Uvod

Osnivanje studija u potpunosti je usklađeno sa strateškim ciljevima i zadatcima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2011.-2020.; III.1.5.1. Reorganizacija studijskih programa i ustroj novih studija). Pokretanje diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša izdvojen je kao poseban cilj Odjela za biologiju unutar Strategije Odjela za biologiju za razdoblje 2012.-2017. godine. U Strategiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku opisana je potreba reorganizacije studijskih programa u skladu s europskim trendovima u visokom obrazovanju i definiranje novih akademskih profila.

Povezanost s potrebama lokalne zajednice

Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša predlaže se kako bi se zadovoljile potrebe lokalne zajednice u produkciji visokoobrazovanog kadra iz predmetnog područja te kako bi se potaknuo razvoj i unapređivanje, kako na praktičnoj, tako i na znanstvenoj razini, u ovoj regiji. U predloženom programu zastupljeni su i akademski i praktični rad, čime će se direktno unaprijediti znanstveni potencijal naše domovine, kao i doprinijeti stvaranju kadra za razvitak lokalnog, ali i hrvatskog i europskog gospodarstva.

U modernom je hrvatskom društvu veliki broj institucija i poslovnih subjekata, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, s potrebom za obrazovanim stručnjacima u području zaštite prirode i okoliša. Potreba organiziranja sveučilišnog diplomskog studija Zaštita prirode i okoliša proizlazi iz sve veće potrebe za razumijevanjem složenih procesa u okolišu te primjenu spoznaja iz različitih znanstvenih područja i disciplina za ocjenu stanja okoliša, optimalno gospodarenje okolišem i planiranje održivog razvoja.

Razvoj tehnologije i znanja zahtjeva praćenje spoznaja i trendova, te u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada i nove studijske programe. Osobito je važno udovoljiti koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. U tom smislu, studenti koji završe ovaj diplomski studij imat će mogućnost nastaviti obrazovanje na poslijediplomskom studiju (sveučilišnom doktorskom ili specijalističkom) Zaštita prirode i okoliša, kao i na drugim poslijediplomskim studijima kako u Hrvatskoj, tako i u Europi.

S obzirom na regionalni položaj Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te blizina nekoliko različitih zaštićenih područja (PP Kopački rit, PP Papuk, Regionalni park Mura-Drava) i rijeke Dunav, lokalna zajednica može imati višestruku korist u vidu suradnje Odjela za biologiju s različitim institucijama.

Analiza zapošljivosti

Pristupnici koji završe navedeni studij steći će znanja i vještine potrebne za obavljanje složenih zadataka kojima je cilj zaštita prirode i okoliša. Mogući poslodavci su mala i srednja poduzeća, ali i velika poduzeća koja iskazuju potrebu za stručnim i educiranim kadrom. Unatoč relativno visokom stupnju nezaposlenosti, ulaskom u članstvo Europske unije bit će sve više iskazana potreba poznavanja europskih regulativa poslovanja. Od studenta koji završe ovaj diplomski studij očekuje se relativno brza mogućnost zapošljavanja i na međunarodnoj razini, upravo zbog kompetencija koje stječu kroz studij.

Povezanost s temeljnim i modernim vještinama i strukom

Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša interdisciplinarno je usmjeren prema obrazovanju stručnjaka koji će biti osposobljeni provoditi znanstvena istraživanja, a dio je cjeloživotnog obrazovanja koje predviđa i daljnje obrazovanje na specijalističkim, stručnim i poslijediplomskim studijima. Ovaj diplomski studij utemeljen je na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima i kompetencijama potrebnim za razvitak društva temeljenog na znanju. U Republici Hrvatskoj postoji izrazita potreba profesionalnog sektora za stručnjacima i znanstvenicima iz područja zaštite prirode i okoliša. Stoga će ovaj studij predstavljati značajan doprinos u povećanju broja mladih znanstvenika i stručnjaka te imati neposredne učinke na znanstveno-stručni, regionalni i lokalni razvoj već tijekom svog odvijanja. Studij Zaštita prirode i okoliša, uz temeljna znanja iz područja biologije i ekologije, usmjerava polaznike studija kako primijeniti ta znanja i odgovorno upravljati prirodnim resursima, te povezuje ideje i spoznaje ove problematike s drugim strukama i znanstvenim područjima kao što su klimatologija, urbanizam, ekonomija, građevinarstvo, poljoprivreda. Uz fundamentalna, polaznici studija usvajaju i specifična znanja i metode (monitoring i procjena stanja okoliša, matematičko modeliranje, prostorno modeliranje, statističke analize i programi, radiobiologija, ekonomika okoliša).

OPĆI DIO

Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za biologiju

Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša izvodit će se kroz 2 akademske godine, odnosno kroz 4 semestra. Studenti studij završavaju obranom diplomskog rada. Studij će biti organiziran kao redoviti studij

Uvjeti upisa na studij:
Studij mogu upisati prvostupnici sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem (180 ECTS) iz područja: prirodnih znanosti, interdisciplinarnih znanosti, biotehničkih znanosti, biomedicinskih znanosti

Tijekom ovog studija polaznici će biti upoznati sa principima gospodarenja prirodnim resursima, principima održivog razvoja te osnovama ekonomike okoliša. Kompetencije koje se stječu završetkom diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša su slijedeće:

 • poznavanje problematike o zaštiti prirode i okolišu u zemlji i svijetu,
 • osposobljenost za izradu ekoloških studija,
 • planiranje i gospodarenje u ekološkim sustavima zaštićenih objekata prirode,
 • analiza i valorizacija prostora,
 • integrirana zaštita u zaštićenim objektima prirode,
 • ekološki monitoring,
 • gospodarenje i zaštita tla i voda,
 • sanacija degradiranih staništa,
 • gospodarenje životinjskim vrstama,
 • izrada programa i osnova gospodarenja u zaštićenim objektima prirode i urbanim ekološkim sustavima,
  pripremljenost za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij.

Osposobljenost za poslove:

 • najsloženiji poslovi u svim oblicima organizacija zaštićenih objekata prirode (strogi rezervati, nacionalni parkovi, posebni rezervati, parkovi prirode, spomenici prirode, značajni krajobrazi, park šume te spomenici parkovne arhitekture), državnih, županijskih i gradskih uprava uključujući savjetodavne službe i inspekcijski nadzor,
 • osposobljenost za poslove u okviru hortikulturnih i komunalnih poduzeća,
 • poslove stručnog suradnika i voditelja u istraživačkim, znanstvenim institucijama u području zaštite prirode i okoliša,
 • poslovi stručnoga voditelja i nadzornika u zaštiti prirode i okoliša, nastave i obrazovanja u strukovnim srednjim i srodnim školama,
 • poslovi i zadaće u publicistici i medijima vezanim za zaštitu prirode i okoliša.
 • osposobljenost za sudjelovanje u izradi i provedbi studija ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, studijama procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu, strateških procjena utjecaja zahvata na okoliš te studijama procjene rizika za prirodu i okoliš.

Magistri znanosti o okolišu stečenim aplikativnim i interdisciplinarnim znanjem bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti predstavljaju moderne stručnjake nužne u institucijama za zaštitu prirode i prostornoga uređenja, nacionalnim parkovima, vodoprivredi itd. Završetkom diplomskog studija magistri zaštite prirode i okoliša moći će upisati neki od poslijediplomskih studija iz područja prirodnih znanosti. Na našem Sveučilištu to je prvenstveno poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša.

Završetkom diplomskog studija Zaštita prirode i okoliša stječe se akademski naziv:
magistar/magistra zaštite prirode i okoliša / mag. prot. nat. et amb.