• Hrvatske vode – Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja
 • Hrvatske vode – Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2020. godini
 • Općina Čepin – Monitoring komaraca na području općine Čepin tijekom 2020. godine
 • Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije – Monitoring komaraca na području Osječko-baranjske županije tijekom 2020. godine
 • Javna ustanova Kamenjak, Pula – Inventarizacija gujavica područja Kamenjak
 • Vukovarsko srijemska županija – Monitoring i istraživanje komaraca i edukacije građana na području Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2020. godine
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije – Projekt determinacije komaraca na području Brodsko-posavske županije
 • Hrvatske vode – Sustavno ispitivanje bioloških kakvoća u rijekama u 2019. godini PMF (nositelj)
 • Osječko baranjska županija – Strateške smjernice kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019.-2020.
 • Vukovarsko-srijemska županija – Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca i edukacija građana na području Vukovarsko-srijemske županije
 • Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije – Projekt determinacije u sklopu provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca u Brodsko-posavskoj županiji
 • Općina Čepin – Monitoring komaraca na području Općine Čepin tijekom 2019. godine
 • Hrvatske vode – Analiza fitoplanktona uzorkovanog u znatno promijenjenim i umjetnim vodnim tijelima stajaćica u 2019. godini, PMF (nositelj)

2009

 • Stručna podloga mogućnosti upotrebe larvicidnog sredstva Dimilin SC-48 na vodenim sustavima
 • Revizija studije utjecaja na okoliš (SUO) tvornice mineralnih gnojiva u Vukovaru
 • Edukacija djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, uzorkovanje CDC klopkama na terenu, determinacija vrsta
 • Monitoring i istraživanje komaraca, izrada programa za suzbijanje komaraca u gradu Vinkovcima za 2009.g

2010

 • Izrada modela tretiranja komaraca tipa Aedes i tipa Culex na području grada Osijeka
 • Monitoring komarca na području Osijeka i Osječko- baranjske županije 2010.godine
 • Inventarizacija vretenaca (Odonata) Nacionalog parka „Krka“, njihova zoogeografska raščlamba, ugroženost i status
 • Utjecaj na okoliš zahvata regulacijskih radova na rijeci Dunav od km 1380-1433
 • Biomonitoring slivnih voda s područja zahvata tvornice mineralnih gnojiva tvrtke Adriatica Dunav d.o.o. u Vukovaru

2011

 • Istraživanje i vrednovanje ugroženih vrsta vretenaca (Odonata) na području ornitološki vrijednog područja Jezero kod Njivica na otoku Krku
 • Monitoring komarca na području Osijeka i Osječko- baranjske županije 2011.godine
 • Procjena rizika od dengue i chingunye groznice u priobalnom području Hrvatske
 • Monitoring i istraživanje komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije

2012

 • Ekofiziološka istraživanja akumulacije Javorica- II faza
 • Inventarizacija kopnenih sisavaca (Mammalia) Nacionalog parka „Krka“, njihova zoogeografska raščlamba, ugroženost i status
 • Monitoring i istraživanje komaraca u gradu Osijeku
 • Istraživanje i vrednovanje ugroženih vrsta vretenaca (Odonata) na području ornitološki vrijednog područja Jezero kod Njivica na otoku Krku

2013

 • Monitoring i istraživanje komaraca u gradu Osijeku
 • Antorpogeni utjecaji na kopnenu makrofaunu s težištem na zaštićenim svojtama u RH

2014

 • Poslovi monitoringa i istraživanja komaraca u Međimurskoj županiji
 • Izradi edukativnih panoa kukci i komarci, te panoa ribe i vodozemci

2015

 • Monitoring komaraca na području općine Čepin
 • Grad Osijek – Monitoring komaraca
 • Hrvatske vode – Ugovor o uslugama ekofizioloških istraživanja odvodnog kanala Karašica u Baranji
 • J.U. Agencija za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području OBŽ – Istraživanje raznolikosti flore biljske stepe, zaštićenog spomenika prirode
 • Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – Monitoring i istraživanje komaraca na području međimurske županije
 • Pestrid – Monitoring komaraca na području Općine Antunovac

2016

 • Općina Čepin – Monitoring komaraca na području općine Čepin
 • Vukovarsko-srijemska županija – Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca
 • Hrvatske vode – Procjena i revizija postojećih standarda kakvoće vodenog okoliša za specifične onečišćujuće tvari (IRB i odjel za biologiju)

2017

 • Hrvatske vode – Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskih interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije: analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće; PMF u Zagrebu (nositelj) i Odjel za biologiju (partner)
 • Općina Čepin – Monitoring komaraca na području općine Čepin
 • Vukovarsko-srijemska županija – Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca

2018

 • Općina Čepin – Monitoring komaraca na području općine Čepin
 • Suradnja na poslovima biomonitoringa zagađenja i određivanja ekotoksikološkog stanja okoliša. HIDRO.LAB d.o.o. za ekološka ispitivanja i usluge, Ičići (partner)
 • Vukovarsko-srijemska županija – Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca

Mrežne stranice Projekata koji se izvode na Odjelu za biologiju: