Objavljen novi znanstveni članak istraživača Odjela za biologiju

128

Objavljen je novi znanstveni članak istraživača Odjela za biologiju (Dubravka Špoljarić Maronić, Tanja Žuna Pfeiffer, Nikolina Bek, Ivna Štolfa Čamagajevac, Anita Galir Balkić, Filip Stević, Ivana Maksimović, Melita Mihaljević, Zdenko Lončarić: Distribution of selenium: A case study of the Drava, Danube and associated aquatic biotopes) u časopisu Chemosphere (Q1, IF = 8,8; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653524004892). Istraživanje je potvrdilo da na distribuciju selena u istraživanim vodenim biotopima primarno utječu hidrološke promjene, ali i biogeokemijske i morfološke specifičnosti pojedinog biotopa te ukazalo na moguću biomagnifikaciju selena pri dnu hranidbenog lanca. Rad je rezultat suradnje s kolegama s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek te Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Čestitamo autorima!