DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI
I. SEMESTAR STUDIJA akademska 2021./2022. godina

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Biokemija 3* / BM7543030-5Izv. prof. dr. sc. Rosemary Vuković
Doc. dr. sc. Senka Blažetić
Ana Vuković, asistent


Animalna fiziologija 2* / BM75530-154Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović
Fiziologija bilja 2 / BM7563030-4Prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Virologija / BM7571515-3Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Kvantitativna biologija 2* / BM9723015-4Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Tamara Đerđ, asistent
Nutrienti u biljci* / BM8603015-4Doc. dr. sc. Vesna Peršić

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student mora upisati minimalno 6 ECTS bodova izbornih predmeta

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI

I. SEMESTAR STUDIJA akademska 2021./2022. godina – izborni predmeti

Izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Evolucija genoma / BMZ7915-152Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Biokemijski mehanizmi toksičnosti* / BMZ741515-2Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović
Marija Kovačević, asistent
Biomolekule u hrani* / BMZ7715-152Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić
Molekularni mehanizmi oksidativnog stresa* / BMZ751515-2Doc. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti 30 ECTS bodova

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI
II. SEMESTAR STUDIJA akademska 2021./2022. godina

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Ekologija mora / BM7593015154Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić
Doc. dr. sc. Filip Stević
Osnove hortikulture / BM8611515-2Izv. prof. dr. sc. Ivna Štolfa Čamagajevac
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Embriologija i evolucija organskih sustava / BM8623030-4Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba
Doc. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Mislav Kovačić
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand
Nera Vuić, asistent
Ekologija kopnenih voda* / BM8634545-8Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Doc. dr. sc. Filip Stević
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Čerba
Dr. sc. Barbara Vlaičević, poslijedoktorand
Ana Martinović, asistent
Nera Vuić, asistent
Molekularna ekotoksikologija* /BM8643015-4Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Izv. prof. dr. sc. Sandra Ečimović
Marija Kovačević, asistent
Znanstveno-istraživačka praksa 1 / BM865-30-2

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student mora upisati minimalno 6 ECTS bodova izbornih predmeta

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI

II. SEMESTAR STUDIJA akademska 2021./2022. godina – izborni predmeti

Izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Entomologija* / BMZ881515152Prof. dr.sc. Enrih Merdić
Izv. prof. dr. sc. Nataša Turić
Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Doc. dr. sc. Goran Vignjević
Ramona-Ana Davidović, asistent
Biljna mikrotehnika i metode mikroskopije* / BMZ823015-2Prof. dr. sc. Vera Cesar
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Doc. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Podvodna biološka istraživanja* /BMZ93-30-2Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Herpetologija* / BBZ691515-2Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti ukupno 60 ECTS bodova na kraju drugog semestra

Student mora ostvariti ukupno 48 ECTS bodova na kraju drugog semestra kako bi upisao treći semestar studija

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI
III. SEMESTAR STUDIJA akademska 2021./2022. godina

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Ekologija kopnenih staništa / BM9704545-8Prof. dr. sc. Oleg Antonić
Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger K
Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan
Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
Imunologija* / BM9661515-3Doc. dr. sc. Senka Blažetić
Razvojna biologija biljaka / BM9673015-3Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Molekularna ekofiziologija biljaka / BM9681515-3Doc. dr. sc. Martina Varga
Ponašanje životinja / BM96930-153Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Znanstveno-istraživačka praksa 2 / BM971-60-2

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student mora upisati minimalno 8 ECTS bodova izbornih predmeta

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI

III. SEMESTAR STUDIJA akademska 2021./2022. godina – izborni predmeti

Izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Modeliranje bioloških procesa */ BMZ7215-152Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger K.
Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Tamara Đerđ, asistent

Ornitologija / BMZ8915-152Doc. dr. sc. Alma Mikuška
Biokemijske osnove djelovanja lijekova / BMZ9915-152Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić
Molekularna genetika */ BM7583015-4Doc. dr. sc. Lidija Begović
Kultura biljnih stanica i tkiva */ BMZ781515-2Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Biogeografska inventarizacija * / BBZ541515-2Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović
Doc. dr. sc. Željka Lončarić

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti 30 ECTS bodova

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA; SMJER: ZNANSTVENI

IV. SEMESTAR STUDIJA akademska 2021./2022. godina

Prihvat teme diplomskog rada 5 ECTS
Izrada istraživačkog rada sa znanstvenim doprinosom 15 ECTS
Obrana rada i završni ispit 10 ECTS