Članovi zavoda za kvantitativnu ekologiju

Predstojnik zavoda za kvantitativnu ekologiju

prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

životopis

hackenberger [at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc.Vera Cesar-Lepeduš, trajno zvanje

vera.cesar[at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Oleg Antonić

oleg.antonic [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Goran Palijan

životopis

goran.palijan [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Vesna Peršić

životopis

vesna.persic [at]biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Olga Jovanović Glavaš

životopis

olga.jovanovic[at]biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Željka Lončarić

životopis

zeljka.loncaric [at] biologija.unios.hr

Marija Kovačević, asistent HRZZ

životopis

marija.kovacevic [at] biologija.unios.hr

Luca Zelić

luca.zelic [at] biologija.unios.hr

Domagoj Hackenberger Kutuzović

životopis

domagoj.hackenberger [at] biologija.unios.hr

Tamara Đerđ HRZZ

životopis

tamara.djerdj [at] biologija.unios.hr

Nikolina Stjepanović

životopis

nikolina.stjepanovic [at] biologija.unios.hr

Bruno Ćaleta

bruno.caleta [at] biologija.unios.hr

Sudjelovanje u znanstvenom radu na Zavodu za kvantitativnu ekologiju

Aktivnosti Zavoda za kvantitativnu ekologiju

Gost na Zavodu za kvantitativnu ekologiju:

Viktoria Feigl sa Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Department of Applied Biotechnology and Food Science
Research Group of Environmental Microbiology and Biotechnology.

U sklopu svog boravka održala je predavanje: „Environmental risk assessment of soils and sediments after the Ajka catastrophe and the re-use of red mud as soil ameliorant“, 09. travnja 2015. u 13 sati.

ABEL Training School on UAVs and Biogeochemical Cycling

Škola je održana u “Las Majadas del Tiétar” mjestu smještenom u zapadnoj Španjolskoj (pokrajina Cáceres). Eksperimentalna lokacija je karakteristična „dehesa“ (savana, hrast) ekosustav s dva vegetacijska sloja: sloj niske gustoće stabla (20% pokrivenosti) i prosječnom starošću stabala od 150-200 godina; a pridneni sloj čine pašnjaci. Lokacija predstavlja istraživačku stanicu ekoloških procesa koji se u njoj odvijaju te je opremljena tornjevima za mjerenje fluksa (tzv. flux towers) kojima upravlja Mediterranean Center for Environmental Studies (CEAM) and the Institute of Biogeochemistry of the Max Planck Institute (MPI-BGC) (http://fluxnet.ornl.gov/site/440). Uz opremljenost za mjerenja fluksa i ostalih mikrometeoroloških varijabli, na lokaciji se također nalaze mjerni uređaji za kontinuirana mjerenja spektralne reflektancije. U školi je sudjelovalo ukupno dvanaest učenika i osam trenera koji dolaze iz 10 različitih europskih zemalja. Tijekom škole stekli smo brojna teorijska znanja tijekom različitih predavanja iz područja spektroskopije, uzorkovanja, eksperimentalnog dizajna, spektralnih baza podataka, modeliranja, fluorescencije inducirane sunčevim svjetlom te integracije podataka. Detaljno smo upoznati sa modelima radiativnog prijenosa (tzv. radiative transfer model) (http://ipl.uv.es/artmo/index.php/radiativetransfer-models/88-rtm-leaf-canopy/17-scope) i spektralnom bazom SPECCHIO (http: // www.specchio.ch/) koje smo obrađivali na predavanjima i praktikumima.

Ljetna škola: modeliranje u R-u i modeliranje procesa u tlu

Škola je organizirana kao dio EUFORINNO projekta – European Forest Research and Innovation (RegPot No. 315982) i u sklopu COST projekta BIOLINK – Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (FP1305).

Dio predavanja održao je prof. dr. sc. Branimir K. Hackenberger s asistenticom Željkom L

ončarić. U ljetnoj školi bilo je 36 polaznika iz 22 države.

ErIK: softverska platforma za identifikaciju gujavica Hrvatske

Izdan ErIK softverska platforma za identifikaciju gujavica Hrvatske. Osmišljen kako bi se olakšalo određivanje gujavica Hrvatske do razine vrste. Ključ je dizajniran tako da se pomoću različitih alata i slika olakša određivanje do razine vrste. Glavni prozor programa sadrži opisne tekstove (vanjska i unutrašnja građa, distribucija), kartu pronalaska vrste, crtež vrste i popis svih vrsta u Hrvatskoj. Određivanje se može provesti na dva načina – pomoću tabličnog i pomoću dihotomskog ključa. Tablični ključ omogućuje izravno upisivanje morfoloških i anatomskih parametara promatrane jedinke. Moguće je upisati ukupno 18 parametara, a nije potrebno upisati sve kako bi ključ radio. Dihotomski ključ temelji se na klasičnom ključu određivanja vrsta po principu dva izbora. Unutar programa se nalazi i priručnik za upotrebu s opisom svih morfoloških i anatomskih obilježja. Program je besplatan, te se na CD-u može naručiti kontaktom na e-mail: davorka@biologija.unios.hr, a uskoro će biti dostupan i za skidanje s ove mrežne stranice

Međunarodni sastanak KEYSOM projekta

U prostorijama Odjela za biologiju održan sastanak upravnog odbora i sastanak radnih grupa COST projekta KEYSOM: Soil fauna – key to soil organic matter dynamics and modelling

slika14

Početni sastank DEFENSoil projekta

Održan početni sastanak HRZZ istraživačkog projekta DEFENSoil: Različiti učinci okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za procjenu rizika!!!

Web stranica projekta: defensoil.unios.hr