• Stručna podloga mogućnosti upotrebe larvicidnog sredstva Dimilin SC-48 na vodenim sustavima
 • Revizija studije utjecaja na okoliš (SUO) tvornice mineralnih gnojiva u Vukovaru
 • Edukacija djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, uzorkovanje CDC klopkama na terenu, determinacija vrsta
 • Monitoring i istraživanje komaraca, izrada programa za suzbijanje komaraca u gradu Vinkovcima za 2009.g
 • Izrada modela tretiranja komaraca tipa Aedes i tipa Culex na području grada Osijeka
 • Monitoring komarca na području Osijeka i Osječko- baranjske županije 2010.godine
 • Inventarizacija vretenaca (Odonata) Nacionalog parka „Krka“, njihova zoogeografska raščlamba, ugroženost i status
 • Utjecaj na okoliš zahvata regulacijskih radova na rijeci Dunav od km 1380-1433
 • Biomonitoring slivnih voda s područja zahvata tvornice mineralnih gnojiva tvrtke Adriatica Dunav d.o.o. u Vukovaru
 • Istraživanje i vrednovanje ugroženih vrsta vretenaca (Odonata) na području ornitološki vrijednog područja Jezero kod Njivica na otoku Krku
 • Monitoring komarca na području Osijeka i Osječko- baranjske županije 2011.godine
 • Procjena rizika od dengue i chingunye groznice u priobalnom području Hrvatske
 • Monitoring i istraživanje komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije
 • Ekofiziološka istraživanja akumulacije Javorica- II faza
 • Inventarizacija kopnenih sisavaca (Mammalia) Nacionalog parka „Krka“, njihova zoogeografska raščlamba, ugroženost i status
 • Monitoring i istraživanje komaraca u gradu Osijeku
 • Istraživanje i vrednovanje ugroženih vrsta vretenaca (Odonata) na području ornitološki vrijednog područja Jezero kod Njivica na otoku Krku
 • Monitoring i istraživanje komaraca u gradu Osijeku
 • Antorpogeni utjecaji na kopnenu makrofaunu s težištem na zaštićenim svojtama u RH
 • Poslovi monitoringa i istraživanja komaraca u Međimurskoj županiji
 • Izradi edukativnih panoa kukci i komarci, te panoa ribe i vodozemci
 • Monitoring komaraca na području općine Čepin
 • Grad Osijek – Monitoring komaraca
 • Hrvatske vode – Ugovor o uslugama ekofizioloških istraživanja odvodnog kanala Karašica u Baranji
 • J.U. Agencija za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području OBŽ – Istraživanje raznolikosti flore biljske stepe, zaštićenog spomenika prirode
 • Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – Monitoring i istraživanje komaraca na području međimurske županije
 • Pestrid – Monitoring komaraca na području Općine Antunovac
 • Općina Čepin – Monitoring komaraca na području općine Čepin
 • Vukovarsko-srijemska županija – Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca
 • Hrvatske vode – Procjena i revizija postojećih standarda kakvoće vodenog okoliša za specifične onečišćujuće tvari (IRB i odjel za biologiju)
 • Hrvatske vode – Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskih interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije: analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće; PMF u Zagrebu (nositelj) i Odjel za biologiju (partner)
 • Općina Čepin – Monitoring komaraca na području općine Čepin
 • Vukovarsko-srijemska županija – Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca
 • Općina Čepin – Monitoring komaraca na području općine Čepin
 • Suradnja na poslovima biomonitoringa zagađenja i određivanja ekotoksikološkog stanja okoliša. HIDRO.LAB d.o.o. za ekološka ispitivanja i usluge, Ičići (partner)
 • Vukovarsko-srijemska županija – Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca