DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI
I. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Biokemija 3 / BM7543030-5Doc. dr. sc. Rosemary Vuković
Doc. dr. sc. Senka Blažetić
Ana Vuković, asistent
Asistent na zamjeni


Animalna fiziologija 2 / BM755 3015-4Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović
Fiziologija bilja 2 /
BM756
3030-4Prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Virologija / BM757 1515-3Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Kvantitativna biologija
2 / BM972
3015-4Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Ekologija mora /
BM759
3015154Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić
Doc. dr. sc. Filip Stević

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student mora upisati minimalno 6 ECTS bodova izbornih predmeta

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI

I. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – izborni predmeti

Izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Biljni testovi toksičnosti
/ BMZ73
1515-2Prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Dr. sc. Martina Varga, poslijedoktorand

Evolucija genoma /
BMZ79
15-152Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Biokemijski mehanizmi
toksičnosti / BMZ74
1515-2Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović
Biomolekule u hrani /
BMZ77
15-152Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić
Molekularni mehanizmi
oksidativnog stresa /
BMZ75
1515-2Doc. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti 30 ECTS bodova

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI
II. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Nutrienti u biljci / BM8603015-4Doc. dr. sc. Vesna Peršić

Osnove hortikulture /
BM861
1515-2Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Embriologija i evolucija
organskih sustava /
BM862
3030-4Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba
Doc. dr. sc. Lidija Begović
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand
Ekologija kopnenih voda / BM8634545-8Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Doc. dr. sc. Filip Stević
Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand
Molekularna
ekotoksikologija /BM864
3015-4Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović
Marija Kovačević, asistent
Znanstveno-istraživačka
praksa 1 / BM865
-30-2

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student mora upisati minimalno 6 ECTS bodova izbornih predmeta

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI

II. SEMESTAR STUDIJA akademska 2020./2021. godina – izborni predmeti

Izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Fiziologija stresa biljaka /
BMZ83
1515152Prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Dr. sc. Martina Varga, poslijedoktorand
Enzimska kinetika /
BMZ76
1515-2Izv. prof. dr. sc. Mirna Velki
Entomologija / BMZ881515152Prof. dr.sc. Enrih Merdić
Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Doc. dr. sc. Nataša Turić
Doc. dr. sc. Goran Vignjević
Biljna mikrotehnika i
metode mikroskopije /
BMZ82
3015-2Prof. dr. sc. Vera Cesar
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Doc. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Podvodna biološka
istraživanja BMZ93
-30-2Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Asistent na zamjeni

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti ukupno 60 ECTS bodova na kraju drugog semestra

Student mora ostvariti ukupno 48 ECTS bodova na kraju drugog semestra kako bi upisao treći semestar studija

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI
III. SEMESTAR STUDIJA akademska 2019./2020. godina

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Ekologija kopnenih staništa / BM970 4545-8Prof. dr. sc. Oleg Antonić
Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger K
Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan
Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
Dragan Prlić, asistent
Imunologija / BM966 1515-3Doc. dr. sc. Senka Blažetić
Dr.sc. Mirjana Suver Stević
Razvojna biologija biljaka / BM967 3015-3Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Molekularna ekofiziologija biljaka / BM968 1515-3Prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Dr. sc. Martina Varga, poslijedoktorand
Ponašanje životinja / BM969 30-153Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Znanstveno-istraživačka
praksa 2 / BM971
-60-2

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student mora upisati minimalno 8 ECTS bodova izbornih predmeta

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI

III. SEMESTAR STUDIJA akademska 2019./2020. godina – izborni predmeti

Izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Modeliranje bioloških procesa / BMZ72 15-152Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Doc. dr. sc. Željka Lončarić

Ornitologija / BMZ8915-152Doc. dr. sc. Alma Mikuška
Biokemijske osnove djelovanja lijekova / BMZ9915-152Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić
Molekularna genetika / BM758 3015-4Doc. dr. sc. Lidija Begović
Kultura biljnih stanica i tkiva /BMZ78 1515-2Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Biogeografska
inventarizacija /BBZ54
1515-2Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger
Kutuzović

Doc. dr. sc. Željka Lončarić

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti 30 ECTS bodova

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI

IV. SEMESTAR STUDIJA akademska 2019./2020. godina

Prihvat teme diplomskog rada 5 ECTS
Izrada istraživačkog rada sa znanstvenim doprinosom 15 ECTS
Obrana rada i završni ispit 10 ECTS