DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA I KEMIJA; SMJER: NASTAVNIČKI
I. SEMESTAR STUDIJA
akademska godina 2018./2019

 

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 / BP7981515153Doc. dr. sc. Daniela Šincek
Marija Milić, asistent
Pedagogija 1 / BP91001515153Doc. dr. sc. Irena Labak
Nataša Graovac, asistent
Biokemija 3 / BP7543015-3Doc. dr. sc. Rosemary Vuković
Doc. dr. sc. Senka Blažetić
Doc. dr. sc. Mirna Velki
Animalna fiziologija 2 / BP7553015-3Doc. dr. sc. Sandra Ečimović
Fiziologija bilja 2 / BP7563015-3Izv. prof. dr. sc. Janja Horvatić
Doc. dr. sc. Vesna Peršić
Temelji fizikalne kemije 1 / K058 45-155Izv. prof. dr. sc. Maja Dutour Sikirić
Praktikum fizikalne kemije / K053 -60-5Doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović
Stručno-pedagoška praksa 1 /BP7108 -30-2Doc. dr. sc. Irena Labak

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti 27 ECTS bodova

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA I KEMIJA; SMJER: NASTAVNIČKI
II. SEMESTAR STUDIJA akademska godina 2018./2019.

 

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Pedagogija 2 / BP91011515153Doc. dr. sc. Irena Labak
Nataša Graovac, asistent
Didaktika 1 / BP7971515153Doc. dr. sc. Irena Labak
Psihologija odgoja i obrazovanja 2 / BP798-23015153Doc. dr. sc. Daniela Šincek
Marija Milić, asistent
Izrada bioloških zbirki / BP899 1530-2Doc. dr. sc. Goran Vignjević
Osnove hortikulture / BM861 3015-3Doc. dr. sc Ivna Štolfa Čamagajevacć
Metodika nastave biologije / BP8102 3060156Doc. dr. sc. Irena Labak
Nataša Graovac, asistent
Temelji fizikalne kemije 2 / K059 30-155Izv. prof. dr. sc. Maja Dutour Sikirić
Metodika nastave kemije / K071 30-153Doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

Praktikum metodike kemije / K073-60-3Doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić
Nataša Graovac, asistent

Stručno-pedagoška praksa 2 / BP8109-30-2Doc. dr. sc. Irena Labak

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti ukupno 60 ECTS bodova na kraju drugog semestra

Student mora ostvariti ukupno 48 ECTS bodova na kraju drugog semestra kako bi upisao treći semestar studija

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA I KEMIJA; SMJER: NASTAVNIČKI
III. SEMESTAR STUDIJA akademska godina 2018./2019.

 

Obvezni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Didaktika 2 / BP797-21515153Doc. dr. sc. Irena Labak
Nataša Graovac, asistent
Ekološki sustavi / BP910345-155Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar
Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Dr. sc. Anita Galir Balkić, poslijedoktorand
Metodičke vježbe iz biologije / BP9107 3015153Doc. dr. sc. Irena Labak
Metodičke vježbe iz kemije / K0721530-2Doc. dr. sc. Valentina Pavić
Konzervacijska biologija / BP91006
3015-3Doc. dr. sc. Nataša Turić
Stručno-pedagoška praksa 3 / BP91103060156Doc. dr. sc. Irena Labak
Stručna ekskurzija / BP9112 30-155Doc.dr. sc. Selma Mlinarić
Dr. sc. Anita Galir Balkić, poslijedoktorand

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student mora upisati minimalno 11 ECTS bodova izbornih predmeta

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA I KEMIJA; SMJER: NASTAVNIČKI III. SEMESTAR STUDIJA akademska 2018./2019. godina – izborni predmeti

Izborni predmeti

PREDMETPREDAVANJAVJEŽBESEMINARIECTS bodoviNOSITELJ PREDMETA ILI IZVODITELJ DIJELA NASTAVE
Faunistička raznolikost Hrvatske / BBZ52 1515153Doc. dr. sc. Alma Mikuška
Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević
Evolucija genoma / BMZ79 45-155Doc. dr. sc. Zorana Katanić
Zaštita i revitalizacija vodenih ekosistema / BBZ55
3015153Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Materijali XXI. stoljeća: tehnologija i okoliš / K0261530-2Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković
Istraživačka nastava biologije / BBZ 49 3015-3Doc. dr. sc. Irena Labak
Biomolekule u hrani / BMZ77 3060156Doc. dr. sc. Valentina Pavić

Uvod u kemijske senzore i biosenzore / K06630-155Izv. prof. dr. sc. Nikola Sakač
Atmosfera i okoliš /
K082
15-152Doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik

Student može ostvariti 30 ECTS bodova

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BIOLOGIJA I KEMIJA; SMJER: NASTAVNIČKI IV. SEMESTAR STUDIJA akademska 2018./2019. godina

Prihvat teme diplomskog rada 5 ECTS
Izrada istraživačkog rada sa stručnim doprinosom uz metodički dio 15 ECTS
Obrana rada i završni ispit 10 ECTS