Natječaj za izbor i prijem

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijem

 • jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu u sklopu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) HRZZ
 • jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17. i 98/19.).

Pristupnici natječaja pod točkom 1. natječaja pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. .- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/ člankom 68. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/ člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/ te obvezne uvjete i dodatne kriterije za odabir iz natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02):

 • završen diplomski studij iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na poslijediplomski studij

Dodatno će se vrednovati:

 • ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju biologije
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području Prirodnih znanosti, znanstvenom polju biologija

Uz prijavu na natječaj pristupnici za točku 1. natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka i elektroničkom obliku u PDF formatu na CD-u u jednom primjerku prema Obrascu 4. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419769635-2c8b441f-df71

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Pristupnici natječaja pod točkom 2., uz uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17. i 98/19) moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • završen diplomski/dodiplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije ili prava
 • tri (3) godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

Dodatno će se vrednovati:

 • poznavanje engleskog jezika
 • iskustvo u pisanju prijedloga projekta

 

Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjela za biologiju www.biologija.unios.hr  naveden je opis poslova za položaj I. vrste – voditelj  Odjeljka za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • original ili ovjerenu presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu
 • privolu
 • odgovarajuće dokaze za dodatne uvjete

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. i 2.  koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obvezni su pristupiti testiranju/razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, odnosno II. razini natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Odjela za biologiju www.biologija.unios.hr  te putem e-pošte. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima Natječaja. Natječajni postupci za točku 1. i 2.  provode se u skladu s Pravilnikom o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu sipa Jurja Strossmayera u Osijeku i dodatno za točku 1. u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta  koji se nalaze na http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se  za:

 • točku natječaja u roku od trideset (30) dana
 • točku natječaja u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
s naznakom za koju točku natječaja se javlja

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana njegova dovršetka. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektronske pošte.

Svi pristupnici su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419769635-2c8b441f-df71 kojom pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebnom Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

PDF s natječajem možete preuzeti ovdje.

RELATED POSTS