Natječaj za izbor i prijem na radno mjesto docenta

179

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23 i 106/23).

Kandidati natječajaosim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispuniti i uvjete propisane čl. 39. st. 1. i 119. st. 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.), čl. 123. st. 1. i 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika Odjela za biologiju,  dodatne uvjete propisane Odlukom o dodatnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta zaposlenika Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici www.biologija.unios.hr.

Kandidati natječaja za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na natječaj se prijavljuju putem Obrasca br. 1. i obvezni su priložiti dokumentaciju prema navedenom obrascu koji je objavljen na mrežnim stranicama Odjela www.biologija.unios.hr te potpisanu Privolu.

Kandidati koji na temelju posebnih propisa Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) i članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu privolu, ako ne prilože potpisanu privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na natječaj.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene prema Obrascu br. 1 i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na natječaj. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od provedenog postupka izbora kandidata, putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju www.biologija.unios.hr .

Prijave s dokazima o ispunjavanju kriterija natječaja podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na info@biologija.unios.hr s naznakom: „Prijava na natječaj-docent“.

Tekst natječaja preuzmite ovdje. (PDF)