Sudjelovanje studenata na simpoziju Hrvatskog entomološkog društva i simpoziju Kopački rit Jučer, danas, sutra

168

U okviru izbornog kolegija Entomologija ak.g. 2021/22 studenti 1. godine diplomskog studija Biologija su imali zadatak napraviti znanstveno istraživanje i to prikazati na nekom od znanstvenih skupova. Obavili su istraživanje i priredili prezentacije. Krajem rujna 2022. su studenti prezentirali rezultate svog istraživanje na dva znanstvena skupa sa po dvije prezentacije.

5. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva 29-30 rujna 2022

1. Lalić D., Pavičić A., Nevado G. J., Davidović R. A., Merdić E.: Istraživanje kapaciteta staništa za ovipoziciju jaja poplavnih komaraca na poplavnom prostoru Dunava i Drave

2. Mirković, G., Skuzin, I., Lukić, D., Davidović, R.A., Bušić, N., Merdić, E.: Učestalost hibrida Culex pipiens f. pipiens i Culex pipiens f. molestus u ruralnoj i urbanoj sredini
Naši studenti: Deborah Lalić, Anamarija Pavičić, Nevado Garcia Javier (student iz Španjolske u okviru Erasmus programa), Gabrijel Mirković, Ivana Skuzin i Dijana Lukić

Mentor prof. dr. sc. Enrih Merdić

i

11. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit Jučer, danas, sutra, 29-30- rujna 2022.

1. Vignjević, G., Jovanovac, Marija., Kovačević K., Vidović L., Lazić D., Fekete D.,: Kartiranje saproksilnih kornjaša (Coleoptera) u Parku prirode Kopački rit.

2. Vignjević, G., Jovanovac, Marija., Kovačević K., Lazić D., Fekete D.,Vidović L., : Monitoring vodenih kornjaša u Parku prirode Kopački rit s osvrtom na zaštićenu vrstu dvoprugasti kozak (Graphoderus bilineatus, De Geer, 1774)
Naši studenti: Luka Vidović, Dora Lazić i Dorotea Fekete

Mentor doc. dr. sc. Goran Vignjević