“Primarni producenti voda”

238

Predavač: doc. dr. sc. Filip Stević

Primarni producenti voda su ključni elementi u biogeokemijskom ciklusu ugljika i u regulaciji koncentracije ugljikovog dioksida na Zemlji. Smatra se da 1/3 od ukupnih emisija ugljikovog dioksida završi u oceanima te utječe na promjene kemijskog sastava oceana, promjene pH vrijednosti i dr. Primarni producenti koriste ugljikov dioksid za stvaranje hrane i kisika te se procjenjuje da proizvode više od 50% ukupnog kisika na Zemlji. U ovom će predavanju biti naglasak na utjecaju različitih okolišnih čimbenika na primarne producente voda. Razmotrit će se utjecaj porasta temperature, koncentracije hranjivih tvari i zagađenja na sve češću pojavu toksičnih cvatnji, razvoja i dominacije invazivnih vrsta u slatkim i slanim vodama.