RIJEČ UPRAVE

Poštovane studentice i studenti,

Važnost biologije u suvremenom svijetu je golema. Biološka istraživanja usmjerena su na proučavanje prirodnih zakonitosti živog svijeta, na istraživanje struktura, funkcija i evolucije različitih oblika života na
molekularnoj i staničnoj razini, na razini organizama, populacija, ekosustava i biosfere. Nove spoznaje iz biologije pridonose razvoju brojnih istraživačkih područja te su nužne za uspješno prilagođavanje sve izraženijim klimatskim promjenama, suočavanju s nepovoljnim epidemiološkim uvjetima i općenito za razvoj društva temeljenom na konceptu održivog razvoja.

Bio-znanosti se danas intenzivno razvijaju i veliki broj mladih ljudi prepoznaje činjenicu da će zanimanja budućnosti biti usko povezana s različitim područjima biologije.
Na Odjelu za biologiju kroz zanimljive, ali zahtjevne studijske programe stjecat ćete znanja i razvijati vještine i kompetencije nužne za uspješan izlazak na tržište rada. Kroz iscrpna predavanja te rad u malim grupama u laboratorijima i na terenu, poticat ćemo Vas na aktivno promišljanje o naučenom, samostalan istraživački rad, razvijanje sposobnosti jasnog i preciznog pisanog i usmenog izražavanja. Ovisno o Vašim interesima moći ćete se uključiti u rad na znanstvenim i stručnim projektima, prijavljivati projekte, biti aktivan član studentske udruge „ZOA“, sudjelovati u projektima popularizacije znanosti i različitim izvannastavnim aktivnostima.

Kako bismo vam omogućili usvajanje najnovijih znanstvenih spoznaja, nastavnici Odjela za biologiju kontinuirano prate suvremena istraživanja i usavršavaju se u primjeni različitih novih znanstvenih metoda. Nastojanja u postizanju izvrsnosti u radu naslijedili smo od nekoć vrsnih biologa koji su obrazovali mnoge mlade naraštaje i svojim radom pridonijeli razvoju pojedinih područja biologije. Među njima izdvajamo prof. dr. sc. Dragicu Gucunski, jednu od prvih istraživača fitoplanktona i ekologije voda na ovom području te prof. dr. sc. Tomislava Bačića, istaknutog botaničara, člana Akademije znanosti u New Yorku kojeg je međunarodni biografski centar u Cambridgeu uvrstio među stotinu vrhunskih znanstvenika u svijetu za 2012. godinu. Naučili smo mnogo i od prof. dr. sc. Jozsefa Mikuske jednog od vodećih hrvatskih ornitologa i ekologa i jednog od utemeljitelja Parka prirode Kopački rit.

O kvaliteti nastavnog rada najbolje govore naši bivši studenti koji se uspješno zapošljavaju u različitim tvrtkama i institutima, na znanstvenim i stručnim projektima te su vrsni nastavnici u školama. Njihovo znanje i vještine prepoznate su i na inozemnim institucijama na kojima naši alumni izrađuju doktorske disertacije i nastavljaju svoje znanstvene karijere. Odjel za biologiju je mjesto za mlade ljude koji se ne boje izazova i nepoznanica, koji su otvoreni za nove ideje i napredak. Naša je zadaća pružiti Vam sva potrebna stručna znanja i potaknuti Vaš osobni razvoj.

Želimo Vam puno uspjeha na putu do diplome!

izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
pročelnica Odjela za biologiju
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin
zamjenica pročelnice za nastavu i studente
doc. dr. sc. Anita Galir Balkić
zamjenica pročelnice za znanstveno-istraživačku djelatnost

VISOKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Sustav visokog obrazovanja Republike Hrvatske (RH) posljednjih je godina u procesu reforme. Još 2001. godine potpisana je Bolonjska deklaracija koju su 1999. godine u Bolonji donijeli europski ministri obrazovanja u svrhu reforme sustava visokog obrazovanja u Europi. Cilj Bolonjskog procesa je povećati zapošljivost europskih građana te međunarodnu konkurentnost europskog sustava visokog obrazovanja kroz:

 1. usvajanje sustava lako prepoznatljivih i usporedivih stupnjeva obrazovanja
 2. usvajanje sustava obrazovanja podijeljenog u dva ciklusa
 3. uvođenje ECTS bodovnoga sustava
 4. promicanje mobilnosti studenata i nastavnika
 5. povećanje kvalitete visokog obrazovanja
 6. promicanje europske dimenzije u visokom obrazovanju.

Uz prihvaćanje Bolonjskog procesa donesen je i Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja za razdoblje od 2005.-2010. godine koji je definirao ciljeve (do kraja 2006. g. uspostaviti sustav jamstva kvalitete u visokoobrazovnom sustavu RH; do 2010. g. smanjiti stopu odustajanja od studija i trajanje studija) i prioritete u visokom obrazovanju (poboljšavanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja).

Prvi korak u reformi visokog obrazovanja u RH učinjen je 2005. godine usklađivanjem preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija prema bolonjskim načelima te su prvi „bolonjski“ studenti upisani upravo te godine. U razdoblju od 2005.-2009. godine restrukturirani su i poslijediplomski studiji. U tom je razdoblju osnovano 30 visokih učilišta, od čega najviše privatnih visokih škola, velik broj javnih veleučilišta kao i prva privatna sveučilišta, a sve u skladu sa strateškim opredjeljenjem RH za policentričnim razvojem visokog obrazovanja.

U europskom prostoru visokog obrazovanja s potrebom da se standardizira i propiše opće uvjete za kvalitetno visoko obrazovanje, javila se i potreba standardiziranja razina stečenih kvalifikacija. Tako Europski kvalifikacijski okvir (European qualifiers frame – EQF) propisuje 8 razina obrazovanja, od obveznog osnovnog (1. razina) do poslijediplomskog obrazovanja (8. razina). Uz EQF, većina država europskog obrazovnog prostora razvile su i vlastite kvalifikacijske okvire (National qualifiers frame – NQF) sukladne EQF-u, kako bi imali vlastitu ljestvicu postignutih razina obrazovanja. Usklađenost s europskim okvirom olakšava priznavanje stečenih razina obrazovanja diljem europskog prostora.

Od 2006. godine započeo je i razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u RH kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini (Slika 1).

HKO je osmišljen s ciljem povezivanja razina kvalifikacija stečenih u RH s razinama EQF i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA). Zakon o HKO usvojen je u veljači 2013. godine.

Slika 1. Prikaz Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Slika 1. Prikaz Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
(http://specijalisticke.blogspot.com/2012/01/hrvatski-kvalifikacijski-okvir.html)

Od akademske godine 2009./2010. u hrvatski su obrazovani sustav uvedene još dvije značajne novosti – državna matura na kraju četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja i informatiziran način prijava na visoka učilišta koja pri rangiranju kandidata za upis vrednuju upravo rezultate ispita državne mature, što znači da su ispiti državne mature u potpunosti zamijenili dosadašnje razredbene ispite na visokim učilištima.

ECTS SUSTAV

ECTS (eng. European credit transfer and accumulation system) je sustav prikupljanja i prenošenja bodova u sustavu visokog obrazovanja, a temelji se na rezultatima ili ishodima učenja i samom procesu učenja. Ishodi učenja opisuju što student treba znati, razumjeti i moći napraviti nakon što je uspješno završio proces učenja. ECTS bodovi dodjeljuju se predmetima i drugim studijskim obvezama studenata na temelju radnoga opterećenja koju pojedina studijska obveza nosi. Vrijednost jednog ECTS boda iznosi između 25 i 30 sati rada studenta, što uključuje i obvezu dolaska i praćenja nastave, ali i pripremu
studenta za ispit i sve druge aktivnosti vezane uz polaganje određenog predmeta. ECTS bodovi stečeni na jednom studijskom programu mogu se prenijeti na drugi studijski program na istome ili drugom visokom učilištu. Preduvjet ovoga prenošenja jest da visoko učilište priznaje ECTS bodove i rezultate učenja s drugoga visokog učilišta. Visoka učilišta u pravilu se trebaju unaprijed dogovoriti i objaviti uvjete o priznavanju ECTS bodova kako bi studenti znali točno koje će im obveze biti priznate. Cilj uvođenja ovoga sustava jest olakšati planiranje, provođenje, priznavanje i vrednovanje kvalifikacija i jedinica učenja, kao i mobilnost studenata.

PRIZNAVANJE POLOŽENIH ISPITA, RAZDOBLJA STUDIJA I KVALIFIKACIJA STEČENIH NA DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA

Prijelaz i priznavanje položenih ispita s drugog visokog učilišta u RH

Stjecanje statusa studenta ili nastavka statusa studenta na Sveučilištu moguće je prijelazom s jednog sveučilišnog studija na drugi srodni sveučilišni studij, s jednog stručnog studija na drugi srodni stručni studij ili s jednog smjera studija na drugi smjer studija, i to:

 • za studije koji se izvode u okviru istoga znanstvenog područja,
 • unutar znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice s jedne
  znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice na drugu znanstvenonastavnu/umjetničko-nastavnu sastavnicu Sveučilišta,
 • s drugih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za odobrenjem prijelaza student je obvezan podnijeti nositelju studija, odnosno Odjelu, najkasnije do 15. rujna tekuće akademske godine. U zahtjevu mora biti naveden status: redoviti ili izvanredni student.

Prijelaz studenta odobrava se na temelju Odluke Vijeća Odjela ili ovlaštenog tijela Odjela. Kod odobravanja prijelaza studenta Odjel mora voditi računa o kapacitetu tako da broj studenata kojima se odobrava prijelaz i broj studenta koji studiraju ne može biti veći od utvrđenog kapaciteta.

Nositelj studija određuje u kojem je razdoblju studija moguće ostvariti prijelaz na drugi studij iste razine, a prijelaz se može odobriti nakon isteka tekuće akademske godine u kojoj je student upisao I. godinu studija.

Uvjete za prijelaz propisuje nositelj studija, a mogu se odnositi na:

 • broj ostvarenih ECTS bodova tijekom studija,
 • prosjek ocjena tijekom studija,
 • položene ispite iz određenih nastavnih predmeta,
 • druge uvjete koje utvrdi Odjel.

Iznimno, prijelaz se može odobriti studentima koji ne ispunjavaju uvjete ako je u zahtjevu studenta za prijelaz priložena dokumentacija iz koje je vidljivo da se zahtjev za prijelaz temelji na socijalno-ekonomskim, zdravstvenim ili drugim opravdanim razlozima.

Podnositelj zahtjeva za prijelaz obvezan je uz zahtjev priložiti odgovarajuću studentsku ispravu, ovjeren prijepis ocjena i ECTS bodova te drugu dokumentaciju koju je utvrdio Odjel.

Studentu koji je položio ispite na drugom visokom učilištu mogu se priznati položeni ispiti s istim ili drugim nazivom, istom ocjenom i stečenim ECTS bodovima pod uvjetom da je položeni ispit iz predmeta koji ima isti ili sličan sadržaj. Odjel odlučuje na koji će način ocjenu i ECTS bodove ubrojiti u ukupan zbroj ECTS bodova na studiju.

Priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu i inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz 2006. godine, akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili položenih ispita i razdoblja studija provedenog u inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja u RH obavlja visoko učilište, odnosno sveučilište na kojem osoba želi nastaviti obrazovanje. Cjeloviti podaci i upute o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija dostupni su na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta: www.unios.hr/kvaliteta.

Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 10c.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Slika 2. Zgrada Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Slika 2. Zgrada Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
(izvor: www.unios.hr)

Povijest visokoga školstva na istoku Hrvatske započela je osnivanjem prve visokoškolske ustanove pod nazivom “Studium Philosophicum Essekini“ 1707. godine. Sveučilište u Osijeku osnovano je 1975. godine, a od 1990. godine u svome nazivu nosi ime Josipa Jurja Strossmayera, velikog Osječanina, biskupa, prosvjetitelja, iznimnog dobrotvora, humanista, osnivača današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, političara, vizionara i zasigurno jedne od najutjecajnijih osoba naših prostora na prijelazu s 19.-og u 20. stoljeće. Sveučilište danas ima značajnu ulogu u razvoju istočne Hrvatske. Kroz 121
studijski program na Sveučilištu se obrazuju mladi ljudi, budući znanstvenici, stručnjaci i umjetnici, spremni rješavati probleme zajednice i doprinositi gospodarskom, društvenom,
kulturnom, tehnološkom i infrastrukturnom razvoju regije.

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutno studira ukupno oko 17 000 studenata.

Dan Sveučilišta obilježava se 31. svibnja.

SASTAVNICE SVEUČILIŠTA

Sveučilište u svom sastavu ima 16 znanstveno-nastavnih i 1 umjetničko-nastavnu sastavnicu, te 2 infrastrukturne sastavnice:

STEM

 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti
 • Građevinski i arhitektonski fakultet
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet
 • Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
 • Medicinski fakultet
 • Odjel za biologiju
 • Odjel za kemiju
 • Odjel za matematiku
 • Odjel za fiziku

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE ZNANOSTI

 • Ekonomski fakultet
 • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
 • Filozofski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Kineziološki fakultet
 • Katoličko-bogoslovni fakultet u Đakovu

UMJETNOST

 • Akademija za umjetnost i kulturu

INFRASTRUKTURNE USTANOVE

 • Studentski centar u Osijeku
 • Gradska i sveučilišna knjižnica

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Odjel za biologiju je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 1. travnja 2005. godine. Smješten je u zgradi Sveučilišnog kampusa broj 3, na adresi Ulica cara Hadrijana 8/A. Osnovna funkcija Odjela je znanstveno-nastavna djelatnost iz područja biologije. Znanstvena djelatnost ostvaruje se kroz znanstvene projekte koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i drugi subjekti kao što su jedinice lokalne samouprave, gospodarstveni subjekti i dr. Nastavnici izvode nastavu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na Odjelu, na drugim studijima na Sveučilištu u Osijeku kao i drugim sveučilištima u Hrvatskoj.

Informacije o Odjelu, njegovu djelovanju i ustroju možete pronaći na mrežnoj stranici www.biologija.unios.hr.

ZAVODI

Na Odjelu djeluju četiri Zavoda: Zavod za ekologiju voda, Zavod za kvantitativnu ekologiju, Zavod za zoologiju te Zavod za biokemiju i ekofiziologiju biljaka.

Zavod za ekologiju voda
Unutar Zavoda za ekologiju voda djeluju dva laboratorija: Laboratorij za ekologiju alga i Laboratorij za vodene beskralježnjake. Članovi Zavoda provode istraživanja u slatkovodnim ekološkim sustavima na području RH, a posebno se ističu kontinuirana multidisciplinarna istraživanja voda poplavnog područja Parka prirode Kopački rit. Članovi također aktivno sudjeluju u različitim stručnim projektima vezanim uz zaštitu slatkovodnih ekoloških sustava.

Zavod za kvantitativnu ekologiju
Unutar Zavoda za kvantitativnu ekologiju djeluju tri laboratorija: Laboratorij za analizu bioloških sustava, Laboratorij za ekološko modeliranje i Laboratorij za ekobiogeografiju.
Glavna djelatnost Zavoda je znanstveno-istraživački rad s područja ekotoksikologije, primijenjene ekologije te modeliranja bioloških sustava. Saznanja proizašla iz znanstvenoistraživačkog rada primjenjuju se u rješavanju praktičnih problema iz područja zaštite okoliša, poljoprivrede i energetike.

Zavod za zoologiju
U Zavodu za zoologiju djeluju tri laboratorija namijenjena znanstveno-istraživačkom radu: Laboratorij za entomologiju, Laboratorij za ekologiju životinja i Laboratorij za staničnu i molekularnu biologiju biljaka. Svaki laboratorij radi prema planu i programu a zajedno čine jednu znanstveno-istraživačku interesnu cjelinu artikuliranu u strategiji i planu Zavoda. 

Zavod za biokemiju i ekofiziologiju biljaka
U Zavodu za biokemiju i ekofiziologiju biljaka provode se znanstvena istraživanja iz područja ekofiziologije alga, gljivičnih i bakterijskih biljnih patogena i mikovirusa te oksidacijskog i antioksidacijskog odgovora biljaka i životinja na različite oblike abiotičkog i biotičkog stresa.

TAJNIŠTVO
Tajništvo je središnja služba Odjela zadužena za rješavanje svih pravnih pitanja studenata. Nalazi se na drugom katu zgrade, soba br. 215.

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08.00 do 14.00 sati

Tajnik Odjela : Silva Lustig, mag.iur

Kontakt:

 • Tel. 031/399-902
 • E-pošta: silva.lustig@biologija.unios.hr

STUDENTSKA REFERADA
Služba zadužena za pružanje informacija vezanih za upise, studentski status, prijave ispita, unos podataka u ISVU sustav, izdavanje potvrda i slično. Nalazi se u prizemlju zgrade, soba br. 21.

Radno vrijeme za studente: svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati.

Voditelj odsjeka za preddiplomske studije: Ivan Pletikosić

Kontakt:

 • Tel.: 031/399-904
 • E-pošta: ivan.pletikosic@biologija.unios.hr

Voditeljica odsjeka za diplomske studije: Vedrana Aračić

Kontakt:

 • Tel.: 031/399-904
 • E-pošta: vedrana.aracic@biologija.unios.hr

INFORMATIČKA SLUŽBA
Informatička služba je zadužena za brigu o mrežnoj stranici, pravovremenoj objavi svih informacija, osigurava podatke za AAI@EduHr identitet, vodi brigu o CARNet sustavu i slično.
Nalazi se na drugom katu zgrade, soba br. 217.

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati.

Voditelj odsjeka za informatiku i računalnu mrežu: Mario Dunić

Kontakt:

 • Tel.: 031/399-908
 • E-pošta: mdunic@biologija.unios.hr

SUSTAV UNAPRIJEĐENJA I OSIGURANJA KVALITETE OBRAZOVANJA
Sustav za osiguranje kvalitete na Odjelu čine: Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.
Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja je stručno tijelo koje je osnovano odlukom Vijeća Odjela, a sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju. Povjerenstvo koordinira i provodi postupke unutarnjeg vrednovanja, razvija institucijske mehanizme osiguravanja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete na Odjelu, te izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti sukladno Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Povjerenstvo sudjeluje u izradi strategije i samoanalize Odjela, razvija indikatore kvalitete, sudjeluje u praćenju kvalitete provedbe studija, uspješnosti studiranja, razvoja kompetencija nastavnog osoblja i slično. Povjerenstvo čine sedam članova, i to tri člana predstavnika nastavnika, jedan član predstavnik asistenata, jedan član predstavnik studenata dok su dva člana predstavnici vanjskih dionika. Povjerenstvo sve aktivnosti provodi uz stručnu pomoć voditelja Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete obrazovanja Odjela.

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela zadužen je za praćenje kvalitete studija i kvalitete provođenja nastave, provođenje studentskih anketa, analizu prolaznosti i uspješnosti studiranja, načina provjere znanja i mobilnosti, kao i prikupljanje ostalih informacija u suradnji s Povjerenstvom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete obrazovanja na Odjelu te s Centrom za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Voditelj Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja: Ines Arbanas, dipl.oec.

Kontakt:

 • Tel.: 031/399-937
 • E-pošta: kvaliteta@biologija.unios.hr

Više o kvaliteti možete vidjeti na mrežnim stranicama Odjela http://www.biologija.unios.hr/kvaliteta/

KNJIŽNICA
Knjižnica Odjela za biologiju je dislocirana i nalazi se u sklopu knjižnice Odjela za matematiku na adresi Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6.

Radno vrijeme knjižnice je svaki radni dan od 07.30 do 17.00 sati

Kontakt:

 • Tel.: 031/224-813
 • E-pošta: knjiznica@mathos.hr

Knjižničnu građu možete pregledavati i putem linka na mrežnoj stranici Odjela za biologiju http://www.mathos.unios.hr/index.php/odjel/knjiznica/68-pretrazivanje-knjiznice.

STUDIJI ODJELA ZA BIOLOGIJU

ORGANIZACIJA STUDIJA

Organizacija studija na Odjelu za biologiju

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA

Uvjet za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Biologija je završena srednja četverogodišnja strukovna škola ili škola općeg usmjerenja (gimnazija) te položena državna matura iz obveznih predmeta i izbornog predmeta Biologija:

Predmet Razina % Broj Bodova
Hrvatski jezik B 10 100
Matematika A 20 200
Strani jezik B 10 100
Biologija 30 300

Ocjene srednje škole vrednuju se 30% u ukupnom zbroju bodova. Izravan upis imaju učenici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili 1.-3. mjesto na županijskim i državnim natjecanjima iz biologije, kemije ili fizike.

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija izvodi se 6 semestara (3 godine), nosi ukupno 180 ECTS bodova, a završetkom se stječe akademski naziv prvostupnik/ca biologije.

Nakon završenog studija prvostupnici mogu obavljati poslove tehničara i laboranta u laboratorijima, čuvara u parkovima prirode kao i različite poslove u prirodoslovnim muzejima, botaničkim vrtovima i sličnim institucijama, ili nastaviti studij na nekom od diplomskih studija.

Studijski program Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija dostupan je na poveznici: http://biologija.unios.hr/wpcontent/uploads/studij/preddiplomski/Preddiplomski_studij_Biologija_od_ak_2021_2022.pdf

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni

Uvjeti za upis na diplomski sveučilišni studija Biologija; smjer: znanstveni je završen preddiplomski studij iz polja biologija. Studij traje 4 semestra (2 godine), a po završetku studija stječe se akademski naziv magistar – magistra biologije.

S obzirom na znanja i vještine usvojene tijekom studija, magistri biologije će biti osposobljeni za kvalitetno i kompetentno vođenje parkova prirode i nacionalnih parkova, ribnjaka, botaničkih i zooloških vrtova, biološko-analitičkih laboratorija te će uspješno obavljati poslove u različitim znanstvenim institucijama i industriji (farmaceutskoj, prehrambenoj, kemijskoj, drvnoj itd.) kao i djelatnostima koje koriste biološka znanja (npr. inspekcijske službe u zaštiti okoliša). Osim toga, bit će osposobljeni za sudjelovanje u radu znanstvenih i stručnih timova koji se bave istraživanjima u području prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni dostupan je poveznici:

http://www.biologija.unios.hr/wp-content/uploads/studij/diplomskiznanstveni/Diplomski_studij_smjer_znanstveni-od_ak_2021_2022.pdf

Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički

Uvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički je završen preddiplomski studij iz polja biologija s izbornim modulom kemija 1.Studij traje 4 semestra(2 godine), a završetkom studija stječe se akademski naziv: magistar – magistra edukacije biologije i kemije.

Diplomirani studenti uspješno će obavljati poslove na obrazovnim programima s biološkim i kemijskim sadržajima u osnovnim i srednjim školama.

Studijski program Diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički dostupan je na poveznici:

http://www.biologija.unios.hr/wp-content/uploads/studij/diplomskinastavnicki/Diplomski_studij_smjer_nastavnicki-od_ak_2021_2022.pdf

Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša

Studij mogu upisati prvostupnici sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem iz područja: prirodnih, interdisciplinarnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Studij traje 4 semestra (2 godine), a završetkom studija stječe se na naziv magistar/magistra zaštite prirode i okoliša.

Magistri zaštite prirode i okoliša osposobljeni su za obavljanje najsloženijih poslova u svim oblicima organizacija zaštićenih objekata prirode, državnim, županijskim i gradskim
upravama uključujući savjetodavne službe i inspekcijski nadzor, za poslove stručnog suradnika i voditelja u istraživačkim, znanstvenim institucijama u području zaštite prirode i okoliša, nastave i obrazovanja u strukovnim srednjim i srodnim školama, za sudjelovanje u izradi i provedbi studija ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu, strateških procjena utjecaja zahvata na okoliš te provedbi studija procjene rizika za prirodu i okoliš.

Studijski program Diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša dostupan je na poveznici:

http://www.biologija.unios.hr/wp-content/uploads/studij/diplomskizpio/Diplomski_studij_ZPiO-od_ak_2021_2022.pdf

STUDIRANJE NA ODJELU

ORGANIZACIJA NASTAVE I POLAGANJA ISPITA

Ustroj i izvedba studija, organizacija nastave te pravila studiranja na Odjelu za biologiju u skladu su sa Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je dostupan na poveznici:

http://www.unios.hr/wpcontent/uploads/2015/07/SJJS_Pravilnik_o_studijima_i_studiranju_srpanj_2015.pdf.

Nastava je ustrojena po semestrima – zimski i ljetni, a održava se ovisno o predmetu putem predavanja, seminara, vježbi i terenske nastave. Raspored održavanja nastave dostupan je na mrežnoj stranici Odjela za biologiju.

Na prvome satu nastavnici nositelji predmeta informiraju studente o sadržaju predmeta, načinima izvođenja nastave te načinima provjere znanja. Provjera znanja provodi se kontinuiranim praćenjem rada studenata. Student može opravdano izostati s nastave pojedinog predmeta, ali najviše do 30% fonda sati za taj predmet uz dužnost ispunjenja svih studentskih obveza propisanih studijskim programom za svaki pojedini predmet. Tijekom akademske godine svaki nastavnik održava konzultacije, a raspored održavanja konzultacija kao i ispita dostupan je na poveznici: http://www.biologija.unios.hr/nastava/ispitni-rokovi-i-termini-konzultacija/.

Polaganje ispita organizira se u tri redovita ispitna roka: jesenski, zimski i ljetni s po dva ispitna termina. Osim redovitih ispitnih rokova polaganje ispita organizira se i u izvanrednim ispitnim rokovima u skladu s odlukama Vijeća Odjela za biologiju. Student se prijavljuje za polaganje ispita putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) najkasnije 5 radnih dana prije ispitnog termina. Ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ispit se može odjaviti najkasnije jedan radni dan (do 12 h) prije ispitnog termina.

Ako student ne pristupi ispitu, a nije ga prethodno odjavio, smatra se da ispit nije položio.

Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše četiri puta u godini. Student koji niti četvrti put ne položi ispit iz nekog predmeta obvezan je u sljedećoj akademskoj godini ponovno upisati i odslušati taj predmet. Nakon ponovljenog upisa predmeta, student ima pravo ispit polagati najviše 4 puta od kojih je četvrti (tj. ukupno osmi put u dvije godine) ispit pred tročlanim nastavničkim povjerenstvom. Ako student nakon osam izlazaka ipak ne položi ispit, gubi status studenta na Odjelu za biologiju.

NAPREDOVANJE KROZ STUDIJ I LINEARNI MODEL PLAĆANJA (ŠKOLARINE)

Upisom akademske godine student regulira svoj status te nastavne obveze upisuje semestralno ili godišnje. Upis u zimski semestar obavlja se u pravilu u rujnu, a ljetni semestar u veljači tekuće akademske godine.

Za upis više godine preddiplomskog i diplomskih studija student mora ispuniti sve obveze propisane studijskim programom; redovito pohađati nastavu, izraditi seminarske i druge radove propisane studijskim programom, te položiti ispite u vrijednosti minimalno 55 ECTS-a. U tom slučaju troškove školarine u potpunosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ukoliko u dvije godine studiranja student ne položi određeni ispit, gubi status redovitog studenta.

Student može jednom tijekom studija redovno ponavljati godinu, ukoliko skupi minimalno 24 ECTS-a. U tom slučaju, školarinu plaća sam sukladno Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kako slijedi:

Tablica linearnog plaćanja

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

Pravilnicima o završnom odnosno diplomskom radu, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Odjela, uređena su sva pitanja vezana za završni odnosno diplomski rad te diplomski ispit (prijava teme, izrada rada, prijava, ocjena te postupak obrane završnog/diplomskog rada, prava i obveze studenta, mentora, ko-mentora, povjerenstava te ostala pitanja u svezi sa završnim i diplomskim radom i diplomskim ispitom).

Pravilnici s uputama za pisanje završnih odnosno diplomskih radova dostupni su na poveznicama:

Pravilnicima o završnom odnosno diplomskom radu, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Odjela, uređena su sva pitanja vezana za završni odnosno diplomski rad te diplomski ispit (prijava teme, izrada rada, prijava, ocjena te postupak obrane završnog/diplomskog rada, prava i obveze studenta, mentora, ko-mentora, povjerenstava te ostala pitanja u svezi sa završnim i diplomskim radom i diplomskim ispitom).

Pravilnici s uputama za pisanje završnih odnosno diplomskih radova dostupni su na poveznicama:

MIROVANJE STUDIJSKIH OBVEZA U OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA

Student ima pravo na mirovanje obaveza zbog bolesti, trudnoće i drugih opravdanih slučajeva. Pravo na mirovanje obveza student stječe rješenjem Odjela na temelju prethodne najave, podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom.

NASTAVNI KALENDAR

Početak nastave u ak. 2021./2022. godini 1. listopada 2021. godine
Nastava u zimskom semestru Od 1. listopada do 24. prosinca 2021.
Od 7. siječnja do 28. siječnja 2022. godine
Božićni blagdani Od 25. prosinca 2021. do 5. siječnja 2022. godine
Zimski ispitni rok Od 31. siječnja do 25. veljače 2022. godine
Nastava u ljetnom semestru Od 28. veljače do 10. lipnja 2022. godine
Ljetni ispitni rok Od 13. lipnja do 15. srpnja 2022. godine
Jesenski ispitni rok Od 29. kolovoza do 30. rujna 2022. godine

STUDENTI

STUDENTI S INVALIDITETOM

Ured za studente s invaliditetom djeluje kao jedinstveni sveučilišni ured koji studentima s invaliditetom pruža sve potrebne informacije i podršku te nastoji rješavati specifične potrebe studenata s invaliditetom. Studenti informacije mogu dobiti osobno u uredu, putem e-pošte, telefona, letaka i brošura. Ured svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka.

Voditelji ureda:

prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prorektor za nastavu i studente

dr. sc. Damir Španić, voditelj Odjeljka za studentska pitanja i studente s invaliditetom.

Adresa: Ulica cara Hadrijana 8 (zgrada na uglu Ulice cara Hadrijana i Ulice kralja Petra Svačića), Sveučilišni kampus, Osijek

Radno vrijeme sa studentima: od ponedjeljka do petka od 9.00 do 12.00 sati.

Termin dolaska potrebno je najaviti e-poštom na adresu dspanic@unios.hr

Termin je moguće dogovoriti i izvan gore navedenog vremena.

Zgrada Odjela za biologiju opremljena je pristupnom rampom te dizalom.

PSIHOLOŠKA POMOĆ STUDENTIMA

U psihološkom savjetovalištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera studenti mogu dobiti psihološku pomoć i podršku u nošenju s različitim problemima. Stručnjaci zaposleni u savjetovalištu provode podučavanje studenata o strategijama učenja, savjetovanje studenata s ispitnom anksioznošću, pružaju psihološku podršku studentima s problemima prilagodbe, rade na motivaciji, usvajanju socijalnih vještina te usvajanju ili preoblikovanju vještina samoprezentacije studenata. Također provode istraživanja o kvaliteti studenskog života i organiziraju različite tematske radionice. Aktivnosti provode kroz individualno savjetovanje, grupne tretmane, radionice za studente i edukacije za nastavno osoblje.

Adresa: Ulica cara Hadrijana 10 C, Sveučilišni kampus, Osijek

E-pošta: savjetovaliste@unios.hr

Detaljnije informacije o psihološkom savjetovalištu dostupne su na poveznici: http://www.unios.hr/studenti/psiholosko-savjetovaliste/.

STUDENTSKI ZBOR ODJELA ZA BIOLOGIJU

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu Vijeća Odjela i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Uloga Studentskog zbora je olakšati komunikaciju između profesora i studenata, sudjelovati u donošenju odluka te pomagati u rješavanju različitih problema s kojima se studenti mogu susresti tijekom studiranja.

Kontakt Email: studentski.zbor@biologija.unios.hr

STUDENTSKE UDRUGE

Udruga studenata biologije ZOA

Glavni cilj Udruge je omogućiti studentima stjecanje novih znanja i iskustva u znanstvenom i stručnom radu. Udruga se zalaže za populariziranje biologije i srodnih znanosti, te potiče suradnju stručnjaka različitih struka koji dijele slične interese, razmišljanja i hobije.

Više informacija možete pronaći na Facebook stranici Udruge www.facebook.com/UdrugaZoa.

IAESTE Croatia (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Croatia;

Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti (IASTE) provodi programe razmjene kvalitetnih stručnih praksi za svoje članove kako bi se osigurao njihov stručni
razvoj te promoviralo međunarodno razumijevanje i suradnja među studentima, akademskim institucijama, poslodavcima i širom zajednicom. Detaljnije informacije o aktivnostima i najave natječaja možete pratiti na mrežnoj stranici

https://www.iaeste.hr/?cat=10.

SVEUČILIŠNI SPORT

Sveučilišni sportski savez objedinjuje studentske klubove i udruge studenata Sveučilišta u Osijeku te koordinira njihovim aktivnostima, organizira sveučilišna prvenstva, turnire i sve druge oblike sportskih aktivnosti i manifestacija. Osnovni cilj Saveza je promicanje, unapređenje, omasovljenje i organizirani razvitak sporta na Sveučilištu. Ured za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizira sportske aktivnosti u slobodnom vremenu studenata.

Informacije vezane uz organizaciju sportskih aktivnosti dostupne su u Uredu za sportsku djelatnost, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek.

Kontakt osoba: Dražen Nikšić, prof.

E-pošta: studentski.sport@os.t-com.hr.

PROJEKTI I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Projekt popularizacije znanosti “Biolog-I-Ja”

Odjel za biologiju još od 2014. godine provodi projekt popularizacije znanosti pod nazivom „Biolog-i-Ja“. Cilj projekta je predstaviti učenicima osnovnih i srednjih škola te široj javnosti zanimljivosti iz područja biologije kao i biološki vrijedne destinacije grada Osijeka i okolice na kojima obitavaju zaštićene i ugrožene biljne i životinjske vrste. Projekt je usmjeren na podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite prirode i okoliša te prirodnih vrijednosti.

Više informacija potražite na stranicama: http://www.biologija.unios.hr/biolog-i-ja/

Dan Mladih Istraživača

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek, Medicinski fakultet Osijek, Odjel za kemiju i Odjel za biologiju organiziraju znanstveni skup „Dan mladih istraživača“ s ciljem okupljanja doktoranada, poslijedoktoranada i studenata srodnih područja znanosti uključenih u različite znanstvene i stručne projekte Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Skup pruža priliku mladim istraživačima prezentaciju rezultata istraživanja, međusobno upoznavanje i razmjenu ideja te stjecanje novih znanja i iskustava.

Festival znanosti

Festival znanosti je manifestacija koja se organizira s ciljem približavanja znanosti široj zainteresiranoj javnosti. Znanstvenici i studenti popularnim predavanjima, radionicama, tribinama, izložbama i drugim događanjima pridonose popularizaciji znanosti i motiviranju mladih ljudi na istraživanje i stjecanje novih znanja.

PROGRAMI MOBILNOSTI STUDENATA

Tijekom studija studenti mogu biti uključeni u programe mobilnosti kao što su ERASMUS+ program i CEEPUS mreža.

Informacije o programima mobilnosti i natječajima dostupni su kod koordinatora za mobilnost na Odjelu za biologiju, a objavljuju se i na mrežnoj stranici Sveučilišta na poveznici:

www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja.

Koordinator za mobilnost Odjela za biologiju: izv.prof.dr.sc. Melita Mihaljević

Odjel za biologiju, II kat, soba br. 209.

Tel.:031/399-923

E-pošta: melita.mihaljevic@biologija.unios.hr

ALUMNI

Od ožujka 2018. godine na Odjelu djeluje Udruga Alumni (Alumni BiolOs). Vizija udruge je ojačati ugled Odjela za biologiju te poboljšati stručnost i prepoznatljivost diplomiranih studenata i njihovu konkurentnost na tržištu rada. Udruga prati aktivnosti bivših studenata Odjela za biologiju zaposlenih u različitim ustanovama, tvrtkama i organizacijama, a sve provedene aktivnosti objavljuje u vidu biltena koji su dostupni na mrežnoj stranici Odjela za biologiju

http://www.biologija.unios.hr/alumni-biolos/ te na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

RAZVOJ KARIJERA STUDENATA

Karijera je profesionalni životni put čiji razvoj započinje i prije dobivanja prvog zaposlenja.

Komunikacijske vještine, sposobnost timskog rada te rješavanje zahtjevnih problema i zadataka osnovni su preduvjet za postizanje uspjeha. Na Odjelu za biologiju studentima olakšavamo ulazak u poslovni svijet kroz savjetovanja i edukacije u obliku radionica i predavanja te provođenjem različitih aktivnosti namijenjenih razvoju profesionalnih vještina. U sklopu programa Razvoja karijera studenata tijekom godine organiziraju se različita događanja (simulacije razgovora za posao, pisanje CV-a i motivacijskog pisma, posjet poduzećima i sl.), a na mrežnoj stranici Odjela u rubrici Razvoj karijera http://www.biologija.unios.hr/razvoj-karijera/ objavljuju se oglasi za poslove u domeni biologije te oglasi za stipendije na koje naši studenti mogu aplicirati.

XICE

X- ica je magnetska kartica odnosno službena identifikacijska iskaznica studenta. Izdaje ju ustanova visokog učilišta na koju je student upisan. Iskaznica sadrži sliku, ime i prezime vlasnika kao i jedinstveni broj kojim se student identificira. Iskaznica vrijedi godinu dana od dana izdavanja, a produžuje se upisom u slijedeću godinu studija. Korištenjem x-ice studenti u restoranima studentske prehrane ostvaruju subvencioniranu prehranu, a ostvaruju i različita druge dodatne pogodnosti i popuste.

STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU

Studentski centar je ustanova u sastavu Sveučilišta osnovana s ciljem osiguravanja prehrane, smještaja, povremenog i privremenog zapošljavanja studenata, te razvoja kulturnog i športskog života studenata.

SUBVENCIJE

STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera svojim studentima pruža mogućnost smještaja u dva studentska doma:

 • studentskom domu sa 193 mjesta na adresi Ivana Gorana Kovačića 4, Osijek
 • studentskom domu sa 1222 mjesta, na adresi Kralja Petra Svačića 1C – Sveučilišni kampus, Osijek

Uvjete i način ostvarivanja prava na smještaj u studentskom domu propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja posebnim Pravilnikom koji je dostupan na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1206.html

Cijena smještaja u domu mjesečno po studentu iznosi:

Studentski dom Kralja Petra Svačića 1C (istočni, zapadni i novi paviljon)

 • Jednokrevetna soba – 700,00 kuna
 • Jednokrevetna soba za osobe sa smanjenom pokretljivošću – 450,00 kn
 • Dvokrevetna soba – 550,00 kn
 • Trokrevetna soba – 450,00 kn

Studentski dom I.G. Kovačića

 • Dvokrevetna soba TIP A – 550,00 kn
 • Jednokrevetna soba TIP B – 650,00 kn
 • Jednokrevetna soba TIP C – 700,00 kn
 • Trokrevetna soba TIP D – 450,00 kn
 • Soba za osobe sa smanjenom pokretljivošću – 450,00 kn

Detaljnije informacije o uvjetima za ostvarivanje prava na smještaj u studentskim domovima možete pronaći na stranicama Studenskog centra u Osijeku www.stucos.unios.hr.

STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU

Studenti imaju pravo na potporu za pokriće troškova prehrane. Korisnici potpore pravo na potporu ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza. Pravo za pokriće troškova prehrane studenti dokazuju i ostvaruju putem X-ice. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata dostupna je na poveznici ovdje.

Razine subvencija:

 • Razina prava 1 – iznos 250 kn na X-ici, za studente koji studiraju u mjestu ili do 30 km od mjesta prebivališta u istoj županiji
 • Razina prava 2 – iznos 900 kn na X-ici, za studente koji studiraju preko 30 km od mjesta prebivališta i/ili u drugoj županiji
 • Razina prava 2.5 – iznos 1200 kn na X-ici. za studente koji stanuju u studentskom domu.

Popis studentskih restorana i kantina u Osijeku

 • Restoran Istarska, Istarska 5 Osijek Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: doručak, ručak, večera od 08:00 do 19:30 sati;  subota – nedjelja: ručak i večera od 11:30 do 19:00 sati
 • Restoran Gaudeamus, Istarska 5, Osijek Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 11:00 do 20:00 sati; subota i nedjelja: zatvoreno
 • Restoran Campus, Ulica cara Hadrijana bb, Osijek Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 07.00 do 22.00 sati; subota i nedjelja: zatvoreno; Kuhani obroci na liniji se služe od 08.00 do 21.30 sati.
 • Caffe bar Studentski klub, Istarska 5,Osijek; Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 07.00 do 19.00 sati; subota: od 09.00 do 14.00 sati; nedjelja: zatvoreno
 • Slastičarnica Apsolvent, Istarska 5, Osijek; Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 7:00 do 19:00 sati; subota i nedjelja: zatvoreno
 • Studentski dom, I.G. Kovačića 4, Osijek Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 07.00 -21.00 sati; subota: 08.00 – 13.00 sati; nedjeljom: zatvoreno
 • Studentski dom, K. P. Svačića 1c, Osijek Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 07.00 – 21.00 sati; subota: 08.00 – 13.00 sati; nedjeljom: zatvoreno
 • Ekonomski fakultet, Trg Lj. Gaja 7, Osijek Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 07.00 – 19.30 sati; subota: 08.00 – 13.00 sati; nedjeljom: zatvoreno
 • Filozofski fakultet, L. Jägera 9, Osijek Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 07.00 -19.30 sati; subota: 08.00 – 13.00 sati; nedjeljom: zatvoreno
 • Prehrambeno tehnološki fakultet, F. Kuhača 18 , Osijek Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 07.00 – 14.30 sati; subota i nedjelja: zatvoreno
 • Odjel za matematiku, Gajev trg 6, Osijek Radno vrijeme : Ponedjeljak-petak: 07.00 – 19.00 sati; subota i nedjelja: zatvoreno

Provjera stanja na studentskoj iskaznici kao i sve dodatne informacije dostupne su na www.cap.srce.hr.

Cjenik hrane i pića u ugostiteljskim objektima Studentskog centra dostupan je na:

POSAO PREKO STUDENTSKOG SERVISA

STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU

Studenti prve godine kao i studenti viših godina studija koji su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 1 ECTS bod imaju pravo obavljati studentske poslove posredstvom studentskog centra. Minimalna neto cijena sata rada za studente izračunava se na način da se bruto minimalna mjesečna plaća u RH podijeli sa 160. U 2021. godini minimalna cijena sata rada iznosi 26,56 kn neto.

Student ima pravo na 100% uvećanu naknadu za rad noću, nedjeljom i praznicima.

STUDENTSKI SERVIS
Radno vrijeme: ponedjeljak -petak: od 07.00 do 15.00 sati
Adresa: Istarska 5, 31000 Osijek
Tel.: 031/207-121 , 031/220-611
Mob.: 091/-220-6111

Član Studentskog servisa osim osobno u servisu, studentski ugovor može podići te isprintati i online preko linka https://websc.stucos.hr/sc/85/login/.

Ako student tijekom kalendarske godine ostvari oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kn ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici.

U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: studentske stipendije, primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatak za djecu, novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora, potpora za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta, obiteljska mirovina djece nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe i sl.

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja.

Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta. Međutim, ako primitak studenta iznosi više od 60.600,00 kn godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta. Na iznos primitka iznad 60.600,00 kn obračunava se porez po stopi od 24% i na iznos poreza prirez ovisno o mjestu stanovanja (za grad Osijek 13%).
Studentski servis isplaćuje zarade svojih članova na žiro račune otvorene u poslovnim bankama.

Isplate studenata se izvršavaju jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.

STIPENDIJE

Stipendije su oblik financijske pomoći koja se dodjeljuje pojedincima u svrhu obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Najčešće se dodjeljuju temeljem socioekonomskog statusa ili izvrsnosti tijekom studija.

Jednokratne financijske potpore Odjela za biologiju Odjel za biologiju dodjeljuje jednokratne financijske potpore redovitim studentima preddiplomskog i diplomskih studija u stanju socijalne potpore. Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na mrežnoj stranici Odjela.

Stipendije Sveučilišta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije redovitim studentima svojih sastavnica, a natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na mrežnoj stranici Sveučilišta:http://www.unios.hr/studenti/sveucilisne-stipendije/.

Županijske stipendije
Županijske stipendije dodjeljuju tijela lokalne uprave i samouprave (gradovi, općine i županije) pojedincima čiji roditelji/skrbnici imaju prebivalište na području županije.

Državne stipendije
Cilj državnih stipendija je osigurati jednaku dostupnost visokog obrazovanja kroz povećanje izravnih financijskih potpora redovitim studentima. Državne stipendije dodjeljuju se ciljanoj skupini redovitih studenata slabijega socio-ekonomskog statusa, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi te studentima koji su upisali studij u STEM području.

Više o stipendijama možete pronaći na stranici https://drzavnestipendije.mzo.hr/.

OSTALE INFORMACIJE VAŽNE ZA STUDIRANJE U OSIJEKU

PRIJAVA BORAVIŠTA

Studenti koji nemaju prebivalište u Gradu Osijeku moraju u Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj prijaviti boravište za vrijeme studiranja kako bi dobili potvrdu s evidencijskim brojem.

 • Trg Lavoslava Ružičke 1, Osijek
 • Tel.: 031/237-257
 • Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak 7.00 -14.30 sati utorak 7.00-18.30 sati.

https://osjecko-baranjska-policija.gov.hr/

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA STUDENTE IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju osiguravaju se i stječu status osiguranika:

 • učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta koji su državljani RH i imaju prebivalište, odnosno boravište u RH te stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji osiguranika, s time da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine u kojoj su završili redovito školovanje;
 • učenici i studenti na redovitom školovanju u RH za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja.

Student gubi status osiguranika po osnovi člana obitelji u sljedećim slučajevima:

 • kada izgubi status redovitog studenta;
 • kada još uvijek ima status redovitog studenta, ali je napunio 26 godina.

U slučaju gubitka statusa redovitog studenta, a kako bi ipak ostvario pravo na zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi, nužno je voditi računa o roku prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Rok za prijavu je30 dana od dana gubitka statusa redovitog studenta ili dana kada je student napunio 26 godina života. Nepoštivanje navedenog roka ima za posljedicu gubitak prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i obvezu preuzimanja samostalnog plaćanja naknade za obvezno zdravstveno osiguranje.

Redoviti studenti nakon završetka školovanja imaju rok od 30 dana od dana diplomiranja za prijavu u HZZO i tada kao nezaposlene osobe imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA STRANE STUDENTE

Svi strani studenti moraju biti zdravstveno osigurani tijekom svog boravka u RH.

Zdravstveno osiguranje obvezno je za dobivanje odobrenja za privremeni boravak. Stranim se studentima preporučuje da prije dolaska u RH kod svog pružatelja zdravstvenog osiguranja provjere postoji li  sporazum o zdravstvenom osiguranju između RH i matične zemlje. U slučaju da takav sporazum postoji, pružatelj zdravstvenog osiguranja će studentu ispostaviti dokument na temelju kojeg će ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu u RH. Ukoliko takav sporazum ne postoji, strani student može u svojoj matičnoj državi kupiti policu osiguranja koja pokriva njegov boravak u RH ili kupiti policu osiguranja u Hrvatskoj kod lokalnih osiguravatelja.

Ukoliko se student zdravstveno osigurava preko HZZO, potrebno je sljedeće:

 • kod prijave boravišta u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj, studentu će biti izdana potvrda s evidencijskim brojem;
 • na temelju dobivene potvrde ured HZZO-a će studenta uvesti u privremenu evidenciju te mu izdati odgovarajuću potvrdu potrebnu za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak;
 • uz potvrdu HZZO-a student prilaže presliku prve stranice putovnice i presliku stranice putovnice na kojoj se nalazi viza. HZZO na temelju navedenih dokumenata izdaje tiskanicu na temelju koje student ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. U roku od mjesec dana student dobiva i iskaznicu zdravstvenog osiguranja. Mjesečna cijena zdravstvenog osiguranja iznosi oko 325 kn (cca. 40 €). Uplatnice se šalju studentu na adresu na kojoj ima prijavljeno boravište.

DRŽAVLJANI EUROPSKE UNIJE

Državljani Europske unije u mogućnosti su u svojoj zemlji dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja pokriva troškove neodgodive zdravstvene zaštite, a za koju liječnik zdravstvene ustanove smatra da se ne može odgoditi do povratka u matičnu zemlju EU. Neodgodiva zdravstvena zaštita uključuje zdravstvenu zaštitu u vezi s kroničnim ili postojećim bolestima te zdravstvenu zaštitu u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta, ako cilj privremenog boravka nije porod. Također, neodgodive zdravstvene usluge su npr. i dijaliza, terapija kisikom, tretmani za astmu, no radi korištenja tih usluga nužan je prethodni dogovor sa zdravstvenom ustanovom u RH u kojoj će se provoditi liječenje.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

EPIDEMIOLOŠKE UPUTE I PREPORUKE ZA SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

Na Odjelu za biologiju za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 obvezno je nošenje zaštitne maske, dezinfekcija ruku i obuće te održavanje propisanog fizičkog razmaka od 1,5 metar između osoba. Studenti su dužni prije dolaska u zgradu Odjela izmjeriti tjelesnu temperaturu. Studenti ne smiju ulaziti u prostorije Odjela ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, simptome respiratornih bolesti (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome zarazne bolesti (npr. poremećaj osjeta njuha i sluha, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe), ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom.

Studentima koji imaju simptome bolesti preporuča se kontaktirati epidemiološku službu na broj telefona 031/225-717, te se telefonom javiti liječniku obiteljske medicine.

Studenti kojima je određena samoizolacija i nisu u mogućnosti pohađati nastavu i/ili pristupiti polaganju kolokvija i ispita o istome trebaju obavijestiti predmetnog nastavnika te dostaviti dokumentaciju liječnika ili nadležne institucije o određivanju mjere samoizolacije.

Studenti se potiču na solidarnost i kolegijalnost prema kolegama koji su zbog epidemioloških okolnosti bili prisiljeni izostati s nastave, a to uključuje pomoć u studiranju, učenju i svladavanju studijskih obveza.

Sve najnovije preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete pročitati na poveznici: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovijepreporuke/

Sve najnovije informacije o širenju koronavirusa dostupne su na Službenoj stranici Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu dostupne su na poveznici: https://www.koronavirus.hr/

REDOVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Studenti koji imaju zdravstvenu iskaznicu izdanu od strane HZZO-a pravo na zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti u bilo kojem domu zdravlja. Međutim, kao prvi korak preporučuje se javljanje u ambulantu za studente, u kojoj se može dobiti savjet liječnika.

Ambulanta za studente
Dr. Dolores Juretić-Kovač, spec. školske i sveučilišne medicine
Gabrijela Kremer, bacc. med. techn.
Drinska 8, soba 39
Tel.: 031/225-755

Zdravstvene ustanove u Osijeku

Popis Domova Zdravlja Osijek:

 • DONJI GRAD: Prolaz Snježne Gospe 1B
 • JUG 2: Biševska 32
 • INDUSTRIJSKA ČETVRT: Drinska 8
 • RETFALA: Ljudevita Posavskog 2
 • CENTAR (Park): K. P. Krešimira IV br. 6
 • CENTAR (kružni tok): Prolaz Josipa Leovića 4
 • CENTAR (iza HNK): Trg Lava Mirskog 3
 • CVJETNO NASELJE: Ulica Sv. L. B. Mandića 208

http://www.dzo.hr/web/

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 • Ulica Josipa Huttlera bb, 31000 Osijek
 • Tel.: 031/531-301; 031/531-302
 • Radno vrijeme: 0-24 sata

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK

 • Franje Krežme 1, 31000 Osijek
 • Tel.: 031/225-700; 031/206-870

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

 • Ulica Josipa Huttlera 4
 • Tel.: 031/511-511

Dežurne ljekarne i zdravstvene ustanove

DEŽURNE LJEKARNE

Ljekarna „PARK“, Kralja P. Krešimira IV.; Tel.: 031/208-330,031/208-323)
Radno vrijeme: subotom, nedjeljom i blagdanima od 7.00 do 21.00 sat

Ljekarna “CENTAR” Trg Ante Starčevića 7, Osijek
Radno vrijeme: svaki dan od 0 do 24 sata, uključujući subote, nedjelje i blagdane.

DEŽURNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA

DOM ZDRAVLJA
K. P. Krešimira IV br. 6; Tel.: 031/225-300
Noćno dežurstvo od 22.00 do 6.00, a nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
Ulica Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek; Tel.: 031/511-511.

PRIJEVOZ

Redoviti studenti imaju pravo na subvencioniranu mjesečnu kartu, a pravo ostvaruju na način da u prodajno mjesto GPP-a (adrese navedene dolje) dostave:

 • zamolbu (obavezna fotografija na zamolbi)
 • potvrdu ovjerenu na Odjelu ili
 • potvrdu iz studomata i fotografiju.

Pravo na sufinanciranu karticu imaju redoviti studenti Sveučilišta u Osijeku koji imaju prebivalište ili boravište na području grada Osijeka, te drugim općinama u naseljima Livana, Čepin i Bijelo Brdo, Antunovac i Ivanovac.

Mjesečna prijevozna karta izdaje se po uplati na prodajnim mjestima GPP-a od 25. do 5. dana u mjesecu:

Prodajna mjesta GPP-a:

 1. Cara Hadrijana 1 (kod Remize) – radnim danom u vremenu od 6.30 do 19.30 sati, subotom od 7.00 do 12.30 sati.
 2. Trg Ante Starčevića, pothodnik -radnim danom od 7.00 do 19.30 sati, subotom od 8.00 do 12.45 sati.

Cijena aktivacije kartice iznosi 20,00 kuna (u cijeni je fotografiranje putnika za karticu).

Detaljnije informacije o načinu ostvarivanja prava subvencioniranog prijevoza dostupne su na http://www.gpp-osijek.com/butra_studenti.php

JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ – TRAMVAJ

 • Tramvajska linija Višnjevac-Zeleno polje
 • Trg Ante Starčevića – Bikara
 • Trg Ante Starčevića – Kolodvor.

Vozni red tramvaja : http://www.gpp-osijek.com/

GPP line info − interaktivna karta http://www.gpp-osijek.com/gppmap/

JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ – AUTOBUS

Vozni red autobusa: http://www.gpp-osijek.com/.

AUTOBUSNI KOLODVOR OSIJEK

Ulica Bartola Kašića 70, 31000 Osijek; Tel.: 060 35 33 53

ŽELJEZNIČKI KOLODVOR OSIJEK

Trg Lavoslava Ružičke 2, 31000 Osijek; Tel.: 060 33 34 44

http://www.udaljenosti.com/vozni-red-vlakova/

TAKSI

Ovaj je tip javnog prijevoza nešto je skuplji od tramvaja, autobusa i vlaka, ali nudi komfor i brz prijevoz “od vrata do vrata” (po cijeni 15-20 kn za prijeđenih 5 km). U Osijeku djeluju mnoge taksi-službe, a sve informacije o njima možete dobiti na http://www.osijek360.com/turist-info/taxi/.

ZRAČNA LUKA OSIJEK (Klisa)

Zračna luka Osijek smještena je uz regionalnu cestu Osijek-Vukovar, a udaljena je 20 km od centra grada Osijeka. Tel.: 031 284611

http://www.osijek-airport.hr/

BICIKL

U Osijeku je više od 38 km biciklističkih staza koje prolaze kroz osječke parkove, promenadu i uz obalu Drave i vode do svih dijelova grada Osijeka i šire. 

KULTURNI I DRUŠTVENI SADRŽAJIKULTURNI I DRUŠTVENI SADRŽAJI

AKADEMSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „STROSSMAYER“

Društvo je osnovano 24. rujna 2015. godine s ciljem da studentima i djelatnicima Sveučilišta pruži nove i kvalitetne kulturne sadržaje. U sklopu Društva djeluju dva ansambla : Akademska folklorna i tamburaška sekcija i Akademski pjevački zbor. O aktivnostima Društva kao i ostale informacije potražite na njihovoj službenoj Facebook stranici.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Kazališni život u Osijeku započeo je još davne 1907. godine osnivanjem Hrvatskog narodnog kazališta. Zgradu kazališta projektirao je Karlo Klausner u historičkome stilu koji krase elementi maurske arhitekture.

Kazalište se nalazi u Županijskoj ulici 9.

Predočenjem indeksa ili x-ice studenti ostvaruju popuste na cijenu ulaznice.

Detaljnije informacije o cijenama i programu kazališta na http://www.hnk-osijek.hr.

MUZEJ SLAVONIJE

Muzej Slavonije osnovan je 1877. godine kao Muzej slobodnog i kraljevskog grada Osijeka, a od 1946. godine nosi naziv Muzej Slavonije.

Jedan je od najstarijih i najznačajnijih muzejskih ustanova u RH.

 • Adresa: Trg Sv. Trojstva 6, 31000 Osijek
 • Radno vrijeme: utorak – subota : 10:00-18:00; nedjelja i ponedjeljak : zatvoreno.

Detaljnije informacije o stalnom postavu i izložbama provjerite na mrežnoj stranici www.mso.hr.

MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI

Adresa: Europske avenije 9, 31000 Osijek
Tel: 031/251-280
E-pošta: gluo@gluo.hr
www.mlu.hr

GALERIJE

 • Kazamat:
  Fakultetska 7, 31000 Osijek
 • Galerija Waldinger
  Fakultetska 7, 31000 Osijek
 • Barutana
  Tvrđavica 192, 31000 Osijek
  Tel.: 031/320-980

E-pošta: gradske-galerije-osijek@net.hr

KINA

CineStar Osijek (TC Portanova Osijek)
Svilajska bb, 31 000 Osijek
www.blitz-cinestar.hr/cinestar-osijek

Kino Urania
Vjekoslava Hengla 1, 31 000 Osijek
www.kinematografi-osijek.hr

GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Adresa: Europske avenije 24,Osijek; Tel.: 031/ 211-218
Radno vrijeme knjižnice : ponedjeljak- petak: 8:00 – 19:30 subota: 8:00 – 12.30

Godišnja članarina za studente iznosi 60,00 kn. Izrada nove članske iskaznice (kod prvog upisa) i duplikata izgubljene ili oštećene iskaznice iznosi 20,00 kn.
Zakasnina za prekoračenje roka posudbe knjiga (dan po jedinici građe) iznosi 0,50 kn.

Detaljnije informacije potražite na http://www.gskos.unios.hr/.

AAI@EDUHR I CARNET RAČUNI

Sveučilište u Osijeku svojim studentima, nastavnicima i suradnicima omogućuje otvaranje korisničkih računa za elektroničku poštu, te elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Otvoren korisnički račun postaje službeni račun studenta te ga u komunikaciji na internetu predstavlja kao pripadajućeg člana akademske zajednice. Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr koristi se prilikom prijave na Studomat, WiFi Eduroam mreži, kao u i sustav e-Građanin.