Naturavita (2020-2023)

“Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA” jedan je od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (https://naturavita-project.eu/).

Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa. Korisnik projekta su Hrvatske šume d.o.o. zajedno s partnerima: Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, JU PP Kopački rit i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Članovi Zavoda za ekologiju voda Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zajedno s Prirodoslovno matematičkim fakultetom u Zagrebu (vodeći član zajednice izvršitelja) i Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sudjeluju u izvršenju projektnog zadatka „Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2.) – Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune – Grupa 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja“

Aktivnost istraživanja i monitoringa za cilj ima uspostavu dugoročnog kvalitetnog upravljanja vodnim ekosustavima područja Parka prirode Kopački rit sukladno najvišim kriterijima zaštite za što je potrebno:

  • prikupiti podatke o interakciji abiotičkih i biotičkih čimbenika vodnih ekosustava u odnosu na prethodno obrađene podatke,
  • prikupiti podatke kojima bi se smanjio nedostatak informacija u praćenju i budućem upravljanju vodama i o vodama ovisnim ekosustavima poplavnog područja koji će predstavljati osnovu za izradu prijedloga mjera revitalizacije u svrhu zaštite i očuvanja voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

U tu se svrhu provodi monitoring ekološkog stanja i/ili potencijala površinskih voda na temelju bioloških (fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, makrofite i ribe) i osnovnih fizikalno-kemijskih  elemenata kakvoće vode te specifičnih onečišćujućih tvari u razdoblju od 3 godine na 19 mjernih postaja na širem području Parka prirode Kopački rit.