Sukladno od čl.6 Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 i 85/15 ) , pravo na pristup informacijama ima svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Pozivom na od.čl. 18 Zakona o pravu na pristup informacijama pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva službeniku za informiranje Odjela za biologiju, i to :

  • Telefonom na broj : 031/399-937
  • Faksom na broj : 031/399-939 ( s napomenom za Službenika za informiranje )
  • Pisanim putem na adresu : Odjel za biologiju,Službenik za informiranje , Cara Hadrijana 8/A
  • Osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 9-12 sati
  • Elektroničkom poštom na adresu : sluzbenik-za-informiranje(at)biologija.unios.hr

Službenik za informiranje :

  • mr.sc.Ines Arbanas
  • Tel: 031/ 399-937
  • Email: sluzbenik-za-informiranje(at)biologija.unios.hr

Pri ostvarivanju prava na pristup informacijama Odjel za biologiju , pozivom na od. čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, ima pravo tražiti od korisnika – podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnif troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Naknade se uplaćuju na IBAN Odjela za biologiju broj : HR5425000091402130208 kod Hypo Alpe Adria bank d.d. s naznakom svrhe doznake – naknada za uslugu pristupa informacijama )

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Odluku o imenovanju službenika za informiranje pogledajte ovdje. [PDF]

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije preuzmite ovdje. [PDF]