Amorpha fruticosa L. – prijetnja očuvanju biološke raznolikosti i sastojina hrasta lužnjaka na području Pokupskog i predjelu Spačvanskog bazena (2017-2018)

Invazivne biljke su naturalizirane biljne vrste koje općenito imaju veliku sposobnost razmnožavanja i veliku brzinu širenja. Na području Republike Hrvatske je do sada zabilježeno oko 70 invazivnih biljnih svojti. Njihovo širenje predstavlja veliku prijetnju okolišu, očuvanju biološke raznolikosti i ljudskom zdravlju. Čivitnjača (Amorpha fruticosa L.) je jedna od raširenijih invazivnih vrsta posebno u nizinskim područjima sjeverozapadne i istočne Hrvatske. S obzirom da dobro uspijeva na vlažnim staništima i uspješno se rasprostranjuje vodom, antropogeni utjecaji te klimatske promjene koje se ogledaju u sve učestalijim i dugotrajnijim poplavama, mogli bi pridonijeti njenom daljnjem širenju. Istraživanje će se provesti u svrhu pravovremenog suzbijanja nekontroliranog širenja čivitnjače u središnjem i istočnom dijelu kontinentalne Hrvatske kako bi se što učinkovitije zaštitila njena biološka i krajobrazna raznolikost.

Cilj istraživanja je utvrditi rasprostranjenost čivitnjače na području Pokupskog i predjelu Spačvanskog bazena te istražiti njene morfološke karakteristike, fotosintetsku učinkovitost, kao i utjecaj na okolnu floru. Također je cilj u laboratorijskim uvjetima utvrditi mogućnosti alelopatskog djelovanja čivitnjače na različite biljne vrste. Pratio bi se rast i razvoj testnih biljaka tretiranih ekstraktima čivitnjače, kao i promjene u pokazateljima oksidacijskog stresa i antioksidacijskom odgovoru. Istraživanjem će se dobiti nove znanstvene i stručne spoznaje o mogućnostima prilagođavanja čivitnjače različitim tipovima staništa.

Ovo je posebno važno jer je područje Pokupskog i Spačvanskog bazena osim biološkom raznolikošću karakterizirano i velikim površinama ekonomski vrijednih sastojina hrasta lužnjaka čiji bi razvoj mogao biti narušen širenjem čivitnjače. Edukacijom i podizanjem svijesti šire društvene zajednice ukazat će se na važnost sprječavanja nekontroliranog širenja čivitnjače, ali i drugih invazivnih biljnih svojti što je sukladno Zakonu o zaštiti prirode kao i Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske.