O Zavodu za ekologiju voda

Članovi Zavoda za ekologiju voda obavljaju znanstvena istraživanja iz različitih područja ekologije kopnenih voda s težištem na proučavanju ekologije fitoplanktona i fitobentosa, kao i slatkovodnih beskralježnjaka s naglaskom na makrozoobentos, zooplankton, zajednice trepetljikaša te obraštajne zajednice različitih podloga. Istraživanja obuhvaćaju slatkovodne ekološke sustave na području Republike Hrvatske, a posebno se ističu kontinuirana multidisciplinarna istraživanja vodenih biotopa poplavnog područja Parka prirode Kopački rit. Na Zavodu se provode brojni stručni projekti vezani uz zaštitu slatkovodnih ekoloških sustava te je uspostavljena suradnja s brojnim domaćim i stranim ustanovama, a sudjelovanje u međunarodnim projektima obuhvaća i istraživanja koja se provode izvan Hrvatske.

Članovi

Predstojnik Zavoda za ekologiju voda

doc.dr.sc. Filip Stević

životopis

filip.stevic[at]biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Melita Mihaljević

melita.mihaljevic [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

životopis

tanja [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Dubravka Čerba

životopis

dubravka.cerba[at]biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

životopis

dubravka.spoljaric [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Anita Galir Balkić

životopis

anita.galir [at] biologija.unios.hr

dr.sc. Barbara Vlaičević

životopis

barbara.vlaicevic [at] biologija.unios.hr

Nikolina Bek, mag. prot. nat. et amb.

životopis

nikolina bek [at] biologija.unios.hr

Vanda Zahirović, prof.

životopis

vanda.zahirovic [at] biologija.unios.hr

Ivana Turković Čakalić, prof.

životopis

ivana.turkovic [at] biologija.unios.hr

Matej Šag, mag.biol.

životopis

matej.sag [at] biologija.unios.hr

Viktorija Ergović, mag. biol.

životopis

viktorija.ergovic [at] biologija.unios.hr

Katarina Peharda, mag. educ. biol. et chem.

životopis

katarina.peharda [at] biologija.unios.hr

Tea Kristić, mag. prot. nat. et amb.

životopis

tea.kristic [at] biologija.unios.hr

Miran Koh, mag. biol.

životopis

miran.koh [at] biologija.unios.hr

Projekti

“Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA” jedan je od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (https://naturavita-project.eu/).

Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa. Korisnik projekta su Hrvatske šume d.o.o. zajedno s partnerima: Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, JU PP Kopački rit i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Članovi Zavoda za ekologiju voda Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zajedno s Prirodoslovno matematičkim fakultetom u Zagrebu (vodeći član zajednice izvršitelja) i Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sudjeluju u izvršenju projektnog zadatka „Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2.) – Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune – Grupa 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja“

Aktivnost istraživanja i monitoringa za cilj ima uspostavu dugoročnog kvalitetnog upravljanja vodnim ekosustavima područja Parka prirode Kopački rit sukladno najvišim kriterijima zaštite za što je potrebno:

  • prikupiti podatke o interakciji abiotičkih i biotičkih čimbenika vodnih ekosustava u odnosu na prethodno obrađene podatke,
  • prikupiti podatke kojima bi se smanjio nedostatak informacija u praćenju i budućem upravljanju vodama i o vodama ovisnim ekosustavima poplavnog područja koji će predstavljati osnovu za izradu prijedloga mjera revitalizacije u svrhu zaštite i očuvanja voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

U tu se svrhu provodi monitoring ekološkog stanja i/ili potencijala površinskih voda na temelju bioloških (fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, makrofite i ribe) i osnovnih fizikalno-kemijskih  elemenata kakvoće vode te specifičnih onečišćujućih tvari u razdoblju od 3 godine na 19 mjernih postaja na širem području Parka prirode Kopački rit.

Invazivne biljke su naturalizirane biljne vrste koje općenito imaju veliku sposobnost razmnožavanja i veliku brzinu širenja. Na području Republike Hrvatske je do sada zabilježeno oko 70 invazivnih biljnih svojti. Njihovo širenje predstavlja veliku prijetnju okolišu, očuvanju biološke raznolikosti i ljudskom zdravlju. Čivitnjača (Amorpha fruticosa L.) je jedna od raširenijih invazivnih vrsta posebno u nizinskim područjima sjeverozapadne i istočne Hrvatske. S obzirom da dobro uspijeva na vlažnim staništima i uspješno se rasprostranjuje vodom, antropogeni utjecaji te klimatske promjene koje se ogledaju u sve učestalijim i dugotrajnijim poplavama, mogli bi pridonijeti njenom daljnjem širenju. Istraživanje će se provesti u svrhu pravovremenog suzbijanja nekontroliranog širenja čivitnjače u središnjem i istočnom dijelu kontinentalne Hrvatske kako bi se što učinkovitije zaštitila njena biološka i krajobrazna raznolikost. Cilj istraživanja je utvrditi rasprostranjenost čivitnjače na području Pokupskog i predjelu Spačvanskog bazena te istražiti njene morfološke karakteristike, fotosintetsku učinkovitost, kao i utjecaj na okolnu floru. Također je cilj u laboratorijskim uvjetima utvrditi mogućnosti alelopatskog djelovanja čivitnjače na različite biljne vrste. Pratio bi se rast i razvoj testnih biljaka tretiranih ekstraktima čivitnjače, kao i promjene u pokazateljima oksidacijskog stresa i antioksidacijskom odgovoru. Istraživanjem će se dobiti nove znanstvene i stručne spoznaje o mogućnostima prilagođavanja čivitnjače različitim tipovima staništa. Ovo je posebno važno jer je područje Pokupskog i Spačvanskog bazena osim biološkom raznolikošću karakterizirano i velikim površinama ekonomski vrijednih sastojina hrasta lužnjaka čiji bi razvoj mogao biti narušen širenjem čivitnjače. Edukacijom i podizanjem svijesti šire društvene zajednice ukazat će se na važnost sprječavanja nekontroliranog širenja čivitnjače, ali i drugih invazivnih biljnih svojti što je sukladno Zakonu o zaštiti prirode kao i Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske.

Glavni cilj ovog projekta je ispitivanje razlika u kvalitativno-kvantitativnom sastavu faune riba i makrozoobentosa geografski udaljenih, a hidromorfološki sličnih vodenih ekosustava, s obzirom da bi istraživanje bi bilo provedeno na lokalitetima u Hrvatskoj, koji predstavljaju poplavna područja ravničarskih krajeva (Panonska nizina) i u Srbiji na zamočvarenim i poplavnim područjima brdsko-planinskog karaktera. Također, dio istraživanja posvećen je utvrđivanju prehrambenih navika te glavnih izvora hrane različitih vrsta riba. Planirano je ispitivanje sastava probavila riba kako bi se utvrdila važnost pojedinih kategorija hrane u njihovoj ishrani, s obzirom da svojom ishranom mogu utjecati na sastav i brojnost organizama bentosa i obraštaja. Na taj način možemo istražiti direktnu (trofičku) povezanost skupina bentoskih beskralježnjaka i riba te mogućnost primjene te poveznice u razvijanju održivih akvakultura na području Hrvatske i Srbije. Uzimajući u obzir široku rasprostranjenost i veliku raznolikost te visoki udio trzalaca u makrozoobentosu, kao i ishrani mnogih vrsta riba, istraživanje bi uključivalo i analizu makrozobentosa, te određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava zajednice Chironomidae. Ukoliko bi se prema rezultatima ovog istraživanja utvrdio visok udio neke vrste trzalaca u ishrani više vrsta riba, ličinke te vrste bi se potencijalno mogle koristiti kao hrana u uzgoju riba u akvarijima, što bi dalje vodilo ka napretku u razvoju ekološkog uzgoja riba. Uz to, cilj nam je primijeniti statističke metode i modele za obradu prikupljenih podataka kako bi realno prikazali i objasnili rezultate istraživanja.

Selen je esencijalni mikronutrijent za mnoge organizme, ali može imati i toksično djelovanje. Nalazi se prirodno u različitim kemijskim oblicima, no također se unosi u okoliš antropogenim djelovanjem. Kruženje selena povezuje se s klimatskim promjenama, pri čemu učestalost poplava i suša može narušiti biogeokemijske procese i utjecati na njegovu dostupnost u okolišu. Istraživanjem će se utvrditi koncentracije selena u površinskim vodama i sedimentu te dinamika selena u različitim hidrološkim prilikama. Kako alge predstavljaju jedan od glavnih puteva prijenosa selena na više trofičke razine, cilj je proučiti unos različitih oblika selena u stanice alga i njihov antioksidacijski odgovor in vitro.

Biljska stepa je važan pokazatelj povijesti vegetacije na području Baranje na kojem je veći dio travnjačkih površina pretvoren u plodne oranice i vinograde. Kao rijedak tip staništa s vrlo raznolikim, rijetkim i ugroženim biljnim vrstama izdvaja se kao područje od izrazito velike važnosti za floru Hrvatske ali i Europe. Posljednji popis flore Biljske stepe datira iz 2001. godine. Biljska stepa do sada nije sustavno floristički istražena, te je ovo istraživanje provedeno u svrhu  dobivanja novih znanstvenih spoznaja o flori Biljske stepe kako bi se dobio konkretan znanstveni i stručni prilog zaštiti bioraznolikosti Hrvatske.

Park prirode Kopački Rit predstavlja važno poplavno područje Dunava između 1383. i 1410. rkm, bogato različitim životnim zajednicama. Slatkovodni beskralježnjaci ključan su dio takvih zajednica (npr. obraštaj ili bentos), a ličinke trzalaca (Diptera, Chironomidae) jedna su od najčešćih i najbrojnijih taksonomskih grupa. Te zajednice predstavljaju važan izvor hrane za ribe, koje u kanalima i jezerima poplavnog područja nalaze hranu, zaklon od predatora te povoljno mjesto za mrijest. Kako bismo istražili predstavljaju li i ličinke trzalaca važan ili glavni izvor hrane za ribe, pregledali smo sastav probavila riba. U sklopu projekta, provedena su terenska istraživanja tijekom jeseni i zime 2013. te proljeća i ljeta 2014. godine u Parku prirode Kopački rit. Također, proveden je i opsežan laboratorijski rad i složena obrada prikupljenih uzoraka. Terenska su istraživanja uključivala uzorkovanje ihtiofaune pomoću trostruke poponice i bentosa pomoću van Veen grabila za sediment. Prikupljeni uzorci makrozoobentosa su analizirani u laboratoriju te je određen njen sastav i brojnost. Tijekom obrade uzoraka ihtiofaune, mjereni su morfometrijski parametri riba, određena je starost i spol riba, izolirana su probavila koja su pregledana, vagana i sušena te je određen kvalitativni i kvantitativni sastav sadržaja probavila. Unutar brojnih riba, kao dio sadržaja probavila, zabilježene su različite skupine beskralježnjaka, a određena je brojnost i vrsni sastav izdvojenih ličinki trzalaca. Vrsni sastav trzalaca u probavilu i sedimentu se razlikovao, što ukazuje na obraštaj kao najvjerojatniji izvor hrane za ribe koje su se hranile beskralježnjacima. Tijekom istraživanja, utvrđena je prisutnost invazivnih vrsta riba (Carassius gibelio (Bloch, 1782)). Također, utvrđena je i prisutnost ugroženih vrsta (Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974)). Ovaj projekt je doprinio boljem općem poznavanju zajednice riba i bentosa na području Kopačkog rita te odnosima na različitim trofičkim nivoima unutar poplavnih područja. Naši rezultati su potvrdili značajnu funkcionalnu ulogu ličinki trzalaca u lentičkim ekosustavima.

Prirodna poplavna područja, kao jedna od bioloških najproduktivnijih i vrstama najbogatijih ekosistema još uvijek su nedovoljno istražena, iako su njihova intenzivnija istraživanja otpočela nakon objavljivanja „flood pulse concept“-a (Junk i sur., 1989). Naglasak u aktualnim istraživanjima je na utvrđivanju interakcija hidroloških i ekoloških procesa rijeke i njenog poplavnog područja kao integralnih komponenti dinamičkog sustava. Pretpostavka je da u poplavnom području vodeni mikrolokaliteti u velikoj mjeri ovise o donosu organske tvari s kopna tijekom razdoblja visokih voda, a povlačenjem vode dio organske tvari iz vode ostaje na kopnu, te se tako uspostavlja tzv. „poveznica“ između kopnenih i vodenih staništa. U takvim se uvjetima struktura biotičkih zajednica mijenja u ovisnosti o plavljenju i isušivanju. Cilj predloženih istraživanja je utvrditi dinamiku razvoja biocenoza poplavnog područja Kopačkog rita i Dunava te njihovu povezanost sa složenim hidrološkim ciklusom izmjene limnofaze i potamofaze. U tu svrhu, utvrdit će se osnovne abiotičke značajke biotopa poplavnog područja i Dunava za vrijeme limnofaze i potamofaze, horizontalna distribucija fitoplanktona i bakterioplanktona te vremenske sukcesije funkcionalnih skupina fitoplanktona, kao i utjecaj plavljenjem uzrokovanih disturbancija na uspostavu relativno stacionarnog stanja fitoplanktona; uloga i značaj perifitona na umjetnim i prirodnim podlogama kao jednog od najosjetljivijih indikatora procesa eutrofizacije, te razvoj perifitona u odnosu na dinamiku plavljenja i isušivanja; proširiti istraživanja faune sedimenta i perifitona u litoralnoj zoni Sakadaškog jezera i kanala Čonakut obzirom na njihovu funkcionalnu ulogu kao konzumenata koji kontroliraju biomasu perifitona. Na temelju dobivenih rezultata utvrditi će se trofičko stanje Dunava i poplavnog područja u uvjetima potamofaze i limnofaze, a prema abiotičkim čimbenicima i biološkim indikatorima. Razumijevanje ekoloških interakcija poplavnog područja i Dunava koristit će se u definiranju mjera zaštite, s posebnim naglaskom na eutrofizaciju voda i zaštitu biološke raznolikosti.

Publikacije

2020.

Blažetić, Senka; Labak, Irena; Stević, Filip (2020) Škola u prirodi – priručnik s radnim listićima za djecu vrtićkog uzrasta. Noskovci: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (priručnik)

Blažetić, Senka; Labak, Irena; Stević, Filip (2020) Škola u prirodi – priručnik za provedbu programa, Uvodni dio. Noskovci: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (priručnik)

Sudarić Bogojević, Mirta; Čerba, Dubravka; Krstin, Ljiljana; Labak, Irena; Špoljarić Maronić, Dubravka; Mikuška, Alma; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Turić, Nataša; Vignjević, Goran (2020) Škola u prirodi-Priručnik za učenike srednje škole. Noskovci: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (priručnik)

Sudarić Bogojević, Mirta; Čerba, Dubravka; Krstin, Ljiljana; Labak, Irena; Špoljarić Maronić, Dubravka; Mikuška, Alma; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Turić, Nataša; Vignjević, Goran (2020) Škola u prirodi-Priručnik za 7.-8. razred osnovne škole. Noskovci: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (priručnik)

Sudarić Bogojević, Mirta; Čerba, Dubravka; Krstin, Ljiljana; Labak, Irena; Špoljarić Maronić, Dubravka; Mikuška, Alma; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Turić, Nataša; Vignjević, Goran (2020) Škola u prirodi-Priručnik za 5.-6. razred osnovne škole. Noskovci: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (priručnik)

Sudarić Bogojević, Mirta; Čerba, Dubravka; Krstin, Ljiljana; Labak, Irena; Špoljarić Maronić, Dubravka; Mikuška, Alma; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Turić, Nataša; Vignjević, Goran (2020) Škola u prirodi-Priručnik za 1.-4. razred osnovne škole. Noskovci: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (priručnik)

2015

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip; Buzuk I, Matković G. (2015) Steppe-like grassland in Bilje – protected natural monument. Public Institution for the Management of Protected Natural Values in Osijek-Baranja County, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek.

2014

Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Marceljak Ilić, Mihaela; Đumlija, Snježana; Lichtenthal, Melita (2014) Biologija 4, udžbenik iz biologije za četvrti razred gimnazije / Novoselić, Daniela (ur.). Zagreb: Alfa d.d.

Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Marceljak Ilić, Mihaela; Lichtenthal, Melita (2014) Biologija 4, radna bilježnica iz biologije za četvrti razred gimnazije / Novoselić, Daniela (ur.). Zagreb: Alfa d.d.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Krstin, Ljiljana; Štolfa, Ivna; Lovaković, Tomislava; Tikas, Vera; Lepeduš, Hrvoje (2014) Praktikum iz anatomije biljaka. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2010

Lichtenthal, Melita; Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Marceljak Ilić, Mihaela (2010) Biologija 4 ; Radna bilježnica iz biologije za 4. razred gimnazije / Novoselić, Daniela (ur.). Zagreb: Alfa d.d.

Lichtenthal, Melita: Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Marceljak Ilić, Mihaela (2010) Biologija 4 / Novoselić, Daniela (ur.). Zagreb: Alfa d.d.

2008

Vidaković, Jasna; Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Galir, Anita (2008). Priručnik za terensku nastavu 2. – zoologija: beskralježnjaci mora / – (ur.). Osijek: Odjel za biologiju.

2019.

Štolfa Čamagajevac, Ivna; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Bek, Nikolina; Lončarić, Zdenko (2019) Nitric oxide and hydrogen peroxide in plant response to biotic stress // Nitric oxide and hydrogen peroxide signaling in higher plants / Gupta, Dharmendra K.; Palma, José M.; Corpas, Francisco J. (ur.). Switzerland: Springer International Publishing, 221-243. doi:10.1007/978-3-030-11129-8_11

 

2018.

Štolfa Čamagajevac, Ivna; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka (2018) Abiotic Stress Response in Plants: The Relevance of Tocopherols // Antioxidants and Antioxidant Enzymes in Higher Plants / Gupta, Dharmendra K.; Palma, José M.; Corpas, Francisco J. (ur.). Cham: Springer, 233-251. doi: 10.1007/978-3-319-75088-0_11

Žuna Pfeiffer, Tanja; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Špoljarić Maronić, Dubravka; Maksimović, Ivana (2018) Regulation of Photosynthesis in Algae Under Metal Stress // Environment and Photosynthesis A Future Prospect / Singh, Vijay Pratap; Singh, Samiksha; Singh, Rachana; Prasad, Sheo Mohan (ur.).
New Delhi: Studium Press (India) Pvt. Ltd., 261-286.

 

2016

Štolfa, Ivna; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Lončarić, Zdenko (2016) Glutathione and Related Enzymes in Response to Abiotic Stress. In: Gupta KD, Palma MJ, Corpas JF (eds) Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses; Springer, 183-211.

 

2015.

Ostojić, Aleksandar M; Radojević, Ivana D; Galir Balkić, Anita (2015) Zooplankton Community Along the Sava River// The Sava River/ Milačič, Radmila; Sčančar, Janez; Paunović, Momir (ur.). Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 317-334.

Štolfa, Ivna; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić, Dubravka; Teklić, Tihana; Lončarić, Zdenko (2015) Heavy Metal-Induced Oxidative Stress in Plants: Response of the Antioxidative System. In: Gupta KD, Palma MJ, Corpas JF (eds) Reactive Oxygen Species and Oxidative Damage in Plants Under Stress; Springer, 127-163.

 

2010.

Peršić, Vesna; Čerba, Dubravka; Bogut, Irella; Horvatić, Janja. Trophic State and Water Quality in the Danube Floodplain Lake (Kopački Rit Nature Park, Croatia) in Relation to Hydrological Connectivity // Eutrophication: causes, consequences and control / Ansari, A.A. ; Singh Gill, S. ; Lanza, G.R. ; Rast, W. (ur.). Dordrecht : Springer Netherlands, 109-129.

2021.

Kepec, Mirjana; Matoničkin Kepčija, Renata; Vlaičević, Barbara; Kepec, Slavko; Gulin, Vesna (2021) The applicability of the Sludge Biotic Index in a facility treating sugar refinery effluents and municipal wastewater // Water Environment Research. doi: 10.1002/wer.1500

Krstin, Ljiljana; Katanić, Zorana; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Marinčić, Dragica; Martinović, Ana; Štolfa Čamagajevac, Ivna (prihvaćen za objavljivanje) Phytotoxic effect of invasive species Amorpha fruticosa L. on germination and the early growth of forage and agricultural crop plants. Ecological research. doi: 10.1111/1440-1703.12184

Vlaičević, Barbara; Matoničkin Kepčija, Renata; Čerba, Dubravka (2021) Structure and dynamics of the periphytic ciliate community under different hydrological conditions in a Danubian floodplain lake // Limnologica. doi: 10.1016/j.limno.2020.125847

 

2020.

Čerba, Dubravka; Koh, Miran; Ergović, Viktorija; Mihaljević, Zlatko; Milošević, Djuradj; Hamerlík, Ladislav (2020) Chironomidae (Diptera) of Croatia with notes on the diversity and distribution in various habitat types // Zootaxa, 4780, 2; 259-274. doi:10.11646/zootaxa.4780.2.2

 

2019.

Đuknić, Jelena; Jovanović, Vladimir M; Popović, Nataša; Živić, Ivana; Raković, Maja; Čerba, Dubravka; Paunović, Momir (2019) Phylogeography of Simulium Subgenus Wilhelmia (Diptera: Simuliidae)—Insights From Balkan Populations // Journal of medical entomology, 56, 4; 967-978. doi:10.1093/jme/tjz034

Galir Balkić, Anita (2019) The importance of environmental differences in the structuring of rotifer functional diversity. Journal of limnology. doi: 10.4081/jlimnol.2019.1903

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica; Katanić, Nataša (2019) Alteration in microcrustacean secondary production and herbivory effects between the River Danube and its floodplain lake. Hydrobiologia. 836, 1; 185-196. doi: 10.1007/s10750-019-3950-7

Stamenković, Olivera; Stojković Piperac, Milica; Milošević, Djuradj; Buzhdygan, Oksana Y.; Petrović, Ana; Jenačković, Dragana; Đurđević, Aca; Čerba, Dubravka; Vlaičević, Barbara; Nikolić, Danijela; Simić, Vladica (2019) Anthropogenic pressure explains variations in the biodiversity of pond communities along environmental gradients: a case study in south-eastern Serbia  // Hydrobiologia. 838; 65-83. doi: 10.1007/s10750-019-03978-4

Turić, Nataša; Šag, Matej; Kljajić, Kristina; Deže, Denis; Batrnek, Katarina; Bjelovuk, Dragana (2019) Saproxylic beetle assemblages in Osijek parks. Natura Croatica : periodicum Musei historiae naturalis Croatici. 28, 1; 89-98. doi:10.20302/NC.2019.28.8

Žuna Pfeiffer, Tanja; Krstin, Ljiljana; Špoljarić Maronić, Dubravka; Hmura, Marija; Eržić, Ivana; Bek, Nikolina; Stević, Filip (2019) An ethnobotanical survey of useful wild plants in the north-eastern part of Croatia (Pannonian region). Plant Biosystems – An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology.  154, 4; 463-473. doi: 10.1080/11263504.2019.1635222

 

2018.

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica (2018) Assessing Cladocera and Copepoda individual disturbance levels in hydrologically dynamic environment. Wetlands Ecology and Management. 26, 5; 733-749. doi: 10.1007/s11273-018-9604-0

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica; Bogut, Irella (2018) Impact of habitat heterogeneity on zooplankton assembly in a temperate river-floodplain system. Environmental monitoring and assessment. 190, 3; 143. doi: 10.1007/s10661-018-6524-7

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica; Špoljar, Maria (2018). Hydrology driven changes in the rotifer trophic structure and implications for food web interactions. Ecohydrology. 11, 1. doi: 10.1002/eco.1917

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica; Stanković, Igor (2018) Record of two calanoid species, Arctodiaptomus laticeps (Sars, 1863) (Diaptomidae) and Eurytemora velox (Lilljeborg, 1853) (Temoridae), in the fauna of Croatia. Crustaceana (Leiden). 91, 4; 451-461. doi: 10.1163/15685403-00003768

Mantzouki, Evanthia; …; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip; Žuna Pfeiffer, Tanja; Vucelić, Itana Bokan; Žutinić, Petar; Gligora Udovič, Marija; Plenković-Moraj, Anđelka; …; Ibelings, Bastiaan W. (2018) A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data. 5, 180226; 13. doi:10.1038/sdata.2018.226

Mantzouki, Evanthia; …; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip; Žuna Pfeiffer, Tanja; …; Bokan Vucelić, Itana; …; Žutinić, Petar; Gligora Udovič, Marija et al. (2018) Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins. 10, 4; 156, 24. doi:10.3390/toxins10040156

Milošević, Djuradj; Mančev, Dejan; Čerba, Dubravka; Stojković Piperac, Milica; Popović, Nataša; Atanacković, Ana; Đuknić, Jelena; Simić, Vladica; Paunović, Momir (2018) The potential of chironomid larvae-based metrics in the bioassessment of non-wadeable rivers // Science of the total environment, 616-617, 472-479. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.262

Palijan, Goran; Galir Balkić, Anita (2018) Effect of depth on food‐web interactions in a thermally stratified floodplain lake following inundation. River Research and Applications. 1. doi: 10.1002/rra.3262.

Špoljarić Maronić, Dubravka; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Horvatić, Janja; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Žarković, Neven; Waeg, Georg; Jaganjac, Morana (2018) S-metolachlor promotes oxidative stress in green microalga Parachlorella kessleri – A potential environmental and health risk for higher organisms. Science of the total environment. 637-638, 41-49. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.04.433

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Petrošanec, Stela; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Stević, Filip (2018) Steppe-like grassland as a refuge of the wild edible and medicinal plant species in anthropogenic landscape in northeastern Croatia. Plant Biosystems. 152, 5; 1059-1066.

 

2017.

Milošević, Djuradj; Stojković Piperac, Milica; Petrović, Ana; Čerba, Dubravka; Mančev, Dejan; Paunović, Momir; Simić, Vladica (2017) Community concordance in lotic ecosystems: How to establish unbiased congruence between macroinvertebrate and fish communities // Ecological indicators, 83, 474-481. doi:dx..org/10.1016/j.ecolind.2017.08.024

Orkić Krajina, Ivanka; Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Popović Željko; Jurčević Agić, Ivančica (2017) Phytophilous fauna of a small and artificial urban lake // Croatian Journal of Fisheries, 75, 2; 51-57. doi:10.1515/cjf-2017-0008

Špoljarić Maronić, Dubravka; Sabljak, Domagoj; Štefanić, Edita; Žuna Pfeiffer, Tanja (2017) Medonosna flora i karakterizacija peluda u medu požeškog kraja. Poljoprivreda. 23, 2; 65-72. doi:10.18047/poljo.23.2.10

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna; Čerba, Dubravka (2017) The colonization and succession patterns of the periphytic ciliate community in a temperate floodplain lake // Biologia (Bratislava). 72; 305-318. doi: 10.1515/biolog-2017-0028

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Zahirović, Vanda; Stević, Filip; Mihaljević, Melita (2017) Effectiveness of mowing for the flora diversity preservation: a case study of steppe-like grassland in Croatia (NATURA 2000 site). Biodiversity and conservation 26. 439-460.

 

2016.

Šag, Matej; Turić, Nataša; Vignjević, Goran; Lauš, Boris; Temunović, Martina (2016) The first record of the rare and threatened saproxylic Coleoptera, Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763), Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) and Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1891) in Kopački rit Nature Park. Natura Croatica: periodicum Musei historiae naturalis Croatici. 25, 2; 249-258. doi:10.20302/NC.2016.25.20

Milošević, Djuradj; Čerba, Dubravka; Szekeres, Jozsef; Csányi, Bela; Tubić, Bojana; Simić, Vladica; Paunović, Momir (2016) Artificial neural networks as an indicator search engine: The visualization of natural and man-caused taxa variability. Ecological indicators. 61, 2, 777-789.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Zahirović, Vanda; Stević, Filip; Zjalić, Milorad; Kajan, Katarina; Ozimec, Siniša; Mihaljević, Melita (2016) Early spring flora of the Sub-Pannonic steppic grassland (NATURA 2000 site) in Bilje, northeast Croatia. Acta botanica Croatica. 75, 2, 157-163.

 

2015.

Mihaljević, Melita; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja (2015) Spatial pattern of phytoplankton based on the morphology-based functional approach along a river-floodplain gradient. River Research and Applications. 31, 2, 228-238.

Mihaljević, Melita; Žuna Pfeiffer, Tanja; Vidaković, Jasna; Špoljarić, Dubravka; Stević, Filip (2015) The importance of microphytic composition on coarse woody debris for nematode colonization – a case study in a fluvial floodplain environment. Biodiversity and Conservation.  24, 1711–1727. doi: 10.1007/s10531-015-0889-5

Žuna Pfeiffer, Tanja; Mihaljević, Melita; Špoljarić, Dubravka; Stević, Filip; Plenković- Moraj, Anđelka (2015) The disturbance-driven changes of periphytic algal communities in a Danubian floodplain lake. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 416, 02. doi: 10.1051/kmae/2014038

 

2014.

Mihaljević, Melita; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja (2014) Application of Morpho-Functional Classifications in the Evaluation of Phytoplankton Changes in the Danube River. Acta Zoologica Bulgarica – Supplementum. 7, 66, 153-158.

Milošević, Djuradj; Stojković, Milica; Čerba, Dubravka; Petrović, Ana, Paunović, Momir; Simić, Vladica (2014) Different aggregation approaches in the chironomid community and the threshold of acceptable information loss. Hydrobiologia. 727, 1; 35-50.

Štolfa, Ivna; Marić, Sead; Marić, Sanela; Stanisavljević, Aleksandar; Vuković, Rosemary; Špoljarić, Dubravka; Varga, Martina (2014) The impact of environmentally friendly postharvest treatments on the antioxidant activity of strawberry fruits during storage. Poljoprivreda. 20, 23-28.

 

2013.

Mihaljević, Melita; Špoljarić, Dubravka; Stević, Filip; Žuna Pfeiffer, Tanja (2013) Assessment of flood-induced changes of phytoplankton along a river–floodplain system using the morpho-functional approach. Environmental Monitoring and Assessment. 185, 10, 8601-8619.

Mihaljević, Melita; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka (2013) Dynamics of phytoplankton and periphytic algae in a Danubian floodplain lake: a comparative study under altered hydrological conditions. Fresenius Environmental Bulletin. 22, 9, 2516-2523.

Milošević, Djuradj; Simić, Vladica, Stojković, Milica; Čerba, Dubravka; Mančev, Dejan; Petrović, Ana; Paunović, Momir (2013) Spatio-temporal pattern of the Chironomidae comunnity: toward the use of non-biting midges in bioassessment programs. Aquatic Ecology. 47, 1; 37-55 doi 10.1007/s10452-012-9423-y

Stević, Filip; Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Žuna Pfeiffer, Tanja; Vidaković, Jasna; Mihaljević, Melita (2013) Interrelations between Dreissena polymorpha colonization and autotrophic periphyton development – a field study in a temperate floodplain lake. Fundamental and Applied Limnology. 183, 2, 107-119.

Stević, Filip; Mihaljević, Melita; Špoljarić, Dubravka (2013) Changes of phytoplankton functional groups in a floodplain lake associated with hydrological perturbations. Hydrobiologia. 709, 1, 143-158.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Mihaljević, Melita; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka (2013) Periphytic algae colonization driven by variable environmental components in a temperate floodplain lake. Annales de Limnologie. 49, 3,179-190.

 

2012.

Galir Balkić, Anita; Palijan, Goran (2012) Change in metazooplankton abundance in response to flood dynamics and the trophic relations in Danubian floodplain lake (Kopačk rit, Croatia). Polish journal of ecology. 60, 4; 777-787.

Mihaljević, Melita; Žuna Pfeiffer, Tanja (2012) Colonization of periphyton algae in a temperate floodplain lake under a fluctuating spring hydrological regime. Fundamental and Applied Limnology. 180, 1, 13-25.

Vidaković, Jasna; Turković Čakalić, Ivana; Stević, Filip; Čerba, Dubravka (2012) The influence of different hydrological conditions on periphytic invertebrate communities in a Danubian floodplain. Fundamental and Applied Limnology. 181, 59-72.

 

2011.

Čerba, Dubravka; Mihaljević, Zlatko; Vidaković, Jasna (2011) Colonisation trends, community and trophic structure of chironomid larvae (Chironomidae: Diptera) in a temporal phytophylous assemblage. Fundamental and Applied Limnology. 179, 3, 203-214.

Mihaljević, Melita; Stević, Filip (2011) Cyanobacterial blooms in a temperate river-floodplain ecosystem: the importance of hydrological extremes. Aquatic Ecology. 45, 3, 335-349.

Špoljarić, Dubravka; Čipak, Ana; Horvatić, Janja; Andrišić, Luka; Waeg, Georg; Žarković, Neven; Jaganjac, Morana (2011) Endogenous 4-hydroxy-2-nonenal in microalga Chlorella kessleri acts as a bioactive indicator of pollution with common herbicides and growth regulating factor of hormesis. Aquatic Toxicology. 105, 552-558.

Vidaković, Jasna; Palijan, Goran; Čerba, Dubravka (2011) Relationship between nematode community and biomass and composition of periphyton developing on artificial substrates in floodplain lake. Polish Journal of Ecology. 59, 3, 577-588.

 

2010.

Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Vidaković, Jasna; Gvozdić, Vlatka (2010) Interactions of weed-bed invertebrates and Ceratophyllum demersum L. stands in a floodplain lake. Biologia (Bratislava). 65, 1, 113-121.

Čerba, Dubravka; Mihaljević, Zlatko; Vidaković, Jasna (2010) Colonisation of temporary macrophyte substratum by midges (Chironomidae: Diptera). Annales de Limnologie. 46, 3, 181-190.

Lepeduš, Hrvoje; Hoško, Marina; Žuna Pfeiffer, Tanja; Skendrović Babojelić, Martina; Žanić, Mate; Cesar, Vera (2010) Preliminary study on the photosynthetic performance in leaves of two olive cultivars. Periodicum biologorum. 112, 3, 259-261.

Mihaljević, Melita; Špoljarić, Dubravka; Stević, Filip; Cvijanović, Vanda; Hackenberger Kutuzović, Branimir (2010) The influence of extreme floods from the River Danube in 2006 on phytoplankton communities in a floodplain lake: Shift to a clear state. Limnologica. 40, 3, 260-268.

Vidaković, Jasna; Palijan, Goran (2010) Development and functional structure of epiphytic nematode community on the submerged macrophyte Ceratophyllum demersum (Lake Sakadaš, Kopački Rit, Croatia). Nematology. 12, 2, 289-302.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Štolfa, Ivna; Hoško, Marina; Žanić, Mate; Pavičić, Nikola; Cesar, Vera; Lepeduš, Hrvoje (2010) Comparative study of leaf anatomy and certain biochemical traits in two olive cultivars. Agriculturae Conspectus Scientificus. 75, 2, 91-97.

 

2009.

Bogut, Irella; Vidaković, Jasna; Čerba, Dubravka; Palijan, Goran (2009) Epiphytic meiofauna in stands of different submerged macrophytes. Ekoloji. 18, 70, 1-9.

Čerba, Dubravka; Bogut, Irella; Vidaković, Jasna; Palijan, Goran (2009) Invertebrates in Myriophyllum spicatum L. stands in Lake Sakadaš, Croatia. Ekologia – Bratislava. 28, 1, 94-105.

Mihaljević, Melita; Stević, Filip; Horvatić, Janja; Hackenberger Kutuzović, Branimir (2009) Dual impact of the flood pulses on the phytoplankton assemblages in a Danubian floodplain lake (Kopački Rit Nature Park, Croatia). Hydrobiologia. 618, 1, 77-88.

Palijan, Goran; Fuks, Dragica; Vidaković, Jasna (2009) Spatial and temporal distribution of net nitrite and nitrate production on submersed macrophyte Ceratophyllum demersum L.. Fresenius Environmental Bulletin. 18, 1, 64-69.

 

2008.

Dakić, Gabrijela; Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Vidaković, Jasna; Borić, Edita; Popović, Željko (2008) Hydra oligactis (Pallas, 1766) in submerged Myriophyllum spicatum L. stands in Lake Gornjogradsko in Osijek, 37th IAD Conference: The Danube River Basin in a changing world, Chisinau, Moldavija.

Palijan, Goran; Bogut, Irella; Vidaković, Jasna (2008) The impact of inundation-isolation cycles on the bacterioplankton in the Danube River floodplain. Polish Journal of Ecology. 56, 3, 391-403.

 

2007.

Bogut, Irella; Galir, Anita; Čerba, Dubravka; Vidaković, Jasna (2007) The Ponto-Caspian invader, Limnomysis benedeni (Czerniavsky, 1882), a new species in the fauna of Croatia. Crustaceana. 80, 7; 817-826.

Bogut, Irella; Vidaković, Jasna; Palijan, Goran; Čerba, Dubravka (2007) Benthic macroinvertebrates associated with four species of macrophytes. Biologia (Bratislava). 62, 5, 600-606.

Palijan, Goran; Bogut, Irella; Vidaković Jasna (2007) Effects of high water levels on bacterioplankton abundance in the Danube River floodplain (Kopački Rit, Croatia). Polish Journal of Environmental Studies. 16, 1, 113-121.

Vidaković, Jasna; Bogut, Irella (2007) Periphyton nematode assemblages in association with Myriophyllum spicatum L. in Lake Sakadaš, Croatia. Russian Journal of Nematology. 15, 2, 79-88.

2020.

Turković Čakalić, Ivana; Vuić, Nera; Čerba, Dubravka (2020) Prvi nalaz oblića Contracaecum sp. u babuškama (Carassius gibelio Bloch, 1782) Sakadaškog jezera. Hrvatske vode, 28, 111, 21-28. https://hrcak.srce.hr/237113.

 

2018.

Ožura, Marko; Šag, Matej (2018) Drvenaste invazivne vrste gradskih područja u Karlovcu // Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 9, 1; 59-64.

 

2016.

Šag, Matej; Turić, Nataša; Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana (2016) U potrazi za jelenkom (Lucanus cervus Linnaeus, 1758)- primjer izvanučioničke nastave // Educatio Biologiae. 2, 67-78.

Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Šag, Matej; Bogut, Irella (2016) Tajni život žaba – istraživačko učenje izvan učionice i u učionici // Educatio Biologiae. 2, 1; 79-89.

Vrućina, Ivana; Merdić, Enrih; Vignjević, Goran; Zahirović, Željko; Turić, Nataša: Sudarić Bogojević, Mirta; Kurtek, Ivan; Šag, Matej (2016) Širenje azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Osijeku, Hrvatska // Zbornik radova seminara DDD i ZUPP 2016 / Korunić, Javorka (ur.).
Mošćenička Draga: Korunić d.o.o. Zagreb, 157-169.

 

2008.

Dakić, Gabrijela; Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Vidaković, Jasna; Borić, Edita; Popović, Željko (2008) Myriophyllum spicatum L. and Hydra oligactis (Pallas, 1766) interactions in the small Lake Gornjogradsko in Osijek. Danube News. 18, 10, 7-9.

Vidaković, Jasna; Bogut, Irella; Mihaljević, Melita; Palijan, Goran; Čerba, Dubravka; Čačić, Ljiljana; Stević, Filip; Zahirović, Željko; Galir, Anita (2008) Pregled sustavnih hidrobioloških istraživanja u Parku prirode Kopački rit u razdoblju 1997. – 2007, Hrvatske vode: časopis za vodno gospodarstvo. 16, 65, 259-270.

 

2007.

Bogut, Irella; Čerba, Dubravka (2007) Kopački rit Nature Park, a specific flooded area in the north-eastern part of Croatia. Ekoloji Cevre Magazin, 16, 84-86.

2020.

Bek, Nikolina; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Kezerle, Antonija (2020) Raznolikost alga i cijanobakterija na različitim vrstama makrofita // Zbornik sažetaka 9. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2020. / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Bogdanović, Tomislav; Jurčević Agić, Ivančica; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Popović, Željko; Bolšec, Boris; Vereš, Marija (ur.). Kopačevo: Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“.

Mandir, Tomislav; Nikolašević, Rahela; Martinović, Ana; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Bek, Nikolina; Šag, Matej; Dvořák, Petr (2020) Raznolikost fitoplanktona i mikrofita u epiksilonu u Sakadaškom jezeru // Zbornik sažetaka 9. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2020. / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Bogdanović, Tomislav; Jurčević Agić, Ivančica; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Popović, Željko; Bolšec, Boris; Vereš, Marija (ur.).
Kopačevo: Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“.

2019.

Bek, Nikolina; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Nikolašević, Rahela; Davidović, Ramona-Ana; Šag, Matej; Galir Balkić, Anita; Stević, Filip; Kezerle, Antonija (2019) Early spring microphyte composition in Lake Jošava (Eastern Croatia) // Sixth Croatian Botanical Symposium 2019: Book of Abstracts / Jasprica, Nenad; Car, Ana (ur.). Zagreb: Hrvatsko botaničko društvo.

Bek, Nikolina; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip; Kezerle, Antonija Microphyte community structure on Ceratophyllum demersum in drainage channels (Baranja, Eastern Croatia) // Book of Abstracts. 3rd Symposium of Freshwater Biology. / Ivković, Marija; Stanković, Igor; Matoničkin Kepčija, Renata; Gračan, Romana (ur.). Zagreb: Croatian Association of Freshwater Ecologists.

Čerba, Dubravka; Koh, Miran; Brigić, Andreja; Gottstein, Sanja; Mihaljević, Zlatko (2019) “Every bog’s a castle” – a summary of chironomid diversity in specific microhabitats of a Balkan peatland // The 10th Central European Dipterological Conference: Conference Abstracts (Kežmarské Žľaby, 23rd–25th September, 2019). / Chamutiová, Timea ; Hamerlík, Ladislav (ur.). Banská Bystrica.

Čerba, Dubravka; Ergović, Viktorija; Koh, Miran; Turković Čakalić, Ivana; Marić, Sanela; Pritišanac, Ena; Balković, Ivan (2019) Floating macrophyte mat as a playground for freshwater invertebrates // SEFS11 Abstract book / Sertić Perić, Mirela ; Miliša, Marko ; Gračan, Romana ; Ivković, Marija ; Buj, Ivana ; Mičetić Stanković, Vlatka (ur.). Zagreb: Croatian Association of Freshwater Ecologists.

Kovačević, Kristina; Sadiković, Jasmin; Bek, Nikolina (2019) Revitalizacija kanala Ivovac // Zbornik sažetaka 8. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2019. / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Bogdanović, Tomislav; Jurčević Agić, Ivančica; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Popović, Željko; Bolšec, Boris; Vereš, Marija (ur.). Kopačevo: Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“.

Mandir, Tomislav; Kovačević, Marija; Šimić, Mario; Grgošević, Matija; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka (2019) Raznolikost flore subpanonskog travnjaka u Bistrincima // 2nd Young Scientists Days – Conference: Book of abstracts / Stanković, Anamarija; Šafranko, Silvija; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Žuna Pfeiffer, Tanja; Živić, Tihomir (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Minarik, Ana; Bilušić, Iva; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip; Bek, Nikolina (2019) Ispravnost i upotreba bunarskih voda na području Jelisavca i Našičke Breznice // 8th International Conference Water for all/ Book of Abstracts / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek.

Pavlović, Nikola; Vlaičević, Barbara; Čerba, Dubravka (2019) Razvoj zajednice praživotinja na umjetnim makrofitama u jezeru poplavnog područja (Park prirode Kopački rit, Hrvatska) // Zbornik sažetaka 8. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2019. / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Bogdanović, Tomislav; Jurčević Agić, Ivančica; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Popović, Željko; Bolšec, Boris; Vereš, Marija (ur.). Tikveš: Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”.

Šag, Matej; Sebek, Pavel; Kozel, Peter; Čižek, Lukaš; Turić, Nataša; Bek, Nikolina; Zahirović, Vanda; Turković Čakalić, Ivana (2019) Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) – nova vrsta iz porodice jelenaka za Park prirode Kopački rit // Zbornik sažetaka simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2019. / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Bogdanović, Tomislav; Jurčević Agić, Ivančica; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Popović, Željko; Bolšec, Boris; Vereš, Marija (ur.).
Kopačevo: Javna ustanova Park prirode Kopački rit.

Šormaz, Sara; Ilić, Mirta; Grgošević, Matija; Seletković, Matej; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Bek, Nikolina; Stević, Filip (2019) Vaskularna flora travnjačke površine na Biljskom groblju // Book of abstracts of the 8th Symposium with international participation Kopački rit : past, present, future 2019. Tikveš.

Špoljarić Maronić, Dubravka; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Pilipović, Ana; Sabo, Nikolina; Bek, Nikolina (2019) The influence of selenite on growth and antioxidative response in green microalga Monoraphidium cf. contortum // Seventh European Phycological Congress / Bosak, Sunčica; Ljubešić, Zrinka (ur.). Zagreb: Taylor & Francis Group.

Vereš, Marija; Rožac, Vlatko; Čerba, Dubravka; Kučera, Sonja; Bolšec, Boris; Jurčević Agić, Ivančica; Bogdanović, Tomislav; Koh, Miran; Kresonja, Matija; Šag, Matej; Ergović, Viktorija; Turković Čakalić, Ivana; Vlaičević, Barbara; Opačak, Anđelko; Jelkić, Dinko (2019) Monitoring ihtiofaune u Posebnom zoološkom rezervatu Kopački rit // Zbornik sažetaka 8. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2019. / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Bogdanović, Tomislav; Jurčević Agić, Ivančica; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Popović, Željko; Bolšec, Boris; Vereš, Marija (ur.). Tikveš: Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”.

Vlaičević, Barbara (2019) Changes in the periphytic ciliate community structure under different hydrological conditions in a temperate floodplain lake // Book of Abstracts. 3rd Symposium of Freshwater Biology / Ivković, Marija; Stanković, Igor; Matoničkin Kepčija, Renata; Gračan, Romana (ur.). Zagreb: Croatian Association of Freshwater Ecologists.

Vučković, Natalija; Pozojević, Ivana; Čerba, Dubravka; Kerovec, Mladen; Vilenica, Marina; Previšić, Ana; Ternjej, Ivančica; Gottstein, Sanja; Mihaljević, Zlatko (2019) Indirect influence of pesticides on macroinvertebrate community of constructed lakes // Book of Abstracts – 3rd Symposium of Freshwater Biology / Ivković, Marija ; Stanković, Igor ; Matonički Kepčija, Renata ; Gračan, Romana (ur.). Zagreb: Croatian Association of Freshwater Ecologists.

Zovkić, Juro; Ozimec, Siniša; Prlić, Dragan; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip (2019) Raznolikost i obilježja flore lišajeva Lapjaka – Park prirode Papuk. // Šesti Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Knjiga sažetaka / Jasprica, Nenad; Car, Ana (ur.). Zagreb: Hrvatsko botaničko društvo.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Hmura, Marija; Krstin, Ljiljana; Eržić, Ivana; Špoljarić Maronić, Dubravka; Katanić, Zorana; Bek, Nikolina (2019) Samoniklo bilje u tradicionalnoj medicini našičkog područja // 12th International Scientific and Professional Conference With food to health. Osijek.

2018.

Bek, Nikolina; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip; Kezerle, Antonija (2018) Raznolikost mikrofitskih zajednica u sedimentu Dunava i Sakadaškog jezera // Book of abstracts of the 7th Symposium with international participation Kopački rit : past, present, future 2018 / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Popović, Željko; Bolšec, Boris; Baković, Adrijana; Vereš, Marija (ur.). Kopačevo, Bilje: Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”.

Čerba, Dubravka; Koh, Miran; Mitrović, Maja; Mihaljević, Zlatko (2018) Chironomid assemblages in artificial and heavily modified freshwater ecosystems // Book of Abstracts: 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) / Rewicz, Tomasz; Wysocka, Anna; Bącela-Spychalska, Karolina; Grabowski, Michał; Hupało, Kamil (ur.).  Łódź, Poljska.

Ergović, Viktorija; Čerba, Dubravka; Mihaljević, Zlatko (2018) The use of pupal exuviae in the research of chironomid (Chironomidae, Diptera) biodiversity in freshwater reservoirs // Book of Abstracts: 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, Łódź, Poljska.

Galir Balkić, Anita; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Kezerle, Antonija (2018) Spatial and seasonal oscillation in zooplankton taxonomical and functional groups under distinct environmental scenarios // Book of abstracts. 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) / Rewicz, Tomasz; Wysocka, Anna; Bącela-Spychalska, Karolina; Grabowski, Michał; Hupało, Kamil (ur.). Łódź: Drukarnia cyfrowa i wydawnictwo “Piktor” S.C.

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica; Katanić, Nataša (2018) Sekundarna produkcija zooplanktona unutar hidrološki dinamičnih staništa // Zbornik sažetaka 7. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2018 / Ozimec, Siniša ; Bogut, Irella ; Rožac, Vlatko ; Stević, Filip ; Popović, Željko ; Bolšec, Boris ; Baković, Adrijana ; Vereš, Marija (ur.). Kopačevo, Bilje: Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”.

Katanić, Nataša; Galir Balkić, Anita (2018) Influence of environmental variables on zooplankton development in the Danube river // 1. međunarodna studentska Green konferencija. Knjiga sažetaka / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki Fakultet.

Koh, Miran; Čerba, Dubravka; Žganec, Krešimir (2018) The structure and dynamics of the non-biting midge assemblages (Chironomidae, Diptera) in a dinaric karst river, River Dobra, Croatia // Book of Abstracts: 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research / Rewicz, Tomasz ; Wysocka, Anna ; Bacela-Spychalska, Karolina ; Grabowski, Michal ; Hupalo, Kamil (ur.), Łódź, Poljska.

Kresonja, Matija; Šag, Matej; Ergović, Viktorija; Čerba, Dubravka (2018) Fontane kao izvori biološke raznolikosti urbanih biotopa // 1. međunarodna studentska Green konferencija: knjiga sažetaka / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultet.

Krstin, Ljiljana; Eržić, Ivana; Žuna Pfeiffer, Tanja; Hmura, Marija; Špoljarić Maronić, Dubravka; Katanić, Zorana; Bek, Nikolina (2018) Upotreba samoniklog bilja Đakovštine u prehrani i liječenju // Knjiga sažetaka s 11. međunarodnog znanstveno- stručnog skupa Hranom do zdravlja / Jerković, Igor; Šubarić, Drago; Jašić, Midhat (ur.). Split.

Mandir, Tomislav; Kovačević, Marija; Šimić, Mario; Grgošević, Matija; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka (2018) Flora stepolikog travnjaka u Bistrincima (Istočna Hrvatska) // 1. međunarodna studentska Green konferencija : Knjiga sažetaka / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet.

Mlinarić, Selma; Žuna Pfeiffer, Tanja; Krstin, Ljiljana; Špoljarić Maronić, Dubravka; Ožura, Marko; Šag, Matej; Vincetić, Monika (2018) Seasonal variations of photosynthetic efficiency in invasive species Amorpha fruticosa L. // Book of Abstracts, 3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS Meeting) / Uzelac, Branka (ur.). Beograd: Serbian Plant Physiology Society Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, University of Belgrade Faculty of Biology, University of Belgrade.

Mitrović, Maja; Koh, Miran; Turković Čakalić, Ivana; Čerba, Dubravka (2018) Zajednica trzalaca (Chironomidae, Diptera) u sedimentu umjetnih vodenih tijela // 1. međunarodna studentska Green konferencija: knjiga sažetaka / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki Fakultet.

Ožura, Marko; Duplić, Aljoša; Posavec Vukelić, Vida; Bek, Nikolina; Šag, Matej (2018) Contribution to the knowledge on the distribution of the common milkweed (Asclepias syriaca L.) in Croatia // 3rd Croatian symposium on invasive species with International Participation, Book of abstracts / Jelaska, Sven D. (ur.). Zagreb: Hrvatsko ekološko društvo.

Pjevac, Petra; Žutinić, Petar; Gligora Udovič, Marija; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka; Žuna, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stanković, Igor; Schmidt, Hannes; Goreta, Gordana et al. (2018) Community composition in lakes and reservoirs along a trophic gradient // ASLO 2018.
Victoria, Kanada.

Stević, Filip; Kovačević, Kristina; Čerba, Dubravka; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja (2018) Sezonske promjene strukture fitoplanktona plitkog jezera u poplavnom području // Zbornik sažetaka 13. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem / Kružić, Petar; Caput Mihalić, Katarina; Gottstein, Sanja; Pavoković, Dubravko; Kučinić, Mladen (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo.

Vlaičević, Barbara; Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Koh, Miran; Ergović, Viktorija; Peršić, Vesna (2018) Macroinvertebrate diversity of a drainage ditch exposed to different anthropogenic pressures // Book of abstracts. 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. / Rewicz, T.; Wysocka, A.; Bącela-Spychalska, K.; Grabowski, M.; Hupało, K. (ur.). Łódź, Poland: Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo “Piktor” S.C.

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna (2018) Structure and development of periphytic ciliate community in a Danube floodplain lake // 1st Young Scientist Day – PhD Conference, Book of abstracts. / Jokić, Stela; Kovač, Tihomir (ur.). Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek.

Vučković, Natalija; Pozojević, Ivana; Vilenica, Marina; Čerba, Dubravka; Kerovec, Mladen; Previšić, Ana; Ternjej, Ivančica; Mihaljević, Zlatko (2018) Artifical lake age impact on littoral macroinvertebrate community // Zbornik sažetaka 13. Hrvatskog biološkog kongresa / Kružić, Petar ; Caput Mihalić, Katarina ; Gottstein, Sanja ; Pavoković, Dubravko ; Kučinić, Mladen (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo.

Vučković, Natalija; Pozojević, Ivana; Vilenica, Marina; Čerba, Dubravka; Kerovec, Mladen; Previšić, Ana; Ternjej Ivančica; Mihaljević, Zlatko (2018) The influence of anthropogenic stressors on littoral benthic macroinvertebrate communities in man-made lakes // 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrates Research (CESAMIR) / Rewicz, Tomasz ; Wysocka, Anna ; Bacela-Spychalska, Karolina ; Grabowski, Michal ; Hupalo, Kamil (ur.), Łódź, Poljska.

Vuić, Nera; Turković Čakalić, Ivana; Vukšić, Ivana; Čerba, Dubravka (2018) Endoparazitski oblići u babuškama (Carassius gibelio) Sakadaškog jezera // Zbornik sažetaka 7. Simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit: jučer, danas, sutra. Tikveš, Hrvatska.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Kovačević, Marija; Šag, Matej; Domjan, Lucija; Stević, Filip; Lončarić, Zdenko (2018) Comparative study of plant morphology and leaf anatomy of near threatened terrestrial species, Orchis morio L. // Book of Abstracts, 3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS Meeting) / Uzelac, Branka (ur.). Beograd: Serbian Plant Physiology Society Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, University of Belgrade Faculty of Biology, University of Belgrade.

Žutinić, Petar; Orlić, Sandi; Pjevac, Petra; Plenković-Moraj, Anđelka; Kralj Borojević, Koraljka; Ljubešić, Zrinka; Bosak, Sunčica; Šimunović, Maja; Stanković, Igor; Stević, Filip; Špoljarić Maronić, Dubravka et al. (2018) Bacterial-phytoplankton interface in natural lake ecosystems // ABC of Physics of Life: Book of abstracts / Delač Marion, Ida; Vuletić, Tomislav (ur.). Split: Ruđer Bošković Institute & Croatian Biophysical Society.

2017.

Bek, Nikolina; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Lončarić, Zdenko; Maksimović, Ivana; Stević, Filip; Kezerle, Antonija; Pilipović, Antonija (2017) Distribucija selena u vodenim biotopima poplavnog područja Kopačkog rita, 2. simpozij o biologiji slatkih voda, Zagreb.

Ergović, Viktorija; Čerba, Dubravka; Hamerlík, Ladislav, Koh, Miran; Mihaljević, Zlatko (2017) Raznolikost trzalaca (Diptera: Chironomidae) u Republici Hrvatskoj, 2. simpozij o biologiji slatkih voda, Zagreb.

Galir Balkić, Anita (2017) Utjecaj heterogenosti staništa na sastav zajednice zooplanktona u sustavu rijeke i poplavnog područja tijekom različitih hidroloških faza // 2. Simpozij o biologiji slatkih voda SOBS2017. Knjiga sažetaka. / Gračan, Romana; Matoničkin Kepčija, Renata; Miliša, Marko; Ostojić, Ana (ur.). Zagreb: Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa.

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica; Katanić, Nataša (2017) Zooplankton na području Parka prirode “Kopački rit”: 10 godina istraživanja // Zbornik sažetaka 6. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2017 / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Bolšec, Boris; Baković, Adrijana (ur.). Kopačevo, Bilje : Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”.

Mandir, Tomislav; Kovačević, Marija; Šimić, Mario; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip (2017) Raznolikost flore stepolike travnjačke površine u Bistrincima // Book of abstracts of the 6th Symposium with international participation Kopački rit : past, present, future 2017 / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Bolšec, Boris; Baković, Adrijana (ur.). Kopačevo, Bilje: Javna ustanova.

Milošević, Djuradj; Čerba, Dubravka; Popović, Nataša; Atanacković, Ana; Simić, Vladica; Paunović, Momir (2017) Patterning the variability of chironomid-based metrics: the potential in the bioassessment of non-wadeable rivers // Abstract Book 20th International Symposium on Chironomidae / Lencioni, Valeria (ur.). Trento, Italy.

Ožura, Marko; Žuna Pfeiffer, Tanja; Krstin, Ljiljana; Mlinarić, Selma; Špoljarić Maronić, Dubravka; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Jakovljević, Tamara (2017) Morphological traits of invasive plant species Amorpha fruticosa L. in Pokupsko basin (Croatia) // Book of abstracts of International Scientific Conference “Sustainable Forestry: Fact or Fiction?” / Najdovski, Boris; Simovski, Bojan; Gjenchevski, Daniel (ur.). Skopje: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje – Faculty of Forestry in Skopje.

Špoljar, Maria; Dražina, Tvrtko; Ternjej Ivančica; Galir Balkić, Anita; Fressl, Jelena (2017) Pregled zooplanktona plitkih jezera kontinentalne Hrvatske // 2. Simpozij o biologiji slatkih voda SOBS2017. Knjiga sažetaka. / Gračan, Romana; Matoničkin Kepčija, Renata; Miliša, Marko; Ostojić, Ana (ur.). Zagreb: Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa.

Stević, Filip; Habuda-Stanić, Mirna; Školka, Anastazija; Nujić, Marija; Rožac, Vlatko; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Šag, Matej (2017) Fitoplanktonske zajednice i fizikalno-kemijski pokazatelji kvalitete voda u melioracijskim kanalima Kopačkog rita // 7th International Scientific and Professional Conference Water for all – Book of abstracts / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

Štolfa Čamagajevac, Ivna; Žuna Pfeiffer, Tanja; Žanić, Mate; Cesar, Vera; Lepeduš, Hrvoje; Pavičić, Nikola (2017) Substrate type influences freezing tolerance of olive leaves // Book of abstracts of International Scientific Conference: “Sustainable Forestry: Fact or Fiction? / Najdovski, Boris; Simovski, Bojan; Gjenchevski, Daniel (ur.). Skopje: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Forestry in Skopje.

Vidaković, Jasna; Turković Čakalić, Ivana; Vlaičević Barbara; Galir Balkić, Anita; Turić, Nataša (2017) Bioraznolikost vodenih beskralježnjaka na prirodnim podlogama u jezeru poplavnoga područja (Park prirode „Kopački rit“, Hrvatska) // Zbornik sažetaka 6. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2017 / Ozimec, Siniša; Bogut, Irella; Rožac, Vlatko; Stević, Filip; Bolšec, Boris; Baković, Adrijana (ur.). Kopačevo, Bilje: Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Bek, Nikolina; Stević, Filip; Kezerle, Antonija (2017) Cyanobacteria as ubiquitous colonizers: a case study from floodplain lake // 15th Symposium on Aquatic Microbial Ecology – Book of Abstract / Gligora Udovič, Marija; Orlić, Sandi; Šolić, Mladen (ur.).
Zagreb: Ruđer Bošković Institute.

Žutinić, Petar; Orlić, Sandi; Pjevac, Petra; Plenković-Moraj, Anđelka; Kralj Borojević, Koraljka; Ljubešić, Zrinka; Bosak, Sunčica; Šimunović, Maja; Stanković, Igor; Stević, Filip et al. (2017) Bacterial-phytoplankton interface in natural lake ecosystems // Book of abstracts of the 18th Workshop of the International Association of phytoplankton taxonomy and ecology (IAP) Natal.

2016.

Bek, Nikolina; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Lončarić, Zdenko; Maksimović, Ivana; Stević, Filip; Cindrić, Jelena; Pilipović, Ana (2016) Selen u vodenim biotopima Kopačkog rita, 5. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra, Tikveš.

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica (2016) How do different metazooplankton groups (Rotifera, Cladocera, Copepoda) respond to community stress caused by flooding? A case study from Danubian floodplain Lake (Kopački rit, Nature Park) // Book of abstracts and programme / 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) / Móra, Arnold; Csabai, Zoltán (ur.). Mohács – Pécs, Hungary: Carpathes Nature Foundation.

Koh, Miran; Ergović, Viktorija; Čerba, Dubravka; Mihaljević, Zlatko; Hamerlík, Ladislav (2016) A literature review of the Chironomidae (Diptera) of Croatia: a platform for the first comprehensive check list of Croatian chironomids // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR). / Móra, Arnold ; Csabai, Zoltán (ur.).
Mohács – Pécs: Carpathes Nature Foundation.

Mihaljević, Melita; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Zahirović, Vanda (2016) Invasive microalge in the Danube River and floodplain waters (Croatia), FINS Freshwater invasives networking for strategy, Zagreb.

Milošević, Djuradj; Stojković Piperac, Milica; Čerba, Dubravka; Petrović, Ana; Paunović, Momir; Simić, Vladica (2016) Macroinvertebrate taxonomic groups necessary for the reliable calculation of taxonomic distinctness index: potential metric for water and habitat quality assessment // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR). / Móra, Arnold; Csabai, Zoltán (ur.). Mohács – Pécs: Carpathes Nature Foundation, 79-79.

Školka, Anastazija; Stević, Filip; Habuda-Stanić, Mirna; Nujić, Marija; Rožac, Vlatko; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja (2016) Preliminarna istraživanja fitoplanktona i hranjivih tvari u vodama melioracijskih kanala Kopačkog rita, 5. simpozij “Kopački rit jučer, danas, sutra, Tikveš.

Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Kovačević, Marija; Zahirović, Vanda; Stević, Filip; Mihaljević, Melita (2016) Orchid diversity in a special habitat mosaic on the southern slopes of Požeška Gora hill (Croatia), 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”, Budapest.

Stević, Filip; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Zahirović, Vanda; Mihaljević, Melita (2016) The ecology of cyanobacteria in the temperate floodplain lake, 5th Croatian Botanical Symposium, Primošten.

Stojković Piperac, Milica; Milošević, Djuradj; Čerba, Dubravka; Petrović, Ana; Paunović, Momir; Simić, Vladica (2016) How different taxonomic groups within macroinvertebrate community influence the strength of taxonomic distinctness index in lotic systems // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR). / Móra, Arnold; Csabai, Zoltán (ur.). Mohács – Pécs: Carpathes Nature Foundation.

Vidaković, Jasna; Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Vlaičević, Barbara (2016) Periphytic invertebrate community on artificial substrata in a floodplain lake // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) / Móra, A.; Csabai, Z. (ur.). Mohács – Pécs: Carpathes Nature Foundation.

Vignjević, Goran; Merdić, Enrih; Vrućina, Ivana; Zahirović, Željko; Turić, Nataša; Sudarić Bogojević, Mirta; Kurtek, Ivan; Šag, Matej (2016) Continuous preading of Asian tiger mosquito (Aedes albopictus) in continental Croatia // EMCA Symposium and AGM Speyer.

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna (2016) Primary colonization process of ciliated protozoa in a temperate floodplain lake periphyton // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) / Móra, A.; Csabai, Z. (ur.). Mohács – Pécs: Carpathes Nature Foundation.

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna (2016) Struktura i razvoj zajednice trepetljikaša perifitona na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru (poplavno područje Kopačkog rita) // II. međunarodni i VI. hrvatski znanstveno-stručni skup Voda za sve. Knjiga sažetaka. / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna (2016) Primary colonization process of ciliated protozoa in a temperate floodplain lake periphyton // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) / Móra, A.; Csabai, Z. (ur.). Mohács – Pécs: Carpathes Nature Foundation.

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna (2016) Struktura i razvoj zajednice trepetljikaša perifitona na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru (poplavno područje Kopačkog rita) // II. međunarodni i VI. hrvatski znanstveno-stručni skup Voda za sve. Knjiga sažetaka. / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Zahirović, Vanda; Stević, Filip; Kajan, Katarina; Mihaljević, Melita (2016) Steppe grassland flora of Natura 2000 site in Northeast Croatia, 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”, Budapest.

 

2015.

Čerba, Dubravka (2015) Revealing the secrets of the largest Pannonian Danube floodplain // Brožúra abstraktov 8. Jarný limnologický seminar, Jurský Šúr, Slovačka.

Čerba, Dubravka; Milošević, Djuradj; Turković Čakalić, Ivana; Ergović, Viktorija; Koh, Miran; Vuković, Ana (2015) Functional role of chironomid larvae (Chironomidae, Diptera) within a Danube floodplain // The 8th Central European Dipterological Conference ; Conference Abstracts / Hamerlík, Ladislav ; Dobríková, Daniela ; Stoklasa, Jaroslav (ur.). Košice: EQUILIBRIA, s. r. o.

Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Ergović, Viktorija; Koh, Miran; Lesjak, Maja; Petek, Anja; Vuković, Ana; Balković, Ivan; Milošević, Djuradj; Stević, Filip (2015) Struktura zajednice i hranidbene navike slatkovodnih riba u plitkom jezeru umjerenog područja // 12. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: zbornik sažetaka / Klobučar, Goran; Kopjar, Nevenka; Gligora Udovič, Marija; Lukša, Žaklin; Jelić, Dušan (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo.

Galir Balkić, Anita; Ternjej, Ivančica (2015) Utječe li vodni režim Dunava na zooplankton Kopačkog rita? // Zbornik sažetaka 4. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2015/ Rožac, Vlatko; Bolšec, Boris; Kučera, Sonja; Tot Forjan, Renata (ur.). Tikveš – Kopačevo : Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”.

Milošević, Djuradj; Stojković Piperac, Milica; Petrović, Ana; Čerba, Dubravka; Paunović, Momir; Simić, Vladica (2015) Concordance of Diptera taxa with different groups of freshwater biota in lotic systems // The 8th Central European Dipterological Conference ; Conference Abstracts / Hamerlík, Ladislav ; Dobríková, Daniela ; Stoklasa, Jaroslav (ur.). Košice: EQUILIBRIA, s. r. o.

Šag, Matej; Turić, Nataša; Merdić, Enrih (2015) Park prirode Kopački rit-važno stanište ugroženih vrsta saproksilnih kornjaša (Coleoptera) // Kopački rit jučer, danas, sutra 2015. / Rožac, Vlatko; Bolšec, Boris; Kučera, Sonja  Tot Forjan, Renata (ur.). Tikveš-Kopačevo.

Šag, Matej; Turić, Nataša; Zahirović, Željko; Lauš, Boris; Koren, Toni; Zadravec, Mladen (2015) Struktura saproksilnih kornjaša (Coleoptera) nizinskih šuma // Zbornik sažetaka (12. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem) / Klobučar, Goran; Kopjar, Nevenka; Gligora Udovič, Marija; Lukša, Žaklin; Jelić, Dušan (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo.

Špoljarić Maronić, Dubravka; Stević, Filip; Zahirović, Vanda; Žuna Pfeiffer, Tanja; Mihaljević, Melita (2015) Diversity and dynamics of phytoplankton in Lake Sakadaš (Kopački Rit Nature Park): results of the long-term studies, 4th Symposium with international participation Kopački rit: past, present, future, Tikveš.

Stević, Filip; Milić, Ana: Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Zahirović, Vanda; Mihaljević, Melita (2015) Vertical distribution of morphological forms of Cylindrospermopsis raciborskii in a floodplain lake, 12. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.

Stević, Filip; Špoljarić Maronić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Zahirović, Vanda; Mihaljević, Melita (2015) Cylindrospermopsis raciborskii – tropical, invasive cyanobacteria in Kopački Rit, 5th Croatian and 1st International Scientific and Professional Conference WATER FOR ALL, Osijek.

Stojković Piperac, Milica; Milošević, Djuradj; Petrović, Ana; Čerba, Dubravka; Paunović, Momir; Simić, Vladica (2015) Can dipterans be used as a surrogate for rapid assessments of freshwater biodiversity? // The 8th Central European Dipterological Conference ; Conference Abstracts / Hamerlík, Ladislav ; Dobríková, Daniela ; Stoklasa, Jaroslav (ur.). Košice: EQUILIBRIA, s. r. o.

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna (2015) Dinamika naseljavanja i sukcesije trepetljikaša u perifitonu jezera poplavnog područja // 12. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: zbornik sažetaka / Klobučar, Goran; Kopjar, Nevenka; Gligora Udovič, Marija; Lukša, Žaklin; Jelić, Dušan (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Zahirović, Vanda; Stević, Filip; Zjalić, Milorad; Kajan, Katarina; Šelja, Valentina; Koh, Miran; Zeko, Antonija; Ozimec, Siniša (2015) Flora of steppe grassland (NATURA 2000 site) in Bilje (NE Croatia), 6th Balkan Botanical Congress.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Zahirović, Vanda; Stević, Filip; Zjalić, Milorad; Šelja, Valentina; Dombi, Mira; Sunić, Katarina; Ozimec, Siniša; Mihaljević, Melita (2015) Istraživanja flore NATURA 2000 područja, stepolikog travnjaka u Bilju, 4. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem “Kopački rit jučer, danas, sutra 2015.”, Tikveš.

2014.

Čerba, Dubravka; Balković, Ivan; Koh, Miran; Vuković, Ana; Ergović, Viktorija; Turković Čakalić, Ivana; Stević, Filip (2014) Ihtiofauna Parka prirode Kopački rit // „Hrvatska akvakultura u Europskoj uniji – sadašnjost i budućnost“, Vukovar, Hrvatska.

Čerba, Dubravka; Balković, Ivan; Kovačević, Tonka; Milošević, Djuradj (2014) Preliminary research of Chironomidae larvae and trophic relations in a Danube floodplain // 19th International Symposium on Chironomidae. Scientific program and conference abstracts, České Budějovice, Češka.

Hackenberger Kutuzović, Branimir; Lončarić, Željka; Stević, Filip; Hackenberger Kutuzović, Davorka; Ečimović, Sandra (2014) Biological endpoints on micro and macro scales responding to climate changes, Integrating climate change experiments, data syntheses and modelling, Aveiro, Portugal.

Mihaljević, Melita; Dujmović, Helena; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja (2014) Fitoplankton kao pokazatelj ekološkoga stanja rijeke Bosuta, Znanstveni skup „Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti“, sadašnjosti i budućnosti”, Vinkovci.

Mihaljević, Melita; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja (2014) Application of Morpho-Functional Classifications in the Evaluation of Phytoplankton Changes in the Danube River, The Danube and Black Sea Region: Unique Environment and Human Well-Being Under Conditions of Global Changes, Sofia.

Milošević, Djuradj; Čerba, Dubravka; Tomović, Jelena; Kovačević, Simona; Zorić, Katarina; Žganec, Krešimir; Simić, Vladica; Atanacković, Ana; Marković, Vanja; Kračun, Margareta et al. (2014) The Chironomidae community response to substrate changes in a lowland river (Balkan Peninsula) // 19th International Symposium on Chironomidae. Scientific program and conference abstracts.
České Budějovice, Češka.

Milošević, Djuradj; Stojković Piperac, Milica; Čerba, Dubravka; Paunović, Momir; Simić, Vladica (2014) Defining chironomid pollution indicators using the best practicable aggregation of species method // 19th International Symposium on Chironomidae. Scientific program and conference abstracts. České Budějovice, Češka.

Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja (2014) Fitoplankton kao pokazatelj ekološkog stanja voda. IV. znanstveno-stručni skup “Voda za sve”, Osijek.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Vidaković, Jasna; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka; Čerba, Dubravka; Cvijanović, Vanda; Turković Čakalić, Ivana; Vlaičević, Barbara; Mihaljević, Melita (2014) Obraštajne zajednice u poplavnom području Kopačkog rita // Zbornik sažetaka 3. simpozija Kopački rit jučer, danas, sutra 2014. / Ozimec, Siniša; Bolšec, Boris; Kučera, Sonja; Rožac, Vlatko (ur.). Tikveš: Foto art d.o.o.

 

2013.

Stević, Filip; Mihaljević, Melita; Špoljarić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Cvijanović, Vanda (2013) Spatial distribution of phytoplankton along a Danube floodplain system (Kopački Rit Nature Park). 4th Croatian Botanical Symposium with international participation, Split.

Stević, Filip; Mihaljević, Melita; Špoljarić, Dubravka; Žuna Pfeiffer, Tanja; Plenković-Moraj, Anđelka (2013) Ecological classifications vs. taxonomic approach in the evaluation of flood-induced phytoplankton changes in a river-floodplain ecosystem. Symposium for European Freshwater Sciences, Münster.

Šanda, Radek; Balković, Ivan; Bogut, Ivan; Galović, Dalida; Vidaković, Jasna; Čerba, Dubravka; Kovačević, Tonka (2013) Nova saznanja o rasprostranjenosti invazivnih vrsta porodice Gobiidae // Hrvatska akvakultura u Europskoj uniji – sadašnjost i budućnost, Vukovar, Hrvatska.

Špoljarić, Dubravka; Jaganjac, Morana; Štolfa, Ivna; Horvatić, Janja; Žuna Pfeiffer, Tanja; Stević, Filip; Žarković, Neven (2013) Response of Chlorella kessleri cells to oxidative stress induced by herbicides, 5th International Symposium Nutrition, Oxygen Biology and Medicine. Development and Aging: Nutrition, Epigenetics and the Healthspan, Paris.

Špoljarić, Dubravka; Stević, Filip; Žuna Pfeiffer, Tanja; Cvijanović, Vanda; Mihaljević, Melita (2013) Long-term changes of phytoplankton in the floodplain waters of Kopački Rit Nature Park. 4th Croatian Botanical Symposium with international participation, Split.

Štolfa, Ivna; Stanisavljević, Aleksandar; Marić, Sanela; Marić, Seada; Vuković, Rosemary; Katanić, Zorana; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić, Dubravka; Teklić, Tihana (2013) Utjecaj ekološki prihvatljivih tretmana na antioksidativnu aktivnost plodova jagode tijekom skladištenja, 48. hrvatski i 8. međunarodni simpozij agronoma, Osijek.

Vidaković, Jasna; Mihaljević, Melita; Čerba, Dubravka; Stević, Filip; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić, Dubravka; Vlaičević, Barbara; Turković Čakalić, Ivana (2013) Dreissena polymorpha, školjkaš Ponto-kaspijske regije u Parku prirode Kopački rit. 2. simpozij Kopački rit – jučer, danas, sutra 2013, Tikveš/Osijek.

Vidaković, Jasna; Mihaljević, Melita; Čerba, Dubravka; Stević, Filip; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić, Dubravka; Vlaičević, Barbara; Turković Čakalić, Ivana (2013) Dreissena polymorpha, školjkaš Ponto-kaspijske regije u Parku prirode Kopački rit // Zbornik sažetaka 2. simpozija Kopački rit – jučer, danas, sutra 2013. / Ozimec, Siniša; Bolšec, Boris; Kučera, Sanja; Rožac, Vlatko (ur.). Tikveš/Osijek: Foto art d.o.o.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić, Dubravka; Stević, Filip; Mihaljević, Melita (2013) The response of periphytic algal assemblages to disturbances – field study in a temperate floodplain lake. 4th Croatian Botanical Symposium with international participation, Split.

 

2012.

Čerba, Dubravka; Kovačević, Tonka; Vidaković, Jasna (2012) Zajednica trzalaca (Chironomidae, Diptera) u obraštaju na umjetnoj podlozi u jezeru poplavnog područja // 11. Hrvatski biološki kongres: zbornik sažetaka / Jelaska, Sven D.; Klobučar, Goran I.V.; Šerić Jelaska, Lucija ; Leljak Levanić, Dunja ; Lukša, Žaklin (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885.

Palijan, Goran; Galir Balkić, Anita (2012) Bacterioplankton is significant food source for higher trophic levels in the floodplain lake during lotic conditions. 5 th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Zagreb.

Vidaković, Jasna; Mihaljević, Melita; Čerba, Dubravka; Palijan, Goran; Stević, Filip; Galir Balkić, Anita; Vlaičević, Barbara; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Cvijanović, Vanda (2012) Hidrobiološka i ekološka istraživanja u Parku prirode Kopački rit u razdoblju 1997.-2012. // Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog skupa Kopački rit – jučer, danas, sutra / Ozimec, Siniša; Bolšec, Boris; Mikulić, Davor; Rožac, Vlatko (ur.). Tikveš: Fotoart d.o.o.

Vuković, Rosemary; Štolfa, Ivna; Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić, Dubravka; Ćavar, Ivana; Krstin, Ljiljana (2012) Antioxidative response of Stevia leaves to low temperature treatment, 6th Central European Congress on Food, Novi Sad.

Žanić, Mate; Žuna Pfeiffer, Tanja; Štolfa, Ivna; Krstulović, Ante; Pavičić, Nikola; Cesar, Vera; Lepeduš, Hrvoje (2012) Sezonske promjene u antioksidacijskom sustavu i funkcioniranju PSII u listovima triju sorti maslina, 47. hrvatski 7. međunarodni simpozij agronoma, Zagreb.

 

2011.

Čerba, Dubravka; Mihaljević, Zlatko; Vidaković, Jasna (2011) Chironomid larvae assemblages’ structure in association with two submerged macrophyte species // The 18th International Symposium on Chironomidae, Trondheim, Norway, NTNU Museum of Natural History and Archaeology.

Galir Balkić, Anita; Palijan, Goran (2011) Metazooplankton abundance in Danubian floodplain lake during extreme flooding in 2006 (Croatia) // Proceedings of the 3rd Aquatic Biodiversity International Conference / Curtean-Bănăduc, Angela (ur.). Sibiu, Romania.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Mihaljević, Melita (2011) The influence of flooding on colonization of peryphitic algae in a Danubian floodplain lake (Croatia). 3rd Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, Romania.

 

2010

Žuna Pfeiffer, Tanja; Mihaljević, Melita (2010) Kolonizacija perifitonsikih alga u poplavnom području Dunava. 3.hrvatski botanički kongres, Zagreb.

 

2009.

Bogut, Irella; Palijan, Goran; Čerba, Dubravka; Špoljarević, Marija; Nikolić, Marina (2009) Effects of different phisico-chemical parameters on invertebrates in the sediment of Lake Sakadaš (Kopački Rit floodplain) // Zbornik sažetaka 10. Hrvatskog biološkog kongresa / Besendorfer, Višnja ; Kopjar, Nevenka ; Vidaković-Cifrek, Željka ; Tkalec, Mirta ; Bauer, Nataša ; Lukša, Žaklin (ur.). Zagreb: Četiri boje d.o.o.

Lešković, Barbara; Vidaković, Jasna (2009) Fauna of periphytic ciliates on the artificial substrate in Sakadaš Lake (Kopački rit) // Zbornik sažetaka 10. Hrvatskog biološkog kongresa / Besendorfer, Višnja; Kopjar, Nevenka; Vidaković-Cifrek, Željka; Tkalec, Mirta; Bauer, Nataša; Lukša, Žaklin (ur.). Zagreb: Četiri boje d.o.o.

Mihaljević, Melita; Horvatić, Janja; Merdić, Enrih (2009) Kopački Rit: a century of investigation – thousands of species. Zbornik sažetaka 10. Hrvatskog biološkog kongresa. Besendorfer V, Kopjar N, Vidaković-Cifrek Ž, Tkalec M, Bauer N, Lukša Ž.(ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo.

Špoljarić, Dubravka; Majić, Senka; Stević, Filip; Ozimec, Siniša (2009) Praćenje livadnih populacija dviju vrsta orhideja u okolici Zmajevca (Baranja). 10. Hrvatski biološki kongres, Osijek.

Stević, Filip; Mihaljević, Melita; Špoljarić, Dubravka; Cvijanović, Vanda (2009) Floods as a disturbance factor for cyanobacterial bloom in a temperate floodplain lake. Zbornik sažetaka, 10. Hrvatski biološki kongres, Zagreb.

Vidaković, Jasna; Mihaljević, Melita; Stević, Filip; Špoljarić, Dubravka; Palijan, Goran; Čerba, Dubravka; Galir, Anita; Cvijanović, Vanda (2009) Invasive species in the floodplain waters of Kopački Rit Nature Park // Zbornik sažetaka 10. Hrvatskog biološkog kongresa / Besendorfer, Višnja ; Kopjar, Nevenka ; Vidaković-Cifrek, Željka ; Tkalec, Mirta ; Bauer, Nataša ; Lukša, Žaklin (ur.). Zagreb: Četiri boje d.o.o.

 

2008.

Dakić, Gabrijela; Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Vidaković, Jasna; Borić, Edita; Popović, Željko (2008) Myriophyllum spicatum L. i Hydra oligactis (Pallas, 1766) interakcija u malom Gornjogradskom jezeru u Osijek // The Danube River Basin in a changing world / Bloesch, Jurg (ur.). Chisinau, Moldova.

Stević, Filip; Mihaljević, Melita; Špoljarić, Dubravka; Cvijanović, Vanda (2008) Sustaining biodiversity of the Kopački Rit Nature Park (Danubian floodplain in Croatia, Europe). Capitalizing on Wetlands, International Conference, Washington, D. C.

Špoljarić, Dubravka; Mihaljević, Melita; Stević, Filip; Hackenberger Kutuzović, Branimir; Cvijanović, Vanda (2008) Planktonic diatoms in a floodplain lake (Kopački Rit Nature Park, Croatia) under extremely high flooding conditions on the River Danube. 20th International Diatom Symposium, Dubrovnik.

 

2007.

Bogut, Irella; Galir, Anita; Čerba, Dubravka; Vidaković, Jasna (2007) Limnomysis benedeni Czerniavski (Crustacea, Mysidae) – A New Species in the Fauna of Croatia // 15th International Conference on Aquatic Invasive Species, Rotterdam: Thieme Print 4 U.

Špoljarić, Dubravka; Horvatić, Janja; Waeg, Georg; Čipak, Ana; Jaganjac, Morana; Peršić, Vesna; Žarković, Neven (2007) HNE produced during the lipid peroxidation process in freshwater green alga (Chlorella kessleri FOTT et NOVAK), Inter-Domain & Inter-Action COST Meeting „Oxygen, Stress and Lipids“, Dubrovnik.

Žuna Pfeiffer, Tanja; Štolfa, Ivna; Hoško, Marina; Krstulović, Ante; Žanić, Mate; Pavičić, Nikola; Cesar, Vera; Lepeduš, Hrvoje (2007) Usporedba strukture i funkcije dva kultivara masline, 2. Hrvatski botanički kongres, Zagreb.

2006.

Bogut, Irella; Vidaković, Jasna; Čerba, Dubravka; Palijan, Goran (2006) Brojnost i raznolikost fitofilne makrofaune u kanalu Čonakut, Park prirode Kopački rit, Hrvatska // Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem / Besendorfer, Višnja; Klobučar, Goran I. V. (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885.

Bogut, Irella; Vidaković, Jasna; Palijan, Goran; Čerba, Dubravka (2006) Meiofauna u zajednicama različitih tipova makrofita u sporotekućem kanalu // Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem / Besendorfer, Višnja; Klobučar, Goran I. V. (ur.).
Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885.

Čerba, Dubravka; Bogut, Irella; Vidaković, Jasna; Palijan, Goran (2006) Invertebrates associated with Myriophyllum spicatum L. in Sakadaš lake within Kopački rit floodplain, Croatia // Book of Abstracts of the 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality “Reservoir – establishing the balance between human use and biotic integrity”, Brno, Pruhonice: Academy of Science of the Czech Republic, Institute of Botany.

Radovi studenata

2020.

Djedović, Ivana (2020) Invazivne biljke na području Velimirovca i Lile, 2020., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Glibota, Doris (2020) Morfologija i razvoj sporocista Leucochloridium spp. u ticalima puževa, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Lončar, Laura (2020) Značajke ljekovitih biljaka u etnomedicini đurđevačkog kraja, 2020., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Seletković, Matej (2020) Primjena fotografije u determinaciji alga i cijanobakterija, 2020., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2019.

Davidović, Ramona-Ana (2019) Raznolikost mikrofita na prirodnim podlogama u jezeru Jošava, 2019., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Fleis, Karlo (2019) Invazivne fitoplanktonske vrste dunavskog bazena, 2019., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kiseljev, Andrej (2019) Utjecaj zagađenja bukom na morske beskralježnjake, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Sabo, Nikolina (2019) Utjecaj selena na sadrţaj glutationa i antioksidacijsku aktivnost u stanicama alge Monoraphidium cf. contortum, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2018.

Nikolašević, Rahela (2018) Antropogeni utjecaji na fitoplankton jezera Jošava, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Domjan, Lucija (2018) Morfološke i anatomske karakteristike malog kaćuna (Orchis morio L.) na različitim tipovima staništa, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Eržić, Ivana (2018) Primjena samoniklog bilja na području Đakovštine, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Mandir, Tomislav (2018) Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na području Osijeka, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Marinčić, Dragica (2018) Djelovanje čivitnjače na klijavost i razvoj lucerne i suncokreta, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Martinović, Ana (2018) Djelovanje čivitnjače na razvoj i klijavost pšenice i djeteline, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Šimić, Mario (2018) Utjecaj čivitnjače (Amorpha fruticosa L.) na razvoj alga, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Vincetić, Monika (2018) Širenje vrste Amorpha fruticosa L. na području Županje, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Vukres, Ana (2018) Ljekovite biljke na Đurđevačkim pijescima, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2017.

Kiridžija, Matej (2017) Upotreba alga u proizvodnji biogoriva, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Mitrović, Maja (2017) Primjena slatkovodnih pijavica u ekološkim istraživanjima, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Hmura, Marija (2017) Tradicionalna upotreba samoniklog bilja na području Našica, 2017., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Horvatinčić, Irena (2017) Utjecaj površinski aktivnih spojeva na alge u vodenim ekosustavima, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Katanić, Nataša (2017) Utjecaj okolišnih varijabli na razvoj zajednica planktonskih rakova Dunava, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kristić, Tea (2017) Primjena alga u kozmetičkoj industriji, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Sabljak, Domagoj (2017) Medonosna flora i karakterizacija peluda u medu požeškog kraja, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Šelja, Valentina (2017) Alge termalnih voda, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2016.

Cindrić, Jelena (2016) Metode uzgoja i svojstva različitih vrsta vrkute (Alchemilla spp.), završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kolar, Ana (2016) Jestive gljive Istočne Hrvatske, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kovačević, Marija (2016) Orhideje u flori područja Stare Kapele, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Matović, Doris (2016) Alge u prehrani čovjeka, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Petrošanec, Stela (2016) Ljekovite biljke travnjačkih površina, 2016., završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Šunić, Katarina (2016) Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2015.

Ivković, Nikolina (2015) Invazivne tropske alge iz roda Caulerpa u Jadrnaskom moru, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kukić, Stefani (2015) Bioluminiscencija alga, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Školka, Anastazija (2015) Širenje invazivne cijanobakterije Cylindrospermopsis raciborskii u Hrvatskoj i svijetu, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Baković, Adrijana (2015) Mikrofitske zajednice u obraštaju akvatičkih biotopa Kopačkog rita, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

Đurkić, Ivan (2105) Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita, završni rad, Odjel za biologiju, Osijek

2020.

Dujmović, Matea (2020) Zajednica trzalaca (Diptera, Chironomidae) u makrozoobentosu močvare Palud te u barama na području Istre, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Katanić, Nataša (2020) Utjecaj temperaturnih ekstrema na proljetno – ljetni razvoj zajednice zooplanktona, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kristić, Tea (2020) Promjene funkcionalnih skupina fitoplanktona u Sakadaškom jezeru (Park prirode Kopački rit), diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Mandir, Tomislav (2020) Raznolikost mikrofita u epiksilonu u Sakadaškom jezeru, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Martinović, Ana (2020) Razvoj mikrofita u obraštaju na mikroplastici u Sakadaškom jezeru (poplavno područje Kopačkog rita) i rijeci Dravi, 2020., diplomski, Odjel za biologiju, Osijek

Nikolašević, Rahela (2020) Kratkoročne promjene sastava fitoplanktona Drave i Sakadaškog jezera u jesenskom razdoblju, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Vuić, Nera (2020) Nametnički oblići u babuškama (Carassius gibelio Bloch, 1782) u vodama Parka prirode Kopački rit, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2019.

Bukić, Ana (2019) Raznolikost i zastupljenost dijatomeja u fitoplanktonu Sakadaškog jezera (Park prirode Kopački rit), diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Cindrić, Jelena (2019) Fitoplankton Kopačkog jezera u uvjetima ekstremnih poplava, diplomski rad, diplomski, Odjel za biologiju, Osijek

Mitrović, Maja (2019) Trzalci (Chironomidae, Diptera) u zajednici makrozoobentosa umjetnih vodenih tijela, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Perić, Petra (2019) Zastupljenost lišajeva iz sveze Lobarion pulmonariae u Parku prirode Papuk, diplomski rad, Odjel za biologiju ; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Osijek

Sabo, Nikolina (2019) Utjecaj selena na sadržaj glutationa i antioksidacijsku aktivnost u stanicama alge Monoraphidium cf. contortum, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2018.

Marić, Ivona (2018) Utjecaj masovnog razvoja plivajuće nepačke (Salvinia natans (l.) All.) na sastav i brojnost fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kolobarić, Andrea (2018) Fitoplankton rijeke Dunav u ekstremnim hidrološkim uvjetima, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Jonjić, Katarina (2018) Struktura mikrofita u obraštajnim zajednicama na plivajućoj nepački (Salvinia natans (L.) ALL.) u poplavnom području Kopačkog rita, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kovačević, Marija (2018) Orhideje kao pokazatelji stanja suhih kontinentalnih travnjaka – istraživanja na području Stare Kapele (obronci Požeške gore), diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kresonja, Matija (2018) Urbana vodena staništa, zanemareni izvori bioraznolikosti – usporedba zajednica trzalaca (Chironomidae, Diptera) u fontanama, bajerima i rijeci Dravi, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Pilipović, Ana (2018) Utjecaj selenita na rast i antioksidacijski odgovor zelene mikroalge Monoraphidium cf. contortum, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Pritišanac, Ena (2018) Ličinke trzalaca (Chironomidae, Diptera) u epiftskim zajednicama plitkog slatkovodnog ekosustava, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Zovkić, Juro (2018) Epifitska i epilitska lišajska flora područja Lapjaka (Park prirode Papuk), diplomski rad, Odjel za biologiju ; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Osijek

 

2017.

Damjanović, Alojzija (2017) Dinamika funkcionalnih skupina fitoplanktona rijeke Dunav, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Bek, Nikolina (2017) Struktura i dinamika mikrofitskih zajednica vodenih biotopa u različitim ekološkim uvjetima, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Kovačević, Kristina (2017) Struktura fitoplanktona u Kopačkom jezeru u ljetnom i zimskom razdoblju, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Majetić, Dajana (2017) Prisutnost peludnih zrnaca breze (Betula spp.) na području Osijeka, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Školka, Anastazija (2017) Fitoplankton i fizikalno-kemijski čimbenici melioracijskih kanala Kopačkog rita, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2016.

Ergović, Viktorija (2016) Raznolikost trzalaca (Diptera, Chironomidae) u Republici Hrvatskoj, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Koh, Miran (2016) Struktura i dinamika zajednice ličinki trzalaca (Chironomidae, Diptera) u slivu rijeke Dobre, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

Plešić, Danijela (2016) Razvoj alga u obraštajnim zajednicama u poplavnom području Dunava (Sakadaško jezero), diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2015.

Đurkić, Ivan (2015) Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita, diplomski rad, Odjel za biologiju, Osijek

 

2014.

Dermišek, Nataša (2014) Fauna ličinki trzalaca u perifitonu prirodne podloge Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Ivanko, Mirna (2014) Utjecaj vertikalne stratifikacije na distribuciju fitoplanktona u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Kadić, Valentina (2014) Prostorna i vremenska varijacija kvalitativnog i kvantitativnog sastava ličinki Ceratopogonidae (Diptera) prirodnih podloga (Sakadaško jezero). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Laslo, Mihaela (2014) Sezonske promjene u stimulaciji bakterioplanktona labilnom organskom tvari. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Louvar, Borna (2014) Trofička struktura slobodnoživućih akvatičkih nematoda u epiksilonu Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Milić, Ana (2014) Vertikalna distribucija različitih morfoloških oblika vrste Cylindrospermopsis raciborskii u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Štefanac, Marijana (2014) Sezonska dinamika vrste Skeletonema potamos u fitoplanktonu Dunava. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Vikert, Tanja (2014) Utjecaj sezonskih čimbenika na razvoj zajednica alga epiksilona u poplavnom području Dunava. Odjel za biologiju, Osijek

 

2013.

Dundović, Marija (2013) Fauna vodenih beskralježnjaka perifitona prirodnih podloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na maločetinaše. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Kuna,  Elvira (2013) Dinamika koliformnih bakterija u poplavnom području Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Nikolić, Marina (2013) Fauna sedimenta litorala Sakadaškog jezera u Parku prirode Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Pekez, Maja (2013) Invazivne vrste vodenih beskralježnjaka u rijeci Dravi na području grada Osijeka. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Štivičević, Marija (2013) Utjecaj poplava na vertikalnu distribuciju fitoplanktona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

 

2012.

Jovanovac, Andrijana (2012) Razvoj alga u obraštajnim zajednicama Sakadaškog jezera u stabilnim hidrološkim uvjetima. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Nikić, Marija (2012) Formiranje epiksilona u poplavnom području Kopačkog rita. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

 

2011.

Bajivić, Tatjana (2011) Makrofauna metafitona/perifitona jezera Sakadaš s osvrtom na vodenog pauka – Argyroneta aquatica.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Benić, Marina (2011) Eko-projekt “Kopački rit”. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Bermanec, Biljana (2011) Prisutnost i karakteristike različitih razvojnih stadija vrste Bithynia tentaculata (Gastropoda) na umjetnim podlogama u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Bertić, Ljubica (2011) Kvalitativni i kvantitativni sastav faune perifitona umjetnih podloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na trofičku strukturu faune.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Kovačević, Tonka (2011) Sastav faune ličinki trzalaca (Chironomidae, Diptera) u obraštaju umjetnih podloga.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Lebinac, Martina (2011) Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Piskač, Maja (2011) Uspješnost stvaranja biofilma i stimulacija nutrijentima uzoraka obraštaja i vode iz Sakadaškog jezera.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Popić, Zoran (2011) Utjecaj svjetlosti na vertikalnu distribuciju fitoplanktona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

 

2010.

Bilić, Sanja (2010) Usporedba kvalitativnog sastava fitoplanktona i perifitona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Bošnjak, Biljana (2010) Promjene sastava fitoplanktonske zajednice Sakadaškog jezera u kratkim vremenskim intervalima. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Franić, Mario (2010) Fauna dugoživaca (Tardigrada) lišajeva. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Horvat, Helena (2010) Fauna mahovnjaka na umjetnim podlogama (plastičnom okviru i stakalcima) u Sakadaškom jezeru, Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Ister, Emina (2010) Naseljavanje perifitonskih alga na umjetne podloge u Sakadaškom jezeru, Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Marinović, Josipa (2010) Vertikalna distribucija fitoplanktona Sakadaškog jezera u srpnju 2008. godine. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Perić, Željka (2010) Specijalizirane pokretne zadruge mahovnjaka (Bryozoa) umjetnih podloga u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Radonić, Brankica (2010) Vertikalna distribucija fitoplanktona Sakadaškog jezera u siječnju 2008. godine. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Rajčić, Vedrana (2010) Odnosi unutar zajednice perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (biomasa perifitona ~ Stylaria lacustris, Oligochaeta). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Šimunović, Marina (2010) Kvalitativni i kvantitativni sastav fitoplanktona Dunava kod ušća Hulovskog kanala. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

 

2009.

Bernarda, Musović (2009) Dinamika naseljavanja alga u obraštajnim zajednicama (Sakadaško jezero, Kopački rit).  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Bračun, Stanislava (2009) Fauna mahovnjaka na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Gracek, Tamara (2009) Brojnost i veličinske kategorije školjkaša Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) u perifitonu umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Martina, Flisar (2009) Perifitonske zajednice alga u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Stanković, Tatjana (2009) Hranidbene kategorije oblića u perifitonu Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Širac, Ivana (2009) Zajednica kolnjaka (Rotatoria) perifitona na umjetnim podlogama u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Tomek, Igor (2009) Korelacija između biomase perifitona i brojnosti ličinki trzalaca (Chironomidae) na umjetnoj podlozi, Sakadaško jezero. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

 

2008.

Lešković, Barbara (2008) Fauna trepetljikaša perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Luketić, Danijela (2008) Fauna perifitona na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Turković, Ivana (2008) Fauna okućenih ameba (Testacea) perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

 

2007.

Dakić, Gabrijela (2007) Hydra oligactis (Pallas, 1766.) na makrofitskoj vrsti Myriophyllum spicatum L. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Kišić, Ivana (2007) Meiofauna i nematofauna u sedimentu eulitorala Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Pavlović, Dinka (2007) Predatorske ličinke kukaca u asocijaciji s makrofitskom vrstom Myriophyllum spicatum L. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek

Sandra, Maček (2007) Fitoplankton Dunava na području Parka prirode Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Osijek