca u lentičkim ekosustavima.