INFO DAN ERASMUS MOBILNOST (07.06.2023.)

82

Dana 07.06.2023. održano je informiranje studenata Odjela za biologiju o mogućnostima mobilnosti studenata u okviru Erasmus + programa. Informiranje je održano u suradnji s Erasmus studentskom mrežom Osijek, a imalo je za cilj upoznati studente s programima mobilnosti, odgovoriti na sve nejasnoće te pripremiti ih na prijavu mobilnosti za sljedeći natječaj.