PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: BIOLOGIJA

I. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./20210. godina – ZIMSKI

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Opća (1) i anorganska (1) kemija / BBO10130-304Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić

Osnovni praktikum opće kemije / BBO102-45-4Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić
Dr. sc. Martina Varga, poslijedoktorand
Andrea Dandić, asistent
Milenko Korica, asistent
Fizikalni temelji instrumentalnih
metoda u biologiji * / BBO103
3015-4Prof. dr. sc. Vera Cesar
Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Doc.dr. sc. Lidija Begović
Doc.dr. sc. Selma Mlinarić
Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Biologija stanice * / BBO1044545-6Prof. dr. sc. Vera Cesar
Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Doc. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Mikrobiologija * / BBO1053030-4Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin
Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan
Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Opća zoologija * /BBO1064545-6Prof. dr. sc. Enrih Merdić
Doc. dr. sc. Nataša Turić
Doc. dr. sc. Goran Vignjević
Terenska nastava 1- zoologija / BBO212-15-1Prof. dr. sc. Enrih Merdić
Doc. dr. sc. Nataša Turić
Tjelesna i zdravstvena kultura / BBT111-30-1Željko Beissmann, viši predavač

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

II. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – LJETNI

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Organska kemija 1 / BBO2073030157Izv. prof. dr. sc. Mirna Velki
Marija Štivojević, asistent
Kvantitativna biologija / BBO208 *3015-4Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Anatomija i histologija čovjeka / BBO2094530-6Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Doc. dr. sc. Anđela Grgić
Doc.dr. sc. Anita Galir Balkić
Robert Mujkić, asistent
Genetika / BBO210 *3030-4Prof. dr. sc. Vera Cesar
Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Doc. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Anatomija biljaka / BBO2113030-4Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Doc. dr. sc. Filip Stević
Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Nikolina Bek, asistent
Morfologija biljaka s terenskom nastavom / BBO2131530-4Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
Doc. dr. sc. Filip Stević
Nikolina Bek, asistent
Tjelesna i zdravstvena kultura / BBT111-30-1Željko Beissmann, viši predavač

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student može ostvariti max. 60 ECTS na kraju drugog semestra
Uvjet za upis u drugu godinu studija (III. semestar) je ostvarivanje ukupno 48 ECTS-a
Za upis ponavljačke godine potrebno je ostvariti min. 24 ECTS-a

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: BIOLOGIJA

III. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – ZIMSKI

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Beskralježnjaci / BBO3143045-6Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba
Doc.dr. sc. Anita Galir Balkić,
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand
Alge, gljive i lišajevi / BBO3154530-6Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Doc. dr. sc. Filip Stević
Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Biokemija 1 / BBO3173030-4Doc. dr. sc. Rosemary Vuković
Ana Vuković, asistent
Asistent na zamjeni
Opća ekologija / BBO31830--2Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar
Kralježnjaci / BBO3193045-5Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Doc. dr. sc. Alma Mikuška
Tjelesna i zdravstvena kultura /BBT111-30-1Željko Beissmann, viši predavač

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student mora upisati ili izborne predmete (minimalno 6 ECTS bodova ) ili modul kemija 1 (minimalno 6 ECTS bodova)

III. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Anatomija i morfologija kukaca / BBZ4015-302Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand
Biljna mikrotehnika i metode mikroskopije * / BMZ823015-2Prof. dr. sc. Vera Cesar
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Doc. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Ekofiziologija algi / BBZ371515-2Izv. prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Zaštićene životinjske vrste / BBZ4815-152Prof. dr. sc. Enrih Merdić

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

III. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – modul kemija 1

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Opća kemija 2 / K01630-153Izv. prof. dr. sc. Maja Molnar
Organska kemija 2 / K04230-153Izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student može ostvariti max. 30 ECTS unutar trećeg semestra

IV. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – LJETNI

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Biokemija 2 / BBO4203030-6Doc. dr. sc. Senka Blažetić
Doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik
Ana Vuković, asistent
Asistent na zamjeni
Fiziologija bilja 1 / BBO4214545-7prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Dr. sc. Aleksandra Kočić, poslijedoktorand
Dr. sc. Martina Varga, poslijedoktorand
Asistent na zamjeni
Stablašice / BBO4223045-6Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin
Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Nikolina Bek, asistent
Terenska nastava 2 - zoologija / BBO423-30-2Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba
Doc.dr. sc. Anita Galir Balkić
Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand
Terenska nastava 2 - botanika / BBO424-30-2Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin
Doc. dr. sc. Filip Stević
Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Nikolina Bek, asistent
Tjelesna i zdravstvena kultura /BBT111-30-1Željko Beissmann, viši predavač

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student može ostvariti max. 30 ECTS unutar četvrtog semestra

Student mora nastaviti upisivati ili izborne ili modul kemija 1, ovisno o tome koju grupu predmeta je odlučio i upisati minimalno 6 ECTS bodova

IV. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Fitobiologija / BBZ604520156Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin
Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac
Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Hematofagni člankonošci (Arthropoda) / BBZ411515-2Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar
Biologija mora /BBZ3515-152Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan
Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić
Biologija protozoa / BBZ351515-2Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan
Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

IV. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – modul kemija 1

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Analitička kemija 1 / K03130-152Izv. prof. dr. sc. Maja Molnar
Praktikum iz analitičke kemije 1 / K033-302Izv. prof. dr. sc. Maja Molnar
Analitička kemija 2 / K03230-152Doc. dr. sc. Olivera Galović

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student može ostvariti max. 60 ECTS na kraju četvrtog semestra (120 ECTS-a ukupno)
Uvjet za upis u treću godinu studija (V. semestar) je ostvarivanje ukupno 108 ECTS-a i položena prva dva semestra u cijelosti
Za upis ponavljačke godine potrebno je ostvariti min. 48 ECTS-a

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: BIOLOGIJA

V. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – ZIMSKI

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Animalna fiziologija 1 * / BBO5254545-8Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović
Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš

Molekularna biologija / BBO5263030156Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac
Ana Vuković, asistent
Ekologija bilja / BBO5273030-4Izv. prof. dr. sc. Janja Horvatić
Dr. sc. Aleksandra Kočić, poslijedoktorand
Dragan Prlić, asistent
Ekologija životinja / BBO5283030-4Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar
Doc. dr. sc. Alma Mikuška
Doc. dr. sc. Goran Vignjević
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student mora nastaviti upisivati ili izborne ili modul kemija 1, ovisno o tome koju grupu predmeta je odlučio i upisati minimalno 8 ECTS bodova

V. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Fitoplankton / BBZ361515-2Doc. dr. sc. Filip Stević
Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Otrovne životinje i biljke / BBBZ5115-152Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan
Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
Ultrastruktura staničnih organela * / BBZ381515-2Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Kopneni kralježnjaci Hrvatske */ BBZ4415-152Doc. dr. sc. Alma Mikuška
Genetičko
inženjerstvo
30--2Doc.dr.sc. Rosemary Vuković

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

V. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – modul kemija 1

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Anorganska kemija 2 */ K02130-153Doc. dr. sc. Tomislav Balić
Praktikum iz organske kemije 2 / K043-30-2Izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač
Praktikum iz analitičke kemije 2 i seminar / KO33-30153Izv. prof. dr. sc. Maja Molnar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student može ostvariti max. 30 ECTS unutar petog semestra

VI. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – Ljetni

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Evolucija / BBO62930-155Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand
Zoogeografija * / BBO6313015156Prof. dr. sc. Enrih Merdić
Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Doc. dr. sc. Goran Vignjević
Nataša Bušić, asistent
Geobotanika / BBO63230-155Prof. dr. sc. Oleg Antonić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Terenska nastava 3 – zoologija / BBO633-30-2Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar
Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
Terenska nastava 3 – botanika / BBO634-30-2Prof. dr. sc. Janja Horvatić
Dr. sc. Aleksandra Kočić, poslijedoktorand
Dragan Prlić, asistent

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student mora nastaviti upisivati ili izborne ili modul kemija 1, ovisno o tome koju grupu predmeta je odlučio i upisati minimalno 8 ECTS bodova

VI. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Neurobiologija / BBZ614030206Prof. dr. sc. Marija Heffer
Doc. dr. sc. Irena Labak
Doc. dr. sc. Senka Blažetić
Asistent na zamjeni
Biologija glodavaca i kukaca značajnih za zdravlje čovjeka / BBZ591515-2Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Fotosinteza */ BBZ451515-2Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Prepariranje i izrada zbirki / BBZ421515-2Doc. dr. sc. Goran Vignjević
Biljnogeografske značajke istočne Hrvatske */ BBZ471515-2Prof. dr. sc. Oleg Antonić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Dragan Prlić, asistent
Toksikologija */BBZ461515-2Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

VI. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – modul kemija 1

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Anorganska kemija 3 * / K02245-154Doc. dr. sc. Elvira Kovač - Andrić
Praktikum iz anorganske kemije / K023-60-4Doc. dr. sc. Anamarija Stanković

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = predmet se može izvoditi na engleskom jeziku

Student može ostvariti max. 30 ECTS unutar šestog semestra

Završni rad (4 ECTS)