Odgovor ozime pšenice na biotičke i abiotičke stresove izazvane klimatskim promjenama

Suradnik na  projektu: doc.dr.sc. Zorana Katanić, Odjel za biologiju

Voditelj: Poljoprivredni institut Osijek; partneri: Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek, Institut Ruđer Bošković Zagreb

Poziv: Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Vremensko trajanje: 36 mjeseci (20.12.2019.- 19.12.2022.)

Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

Suradnik na  projektu: doc.dr.sc. Goran Palijan, Odjel za biologiju

Voditelj projekta: Institut Ruđer Bošković, Zagreb; partner:Agronomski fakultet Zagreb

Poziv: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH

Vremensko trajanje: 36 mjeseci (4.5.2020.-4.5.2023.)

Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica

Suradnik na  projektu: izv.prof.dr.sc. Mirna Velki, Odjel za biologiju

Voditelj  projekta: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; partner: Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek

Poziv:  MZO RH i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Vremensko trajanje: 36 mjeseci (22.12.2020.- 22.12.2023.)

Različiti učinci okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za procjenu rizika

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Poziv: Hrvatska Zaklada za znanost (2014-09-4459)

Vremensko trajanje: 48 mjeseci

Kratak sažetak:

Cilj projekta DEFENSoil određivanje je učinaka mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na neciljne organizme tla sa svrhom dobivanja rezultata primjenjivih u određivanju okolišnog i ekološkog rizika u uvjetima sve veće primjene nanotehnologije. Kako bi ostvarili navedene ciljeve projekta provest će se široko i ciljano ekotoksikološko istraživanje koje uključuje različite razine složenosti (od preliminarnih laboratorijskih eksperimenata do eksperimenata u ograničenim okolišnim uvjetima), različite krajnje točke (od molekularne do populacijske razine), različite scenarije izlaganja (jedan toksikant – mješavina, kratko – dugačko izlaganje, jednostruko izlaganje – niz izlaganja) i uključivanje, uz standardne modelne, i nativne organizame tla. Očekivani rezultati poboljšat će znanje o toksičnosti smjesa na neciljne organizme tla koja su neophodna kako u procesu procjene okolišnog rizika tako i pri upravljanju rizicima i kreiranju legislative. Dobiveni rezultati, osim što će odgovoriti na pojedina akademska pitanja, donijeti mogućnosti poboljšanja metoda zaštite tla u realnim okvirima, te pridonijeti znanju nužnom za održivo korištenje tala.

Barkodiranje faune komaraca Hrvatske s posebnim naglaskom na politipsku vrstu Culex pipiens kompleks

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Enrih Merdić

Poziv: Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS ZUP2018)

Vremensko trajanje: 18 mjeseci

Kratak sažetak:

Komarci (Diptera, Culicidae) su često istraživani kukci, budući su molestanti i vektori patogena. Determinacija komaraca stoga je ključan korak, koja uključuje morfološke i molekularne metode. U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 53 vrste komaraca. DNK barkodiranje je svjetska metoda bilježenja biološke raznolikosti i svjetske baze se kontinuirano nadopunjavaju. U okviru projekta obavit će se uzorkovanje komaraca u tri regije Hrvatske i utvrditi njihova sistematska pripadnost (DNK barkod) i nadopuniti svjetska baza (BOLD i GenBank). Utvrđivanje genetskog statusa ove skupine kukaca bit će od velikog taksonomskog, filogenetskog i filogeografskog značenja budući se Hrvatska ističe po raznolikosti staništa koja utječe na genetičku raznolikost. Očekujemo da ćemo kroz ovaj projekt barkodirati 2/3 poznatih vrsta u Hrvatskoj. Poseban naglasak bit će stavljen na politipsku vrstu Culex pipiens kompleks, dokazani vektor WNV u Hrvatskoj. Utvrđivanje genetskih varijacija unutar ovog kompleksa objasnit će njihovu ulogu u transmisiji patogena te prisutnost različitih hibrida te opisati njihove karakteristike.

Reproduktivni status u pretilosti: centralna i periferna regulacija aktivnosti inzulinskog i leptinskog receptora

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Senka Blažetić

Partner: Medicinski fakultet Osijek i KBC Osijek

Poziv: Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS ZUP2018)

Vremensko trajanje: 18 mjeseci

Kratak sažetak:

Pretilost i neplodnost su dva značajna, međuovisna, zdravstvena problem koji se ubrajaju među vodeće bolesti suvremene civilizacije koje su direktno povezane sa promjenom u sastavu gangliozida. Istraživanje se bazira na proučavanju direktne povezanosti ekspresije određenih gangliozida i ekspresije inzulinskih i leptinskih receptora u centralnim i perifernim tkivima što je u mogućoj korelaciji sa reproduktivnim stadijima ženki B4galnt1 i St8sia1 miševa u smislu otežane mogućnosti reprodukcije. U istraživanje će se analizirati sastav spolni ciklus ženki, sastav ganglizida i ekspresija inzulinskih i leptinskih receptora u mozgu, jetri, masnom tkivu, meternici i jajnicima. Predloženo istraživanje pridonijelo bi boljem razumijevanju mehanizma razvoja inzulinske i leptinske rezistencije i utjecaja istog na reproduktivnu sposobnost ženki miševa kroz interdisciplinarni pristup.

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović, Odjel za biologiju

Partneri/suradnici na projektu: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Poziv: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH

Vremensko trajanje: 36 mjeseci (1.6.2020. -1.6.2023.)

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović, doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš, Odjel za biologiju

Poziv: CA18221 (COST – Horizon2020)

Datum sklapanja ugovora: 04. 06. 2019.

Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović, Odjel za biologiju

Poziv: CA18221 (COST – Horizon2020)

Datum sklapanja ugovora: 04. 06. 2019.

Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović, doc. dr. sc. Željka   Lončarić Odjel za biologiju

Poziv: CA17134 (COST – Horizon2020)

Vremensko trajanje projekta: 24. 10. 2018. – 25. 10. 2020.