Rezultati pisanog dijela ispita kod doc.dr.sc. V. Pavić održanog 05.02.2019.

Osnovni praktikum opće kemije JMBAG         OCJENA 1312103194 1 (nedovoljan) 0285008316 2 (dovoljan) Završna ocjena može se upisati nakon ispunjavanja obveze predaje referata za JMBAG 0285008316 u utorak 11.02.2019. u 11h. Opće (1) i anorganske kemije (1) JMBAG          OCJENA 0285007275 1 (nedovoljan) Organske kemije (1) JMBAG         OCJENA 0119033629 1