Uvod

Temelj modernog društva je znanje, a biologija odnosno znanost o životu zauzima značajnu ulogu. Biodiverzitet, rekombinantna DNA tehnologija i zaštita prirode su biološke discipline bez čijih znanja i dostignuća moderno drušvo neće moći opstati. Stoga je se lako prepoznati vrijednost znanja koje se stječe jednim od studija prirodnih znanosti.
U okolnostima sveprisutne globalizacije vrlo često se zaboravlja na prirodne procese pa je naročito potrebno omogućiti stjecanje znanja o funkcioniranju i važnosti života. U tome naročito značajnu ulogu ima obrazovna djelatnost koja mora biti koncipirana tako da mlađim generacijama preda znanja koja će suštinski objasniti i zaštititi život. Biolozi, u svakom segmentu svoga djelovanja, čime god da se bavili, obrazovanjem, znanošću ili stručnim radom potrebni su društvu, a na globalnom tržištu rada lako mogu naći svoje mjesto.
Uz školstvo i znanstvene institucije sve je više privatnih tvrtki koje se bave istraživačkom djelatnošću ili proizvodnjom gdje se koriste resursi znanja biologa. Sadržaji obveznih i izbornih kolegija sastavljeni su na temelju najnovijih znanstvenh spoznaja i osiguravaju temeljna znanja s kojima će naši studenti biti konkurentni na svjetskom tržištu znanja.
Programi koje nudimo koncipirani su kao “major” program za biologe koji je usporediv s mnogim programima diljem Europske Unije (Sveučilišta u Wageningenu, Heilderbergu, Pecsu), a struktura studija načinjena je u dogovoru s strukom u Hrvatskoj i u potpunosti osigurava vertikalnu i horizontalnu prohodnost studenata

Sveučilišni Odjel za biologiju sljednik je Zavoda za biologiju na kojem se kontinuirano od 1977.godine, kada je ustrojen studij biologije i kemije na tadašnjem Pedagoškom fakultetu, školuju profesori biologije i kemije. Temeljem Izvještaja povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, (točka 11. Izvještaja) predlažemo preddiplomski studij biologije, te diplomske studije: magistar biologije, profesor biologije i profesor biologije i kemije.

Predloženi program studija osigurava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata budući da je strukturiran po načelu 70% obveznih kolegija i 30% izbornih, po uzoru na europske studije “major + minor”, a usklađen je sa sličnim studijima u RH. Veliki udio izbornih kolegija omogućava dopunu temeljnog programa u smjeru omogućavanja upisa diplomskih studija koji su predloženi na našem Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera i na drugim sveučilištima u RH

Slijedeći preporuke, u već spomenutom, Izvještaju povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz područja prirodnih znanosti, polje biologija (točke 7., 8. i 9.), a budući da su se ostvarili planovi našeg Sveučilišta o preseljenju Zavoda za biologiju i osnivanju Sveučilišnog Odjela za biologiju, ostvareni su traženi, znatno bolji uvjeti za izvođenje nastave i znanstveni rad čime je ostvarena pretpostavka za izvođenje modernog studija biologije. Također, već su uložena stanovita materijalna sredstva za opremanje laboratorija i praktikuma, te očekujemo nastavak pozitivnog trenda.

OPĆI DIO

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za biologiju

Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine odnosno 6 semestara

Uvjeti upisa na preddiplomski sveučilišni studij Biologija su završena gimnazija ili srednja stručna škola i položena državana matura.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija student će moći upisati neki od diplomskih studija iz područja prirodnih znanosti polje biologija. Na našem Sveučilištu to su diplomski studiji: magistar biologije odnosno magistar edukacije biologije i kemije za one studente koji izaberu modul kemija kao izborni.
Preddiplomski sveučilišni studij Biologija s izbornim modulom kemija čini cjelinu s diplomskim sveučilišnim studijem Biologija i kemija; smjer: nastavnički. Također, student će moći upisati diplomske studije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.
Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija baccalaureus biologije će usvojiti znanja i vještine koje ga kvalificiraju za rad u laboratorijima u svojstvu suradnika-laborantatehničara (u aktualnom sustavu školovanja nema više ni jedne srednje škole koja daje takva znanja, pa su suradnici u biološkim laboratorijima mahom priučeni, jer su završili srednje škole tipa poljoprivredna, veterinarska, kemijska, medicinska ili su završili diplomski studij biologije, pa se na takvim mjestima zapošljavaju samo privremeno), za poslove stručnog čuvara u parkovima prirode ili sličnim institucijama.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija stječe se akademski naziv:
sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) biologije / univ. bacc. biol.