Natječaj za izbor i prijem

626

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Odjel za biologiju

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijem:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Zavodu za ekologiju voda na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku –  Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).

Kandidati natječaja pod točkom 1. osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.), moraju ispuniti i uvjete propisane čl. 39. st. 1. i 119. st. 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.), čl. 123. st. 1. i 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika Odjela za biologiju,  dodatne uvjete propisane Odlukom o dodatnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta zaposlenika Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici www.biologija.unios.hr

Kandidati natječaja pod točkom 1.za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto na natječaj se prijavljuju putem Obrasca br. 2. i obvezni su priložiti dokumentaciju prema navedenom obrascu koji je objavljen na mrežnim stranicama Odjela www.biologija.unios.hr   te potpisanu Privolu.

Kandidati natječaja pod točkom 2. i 3. osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN  93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.), moraju ispuniti i uvjete propisane čl. 39. st. 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.), čl. 123. st. 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  čl. 45. st. 3. i 4. Pravilnika Odjela za biologiju i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst. Navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici www.biologija.unios.hr

Kandidati natječaja pod točkom 2. i 3.za izbor na suradničko radno mjesto asistenta na natječaj se prijavljuju putem Obrasca br. 4. i obvezni su priložiti dokumentaciju prema navedenom obrascu koji je objavljen na mrežnim stranicama Odjela www.biologija.unios.hr    te potpisanu Privolu.

Svi kandidati Natječaja pod točkom 2. i 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili svu obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti I. (pisanom testiranju) i/ili II.  (razgovoru) razini natječajnog postupka pred Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja, te sadržaju, načinu testiranja i izvorima za pripremu pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem e-pošte navedene u obrascu najkasnije pet (5) dana prije održavanja pisane provjere i/ili testiranja. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaj.

Za sve kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (C2).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu privolu, ako ne prilože potpisanu privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju www.biologija.unios.hr .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1., 2. i 3. podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u elektroničkom obliku na info@biologija.unios.hr s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom br. ___“.