O zavodu za ekologiju voda

U Zavodu za ekologiju voda obavljaju se znanstvena istraživanja iz različitih područja ekologije voda te imaju težište na ekologiji slatkovodnih alga fitoplanktona, fitobentosa te obraštaja, kao i ekologiji slatkovodnih beskralježnjaka s posebnim naglaskom na makrozoobentos, zajednice trepetljikaša te obraštajne zajednice različitih podloga. U sklopu različitih projekata, započeto je istraživanje zajednice trzalaca (Insecta, Diptera), njihove ekologije, funkcionalne uloge te trofičke poveznice s ihtiofaunom. Također, zadnjih nekoliko godina istražuje se zooplankton na području poplavnog područja Kopačkog rita te Dunava. Istraživanjima u kojima sudjeluju članovi zavoda obuhvaćeni su slatkovodni ekološki sustavi na području Republike Hrvatske, a posebno se ističu kontinuirana multidisciplinarna istraživanja voda poplavnog područja Parka prirode Kopački rit. Također, članovi zavoda su uključeni u međunarodne projekte koji uključuju istraživanja i izvan Hrvatske. Unutar Zavoda obavljaju se i brojni stručni projekti vezani uz zaštitu slatkovodnih ekoloških sustava. Zavod surađuje s brojnim domaćim i stranim ustanovama.

Članovi zavoda za ekologiju voda

Predstojnica Zavoda za ekologiju voda

doc.dr.sc. Anita Galir Balkić

anita.galir [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Melita Mihaljević

melita.mihaljevic [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

tanja [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Dubravka Čerba

dubravka.cerba[at]biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Filip Stević

filip.stevic[at]biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

dubravka.spoljaric [at] biologija.unios.hr

dr.sc. Barbara Vlaičević

barbara.vlaicevic [at] biologija.unios.hr

Vanda Zahirović, prof.

vanda.zahirovic [at] biologija.unios.hr

Ivana Turković Čakalić, prof.

ivana.turkovic [at] biologija.unios.hr

Matej Šag, mag.biol.

matej.sag [at] biologija.unios.hr

Projekti zavoda za ekologiju voda

Sažetak: Glavni cilj ovog projekta je ispitivanje razlika u kvalitativno-kvantitativnom sastavu faune riba i makrozoobentosa geografski udaljenih, a hidromorfološki sličnih vodenih ekosustava, s obzirom da bi istraživanje bi bilo provedeno na lokalitetima u Hrvatskoj, koji predstavljaju poplavna područja ravničarskih krajeva (Panonska nizina) i u Srbiji na zamočvarenim i poplavnim područjima brdsko-planinskog karaktera. Također, dio istraživanja posvećen je utvrđivanju prehrambenih navika te glavnih izvora hrane različitih vrsta riba. Planirano je ispitivanje sastava probavila riba kako bi se utvrdila važnost pojedinih kategorija hrane u njihovoj ishrani, s obzirom da svojom ishranom mogu utjecati na sastav i brojnost organizama bentosa i obraštaja. Na taj način možemo istražiti direktnu (trofičku) povezanost skupina bentoskih beskralježnjaka i riba te mogućnost primjene te poveznice u razvijanju održivih akvakultura na području Hrvatske i Srbije. Uzimajući u obzir široku rasprostranjenost i veliku raznolikost te visoki udio trzalaca u makrozoobentosu, kao i ishrani mnogih vrsta riba, istraživanje bi uključivalo i analizu makrozobentosa, te određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava zajednice Chironomidae. Ukoliko bi se prema rezultatima ovog istraživanja utvrdio visok udio neke vrste trzalaca u ishrani više vrsta riba, ličinke te vrste bi se potencijalno mogle koristiti kao hrana u uzgoju riba u akvarijima, sto bi dalje vodilo ka napretku u razvoju ekološkog uzgoja riba. Uz to, cilj nam je primijeniti statističke metode i modele za obradu prikupljenih podataka kako bi realno prikazali i objasnili rezultate istraživanja.

U sklopu projekta, provedena su terenska istraživanja tijekom jeseni i zime 2013. te proljeća i ljeta 2014. godine u Parku prirode Kopački rit. Također, proveden je i opsežan laboratorijski rad i složena obrada prikupljenih uzoraka. Terenska su istraživanja uključivala uzorkovanje ihtiofaune pomoću trostruke poponice i bentosa pomoću van Veen grabila za sediment. Prikupljeni uzorci makrozoobentosa su analizirani u laboratoriju te je određen njen sastav i brojnost. Tijekom obrade uzoraka ihtiofaune, mjereni su morfometrijski parametri riba, određena je starost i spol riba, izolirana su probavila koja su pregledana, vagana i sušena te je određen kvalitativni i kvantitativni sastav sadržaja probavila. Unutar brojnih riba, kao dio sadržaja probavila, zabilježene su različite skupine beskralježnjaka, a određena je brojnost i vrsni sastav izdvojenih ličinki trzalaca (Chironomidae, Diptera). Vrsni sastav trzalaca u probavilu i sedimentu se razlikovao, što ukazuje na obraštaj kao najvjerojatniji izvor hrane za ribe koje su se hranile beskralježnjacima. Tijekom istraživanja, utvrđena je prisutnost invazivnih vrsta riba (Carassius gibelio (Bloch, 1782)). Također, utvrđena je i prisutnost ugroženih vrsta (Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974)). Ovaj projekt je doprinio boljem općem poznavanju zajednice riba i bentosa na području Kopačkog rita te odnosima na različitim trofičkim nivoima unutar poplavnih područja. Naši rezultati su potvrdili značajnu funkcionalnu ulogu ličinki trzalaca u lentičkim ekosustavima.

Sažetak: Selen je široko rasprostranjen element koji je uglavnom u niskim koncentracijama prisutan u okolišu. Antropogene aktivnosti značajno pridonose povećanju sadržaja selena u vodenim ekosustavima, međutim njegova akumulacija, posebno u poplavnim područjima, slabo je istražena. Kruženje selena povezuje se s klimatskim promjenama, pri čemu učestalost poplava i suša može narušiti biogeokemijske procese i utjecati na njegovu dostupnost u okolišu. Istraživanjem su utvrđene koncentracije selena u površinskim vodama, sedimentu i biotičkim zajednicama te dinamika selena u različitim hidrološkim prilikama na lokalitetima poplavnog područja Kopačkog rita, na Dunavu, Dravi te melioracijskim kanalima na području Baranje. Projekt je također obuhvatio analize fizikalno-kemijskih svojstava vode, sastava i brojnosti alga u fitoplanktonu i obraštaju te analizu zooplanktona. Kako alge predstavljaju jedan od glavnih puteva prijenosa selena na više trofičke razine, cilj je također bio proučiti unos različitih oblika selena u stanice alga i njihov antioksidacijski odgovor in vitro.

 

Opis projekta:
Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program Gost istraživač (INGI-2015)
Šifra projekta: INGI-2015-23
Trajanje: ožujak 2016.- ožujak 2017.
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Suradnici na projektu:
Prof. dr. sc. Ivana Maksimović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet – Gost istraživač
doc. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Odjel za biologiju
prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
doc. dr. sc. Filip Stević, Odjel za biologiju
izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević, Odjel za biologiju
Ana Pilipović, studentica Odjela za biologiju
Jelena Cindrić, studentica Odjela za biologiju

Sažetak: Istraživanje flore stepolike travnjačke površine provedeno je tijekom 2015. godine u mjestu Bilje. Ova je površina jedina preostala stepolika travnjačka površina sveze Festucion valesiaca u Hrvatskoj. Stanište je rijetkih i ugroženih biljnih svojti. Zaštićena je kao Spomenik prirode  i uvrštena na popis NATURA 2000 područja. Istraživanjima je utvrđeno 157 biljnih svojti, među kojima su 3 kritično ugrožene, 4 gotovo ugrožene i 1 osjetljiva vrsta. Glavni cilj projekta bio je osigurati očuvanje zaštićenih biljnih svojti i samog staništa. Projekt je proveden u suradnji s Javnom ustanovom agencijom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i Općinom Bilje.

U projektu su sudjelovali doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić, te suradnici istraživači doc. dr. sc. Siniša Ozimec, doc. dr. sc. Filip Stević,  Vanda Zahirović, profesorica biologije i kemije, viši stručni suradnik,  te studenti Milorad Zjalić, Miran Koh, Katarina Kajan, Antonija Zeko, Filip Babić, Mira Dombi, Valentina Šelja i Katarina Šunić. Projekt su financirali Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sažetak projekta: Prirodna poplavna područja, kao jedna od bioloških najproduktivnijih i vrstama najbogatijih ekosistema još uvijek su nedovoljno istražena, iako su njihova intenzivnija istraživanja otpočela nakon objavljivanja „flood pulse concept“-a (Junk i sur., 1989). Naglasak u aktualnim istraživanjima je na utvrđivanju interakcija hidroloških i ekoloških procesa rijeke i njenog poplavnog područja kao integralnih komponenti dinamičkog sustava. Pretpostavka je da u poplavnom području vodeni mikrolokaliteti u velikoj mjeri ovise o donosu organske tvari s kopna tijekom razdoblja visokih voda, a povlačenjem vode dio organske tvari iz vode ostaje na kopnu, te se tako uspostavlja tzv. „poveznica“ između kopnenih i vodenih staništa. U takvim se uvjetima struktura biotičkih zajednica mijenja u ovisnosti o plavljenju i isušivanju. Cilj predloženih istraživanja je utvrditi dinamiku razvoja biocenoza poplavnog područja Kopačkog rita i Dunava te njihovu povezanost sa složenim hidrološkim ciklusom izmjene limnofaze i potamofaze. U tu svrhu, utvrdit će se osnovne abiotičke značajke biotopa poplavnog područja i Dunava za vrijeme limnofaze i potamofaze, horizontalna distribucija fitoplanktona i bakterioplanktona te vremenske sukcesije funkcionalnih skupina fitoplanktona, kao i utjecaj plavljenjem uzrokovanih disturbancija na uspostavu relativno stacionarnog stanja fitoplanktona; uloga i značaj perifitona na umjetnim i prirodnim podlogama kao jednog od najosjetljivijih indikatora procesa eutrofizacije, te razvoj perifitona u odnosu na dinamiku plavljenja i isušivanja; proširiti istraživanja faune sedimenta i perifitona u litoralnoj zoni Sakadaškog jezera i kanala Čonakut obzirom na njihovu funkcionalnu ulogu kao konzumenata koji kontroliraju biomasu perifitona. Na temelju dobivenih rezultata utvrditi će se trofičko stanje Dunava i poplavnog područja u uvjetima potamofaze i limnofaze, a prema abiotičkim čimbenicima i biološkim indikatorima. Razumijevanje ekoloških interakcija poplavnog područja i Dunava koristit će se u definiranju mjera zaštite, s posebnim naglaskom na eutrofizaciju voda i zaštitu biološke raznolikosti.

Izdvojeni rezultati istraživanja: Tijekom projektnog razdoblja (2007.-2013.) provedena su istraživanja dinamike razvoja biocenoza u Dunavu i poplavnom području Kopačkog rita, u različitim hidrološkim uvjetima te su redovno praćene promjene fizikalno-kemijskih svojstava vode. Na temelju mjerenja temperature, dubine i prozirnosti vode, pH, električne provodljivosti, koncentracije otopljenog kisika i koncentracije nutrijenata u vodi, utvrđeno je da dinamika plavljenja ima značajan utjecaj na promjene fizikalno-kemijskih svojstava voda Kopačkog rita. Ovisno o hidrološkim uvjetima, također se mijenja kvalitativni i kvantitativni sastav istraživanih biocenoza poplavnog područja, posebice sastav fitoplanktona i zooplanktona, kao i dinamika bakterija. Istraživanje omjera oligotrofnih i kopiotrofnih bakterija omogućilo je procjenu dostupnosti otopljene organske tvari Dunava i poplavnog područja. Dinamika i trajanje plavljenja utječu na horizontalnu i vertikalnu distribuciju fitoplanktona. Rano proljetna poplava pogoduje razvoju fitoplanktona, dok poplave u kasno proljeće i ljeto predstavljaju disturbanciju za njegov razvoj. Poplavna faza karakterizirana je većom sličnošću fitoplanktona poplavnog područja i rijeke te dominacijom dijatomeja i klorokokalnih zelenih algi, dok u vrijeme hidrološke izolacije velika količina nutrijenata omogućava dominaciju cijanobakterija. Zabilježene su dvije invazivne vrste alga: cijanobakterija Cylindrospermopsis raciborskii, potencijalno toksična tropska alga koja povremeno tvori vodni cvijet u vodama poplavnog područja, te dijatomeja Didymosphaenia geminata utvrđena samo u Dunavu. Dinamika plavljena također utječe na dinamiku zooplanktonskih zajednica. Za vrijeme poplava dolazi do miješanja cijelog stupca vode pri čemu se ujednačava brojnost zajednice metazooplanktona površinskog i pridnenog sloja vode. Dugotrajno plavljenje pogoduje razvoju svih skupina metazooplanktona, a istjecanjem vode iz poplavnog područja smanjuje se brojnost planktonskih rakova. Zabilježene su 2 vrlo rijetke vrste kalanoidnih veslonožaca za područje Hrvatske, Eurytemora velox i Arctodiaptomus laticeps.  Razvoj obraštaja praćen je na prirodnim (grančice vrbe, makrofitska vegetacija) i umjetnim podlogama (stakalca) u poplavnom području. Mjerenjem koncentracije klorofila-a kao i određivanjem mase suhe tvari odnosno količine organske i anorganske tvari, praćene su promjene ukupne biomase obraštaja. Utvrđeno je da se obraštaj vrlo brzo razvija čemu značajno pridonosi veliki broj bakterija i alga u vodenom stupcu te brzo formiranje biofilma. U proljeće i jesen u obraštaju dominiraju dijatomeje, dok je u ljeto utvrđena velika brojnost cijanobakterija i zelenih alga. S naseljavanjem autotrofne komponente nastaju pogodni uvjeti za naseljavanje heterotrofnih organizama. Na umjetnim podlogama (stakalcima) važan udio u ukupno zabilježenoj fauni imali su predstavnici Nematoda, Oligochaeta, Cladocera i Dreissena polymorpha, te ličinke Chironomidae, dok je na prirodnim podlogama (grančicama) utvrđena dominacija predstavnika faune Nematoda, Oligochaeta i ličinki Chironomidae. Prisutnost Bryozoa i slatkovodnih spužvi osigurava hranu i sklonište beskralježnjacima obraštaja. U promjenama biomase perifitona značajnu ulogu ima fauna beskralježnjaka s obzirom na funkcionalnu ulogu konzumenata. Udio heterotrofnih i autotrofnih komponenata biota u obraštaju u pojedinim fazama hidrološke povezanosti se značajno mijenja. Direktan i indirektan utjecaj plavljenja na zajednice očituje se kroz razlike u dominaciji pojedinih taksonomskih svojti, a utvrđen je i utjecaj trodimenzionalnosti podloge na sastav obraštaja. Autotrofna komponenta obraštajnih zajednica u odnosu na fitoplankton sporije odgovara na promjene uvjetovane plavljenjem. Obraštajne zajednice su osjetljive na struganje, otkidanje, pojačanu „ispašu“ i zasjenjenje. S prestankom ili smanjenjem djelovanja negativnih utjecaja, obraštajne zajednice se vrlo brzo obnavljaju. Istraživanja sedimenta u Sakadaškom jezeru pokazala su da je sediment sastavljen od čestica silta i pijeska te je zabilježeno ukupno 10 taksonomskih skupina beskralježnjaka, a dominirale su skupine Nematoda i Rotifera. Tijekom preliminarnih istraživanja ihtiofaune Kopačkog rita utvrđene su sljedeće vrste riba: Ballerus ballerus, Alburnus alburnus, Cobitis elongatoides, Ballerus sapa, Rutilus rutilus, Leuciscus idus i Carassius gibelio. Rezultati svih provedenih istraživanja značajno pridonose razumijevanju vrlo složenih interakcija rijeke i poplavnog područja vezanih uz dinamiku plavljenja i njen utjecaj na različite trofičke komponente vodenih lokaliteta. Dobiveni rezultati od iznimne su vrijednosti za praćenje procesa eutrofizacije i definiranje mjera zaštite voda poplavnog područja i bioraznolikosti Kopačkog rita, a ujedno i drugih očuvanih prirodnih poplavnih područja dunavskog bazena.

Publikacije zavoda za ekologiju voda

2015

Žuna Pfeiffer T, Špoljarić Maronić D, Stević F, Buzuk I, Matković G. 2015: Steppe-like grassland in Bilje – protected natural monument. Public Institution for the Management of Protected Natural Values in Osijek-Baranja County, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek.

2014

Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Marceljak Ilić, Mihaela; Đumlija, Snježana; Lichtenthal, Melita. Biologija 4, udžbenik iz biologije za četvrti razred gimnazije / Novoselić, Daniela (ur.). Zagreb : Alfa d.d., 2014.

Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Marceljak Ilić, Mihaela; Lichtenthal, Melita. Biologija 4, radna bilježnica iz biologije za četvrti razred gimnazije / Novoselić, Daniela (ur.). Zagreb : Alfa d.d., 2014.

Žuna Pfeiffer T, Krstin Lj, Štolfa I, Lovaković T, Tikas V, Lepeduš H. 2014: Praktikum iz

anatomije biljaka. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2010

Lichtenthal, Melita; Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Marceljak Ilić, Mihaela. Biologija 4 ; Radna bilježnica iz biologije za 4. razred gimnazije / Novoselić, Daniela (ur.). Zagreb : Alfa d.d., 2010.

Lichtenthal, Melita: Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Marceljak Ilić, Mihaela. Biologija 4 / Novoselić, Daniela (ur.). Zagreb : Alfa d.d., 2010.

2008

Vidaković, Jasna; Bogut, Irella; Čerba, Dubravka; Galir, Anita. Priručnik za terensku nastavu 2. – zoologija: beskralježnjaci mora -. Osijek : Odjel za biologiju

2016

Štolfa I, Špoljarić Maronić D, Žuna Pfeiffer T, Lončarić Z. 2016: Glutathione and Related Enzymes in Response to Abiotic Stress. In: Gupta KD, Palma MJ, Corpas JF (eds) Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses; Springer, 183-211.

2015

Štolfa I, Žuna Pfeiffer T, Špoljarić D, Teklić T, Lončarić Z. 2015: Heavy Metal-Induced Oxidative Stress in Plants: Response of the Antioxidative System. In: Gupta KD, Palma MJ, Corpas JF (eds) Reactive Oxygen Species and Oxidative Damage in Plants Under Stress; Springer, 127-163.

2010

Peršić, Vesna; Čerba, Dubravka; Bogut, Irella; Horvatić, Janja. Trophic State and Water Quality in the Danube Floodplain Lake (Kopački Rit Nature Park, Croatia) in Relation to Hydrological Connectivity // Eutrophication: causes, consequences and control / Ansari, A.A. ; Singh Gill, S. ; Lanza, G.R. ; Rast, W. (ur.). Dordrecht : Springer Netherlands, 2010. Str. 109-129.

2017

Vlaičević B, Vidaković J, Čerba D. The colonization and succession patterns of the periphytic ciliate community in a temperate floodplain lake, Biologia, (prihvaćen za objavljivanje)

Žuna Pfeiffer, T, Špoljarić Maronić D, Zahirović V, Stević F, Mihaljević M. 2017: Effectiveness of mowing for the flora diversity preservation: a case study of steppe-like grassland in Croatia (NATURA 2000 site), Biodiversity and conservation 26, 439-460.

Žuna Pfeiffer T, Špoljarić Maronić D, Zahirović V, Stević F, Zjalić M, Kajan K, Ozimec S, Mihaljević M. 2016: Early spring flora of the Sub-Pannonic steppic grassland (NATURA 2000 site) in Bilje, northeast Croatia, Acta botanica Croatica 75, 2, 157-163.

2016

Milošević Dj, Čerba D, Szekeres J, Csányi B, Tubić B, Simić V, Paunović M. 2016: Artificial neural networks as an indicator search engine: The visualization of natural and man-caused taxa variability. Ecological indicators. 61, 2, 777-789

Žuna Pfeiffer T, Špoljarić Maronić D, Zahirović V, Stević F, Zjalić M, Kajan K, Ozimec S, Mihaljević M. 2016: Early spring flora of the Sub-Pannonic steppic grassland (NATURA 2000 site) in Bilje, northeast Croatia, Acta botanica Croatica 75, 2, 157-163.

2015

Mihaljević M, Žuna Pfeiffer T, Vidaković J, Špoljarić D, Stević F. 2015: The importance of microphytic composition on coarse woody debris for nematode colonization – a case study in a fluvial floodplain environment, Biodiversity and Conservation,  (prihvaćen za objavljivanje).

Mihaljević M, Stević F, Špoljarić D, Žuna Pfeiffer T. 2015: Spatial pattern of phytoplankton based on the morphology-based functional approach along a river-floodplain gradient, River Research and Applications 31, 2, 228-238.

Žuna Pfeiffer T, Mihaljević M, Špoljarić D, Stević F, Plenković- Moraj A. 2015: The disturbance-driven changes of periphytic algal communities in a Danubian floodplain lake, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 416, 02.

2014

Mihaljević M, Stević, F, Špoljarić D, Žuna Pfeiffer T. 2014. Application of Morpho-Functional Classifications in the Evaluation of Phytoplankton Changes in the Danube River, Acta Zoologica Bulgarica – Supplementum 7, 66, 153-158.

Milošević, Djuradj; Stojković, Milica; Čerba, Dubravka; Petrović, Ana, Paunović, Momir; Simić, Vladica. Different aggregation approaches in the chironomid community and the threshold of acceptable information loss. // Hydrobiologia. 727 (2014) , 1; 35-50

Štolfa I, Marić S, Marić S, Stanisavljević A, Vuković R, Špoljarić D, Varga M. 2014: The impact of environmentally friendly postharvest treatments on the antioxidant activity of strawberry fruits during storage, Poljoprivreda 20, 23-28.

2013

Mihaljević M, Špoljarić D, Stević F, Žuna Pfeiffer T. 2013: Assessment of flood-induced changes of phytoplankton along a river–floodplain system using the morpho-functional approach, Environmental Monitoring and Assessment, 185, 10, 8601-8619.

Mihaljević M, Žuna Pfeiffer T, Stević F, Špoljarić D. 2013: Dynamics of phytoplankton and periphytic algae in a Danubian floodplain lake: a comparative study under altered hydrological conditions, Fresenius Environmental Bulletin, 22, 9, 2516-2523.

Milošević, Djuradj; Simić, Vladica, Stojković, Milica; Čerba, Dubravka; Mančev, Dejan; Petrović, Ana; Paunović, Momir. Spatio-temporal pattern of the Chironomidae comunnity: toward the use of non-biting midges in bioassessment programs. // Aquatic Ecology. 47 (2013) , 1; 37-55 DOI 10.1007/s10452-012-9423-y

Stević F, Čerba D, Turković Čakalić I, Žuna Pfeiffer T, Vidaković J, Mihaljević M. 2013: Interrelations between Dreissena polymorpha colonization and autotrophic periphyton development – a field study in a temperate floodplain lake, Fundamental and Applied Limnology, 183, 2, 107-119.

Žuna Pfeiffer T, Mihaljević M, Stević F, Špoljarić D. 2013: Periphytic algae colonization driven by variable environmental components in a temperate floodplain lake, Annales de Limnologie, 49, 3,179-190.

Stević F, Mihaljević M, Špoljarić D. 2013: Changes of phytoplankton functional groups in a floodplain lake associated with hydrological perturbations, Hydrobiologia, 709, 1, 143-158.

2012

Galir Balkić A, Palijan G. 2012: Change in metazooplankton abundance in response to flood dynamics and the trophic relations in Danubian floodplain lake (Kopačk rit, Croatia), Polish Journal of Ecology, 60, 4, 777-787.

Mihaljević M, Žuna Pfeiffer T. 2012: Colonization of periphyton algae in a temperate floodplain lake under a fluctuating spring hydrological regime, Fundamental and Applied Limnology, 180, 1, 13-25.

Vidaković J, Turković Čakalić I, Stević F, Čerba D. 2012: The influence of different hydrological conditions on periphytic invertebrate communities in a Danubian floodplain, Fundamental and Applied Limnology, 181, 59-72.

2011

Čerba D, Mihaljević Z, Vidaković J. 2011: Colonisation trends, community and trophic structure of chironomid larvae (Chironomidae: Diptera) in a temporal phytophylous assemblage, Fundamental and Applied Limnology, 179, 3, 203-214.

Mihaljević M, Stević F. 2011: Cyanobacterial blooms in a temperate river-floodplain ecosystem: the importance of hydrological extremes, Aquatic Ecology, 45, 3, 335-349.

Špoljarić D, Čipak A, Horvatić J, Andrišić L, Waeg G, Žarković N, Jaganjac M. 2011: Endogenous 4-hydroxy-2-nonenal in microalga Chlorella kessleri acts as a bioactive indicator of pollution with common herbicides and growth regulating factor of hormesis, Aquatic Toxicology, 105, 552-558.

Vidaković J, Palijan G, Čerba D. 2011: Relationship between nematode community and biomass and composition of periphyton developing on artificial substrates in floodplain lake, Polish Journal of Ecology, 59, 3, 577-588.

2010

Bogut I, Čerba D, Vidaković J, Gvozdić V. 2010: Interactions of weed-bed invertebrates and Ceratophyllum demersum L. stands in a floodplain lake, Biologia (Bratislava), 65, 1, 113-121.

Čerba D, Mihaljević Z, Vidaković J. 2010: Colonisation of temporary macrophyte substratum by midges (Chironomidae: Diptera), Annales de Limnologie, 46, 3, 181-190.

Lepeduš H, Hoško M, Žuna Pfeiffer T, Skendrović Babojelić M, Žanić M, Cesar V. 2010: Preliminary study on the photosynthetic performance in leaves of two olive cultivars, Periodicum biologorum, 112, 3, 259-261.

Mihaljević M, Špoljarić D, Stević F, Cvijanović V, Hackenberger Kutuzović B. 2010: The influence of extreme floods from the River Danube in 2006 on phytoplankton communities in a floodplain lake: Shift to a clear state, Limnologica, 40, 3, 260-268.

Vidaković J, Palijan G. 2010: Development and functional structure of epiphytic nematode community on the submerged macrophyte Ceratophyllum demersum (Lake Sakadaš, Kopački Rit, Croatia), Nematology, 12, 2, 289-302.

Žuna Pfeiffer T, Štolfa I, Hoško M, Žanić M, Pavičić N, Cesar V, Lepeduš H. 2010: Comparative study of leaf anatomy and certain biochemical traits in two olive cultivars, Agriculturae Conspectus Scientificus. 75, 2, 91-97.

2009

Mihaljević M, Stević F, Horvatić J, Hackenberger Kutuzović B. 2009: Dual impact of the flood pulses on the phytoplankton assemblages in a Danubian floodplain lake (Kopački Rit Nature Park, Croatia), Hydrobiologia, 618, 1, 77-88.

Palijan G, Fuks D, Vidaković J. 2009: Spatial and temporal distribution of net nitrite and nitrate production on submersed macrophyte Ceratophyllum demersum L., Fresenius Environmental Bulletin, 18, 1, 64-69.

Bogut I, Vidaković J, Čerba D, Palijan G. 2009: Epiphytic meiofauna in stands of different submerged macrophytes, Ekoloji, 18, 70, 1-9.

Čerba D, Bogut I, Vidaković J, Palijan G. 2009: Invertebrates in Myriophyllum spicatum L. stands in Lake Sakadaš, Croatia, Ekologia – Bratislava, 28, 1, 94-105.

2008

Dakić G, Bogut I, Čerba D, Vidaković J, Borić E, Popović Ž. 2008: Myriophyllum spicatum L. and Hydra oligactis (Pallas, 1766) interactions in the small Lake Gornjogradsko in Osijek, Danube News, 18, 10, 7-9.

Dakić G, Bogut I, Čerba D, Vidaković J, Borić E, Popović Ž. 2008: Hydra oligactis (Pallas, 1766) in submerged Myriophyllum spicatum L. stands in Lake Gornjogradsko in Osijek, 37th IAD Conference: The Danube River Basin in a changing world, Chisinau, Moldavija.

Palijan G, Bogut I, Vidaković J. 2008: The impact of inundation-isolation cycles on the bacterioplankton in the Danube River floodplain, Polish Journal of Ecology, 56, 3, 391-403.

2007

Bogut I, Galir A, Čerba D, Vidaković J. 2007: The Ponto-Caspian invader, Limnomysis benedeni (Czerniavsky, 1882), a new species in the fauna of Croatia, Crustaceana, 80, 7, 817-826.

Bogut I, Vidaković J, Palijan G, Čerba D. 2007: Benthic macroinvertebrates associated with four species of macrophytes, Biologia (Bratislava), 62, 5, 600-606.

Palijan G, Bogut I, Vidaković J. 2007: Effects of high water levels on bacterioplankton abundance in the Danube River floodplain (Kopački Rit, Croatia), Polish Journal of Environmental Studies, 16, 1, 113-121.

Vidaković J, Bogut I. 2007: Periphyton nematode assemblages in association with Myriophyllum spicatum L. in Lake Sakadaš, Croatia, Russian Journal of Nematology, 15, 2, 79-88.

2016

Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Šag, Matej; Bogut, Irella. Tajni život žaba – istraživačko učenje izvan učionice i u učionici. Educatio Biologiae. 2 (2016) , 1; 79-89.

Šag, Matej; Turić, Nataša; Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana. U potrazi za jelenkom (Lucanus cervus Linnaeus, 1758)- primjer izvanučioničke nastave. Educatio Biologiae. 2 (2016) ; 67-78.

2008

Vidaković J, Bogut I, Mihaljević M, Palijan G, Čerba D, Čačić Lj, Stević F, Zahirović Ž, Galir A. 2008: Pregled sustavnih hidrobioloških istraživanja u Parku prirode Kopački rit u razdoblju 1997. – 2007, Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo. 16, 65, 259-270.

2007

Bogut I, Čerba D. 2007: Kopački rit Nature Park, a specific flooded area in the north-eastern part of Croatia, Ekoloji Cevre Magazin, 16, 84-86.

2017

Bek N, Špoljarić Maronić D, Žuna Pfeiffer T, Štolfa Čamagajevac I, Lončarić Z, Maksimović I, Stević F, Kezerle A, Pilipović A. 2017: Distribucija selena u vodenim biotopima poplavnog područja Kopačkog rita, 2. simpozij o biologiji slatkih voda, Zagreb.

Ergović V, Čerba D, Hamerlík L, Koh M, Mihaljević Z. 2017: Raznolikost trzalaca (Diptera: Chironomidae) u Republici Hrvatskoj, 2. simpozij o biologiji slatkih voda, Zagreb.

2016

Bek N, Žuna Pfeiffer T, Špoljarić Maronić D, Štolfa Čamagajevac I, Lončarić Z, Maksimović I, Stević F, Cindrić J, Pilipović A. 2016: Selen u vodenim biotopima Kopačkog rita, 5. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra, Tikveš.

Koh, Miran; Ergović, Viktorija; Čerba, Dubravka; Mihaljević, Zlatko; Hamerlík, Ladislav. A literature review of the Chironomidae (Diptera) of Croatia: a platform for the first comprehensive check list of Croatian chironomids // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR). / Móra, Arnold ; Csabai, Zoltán (ur.). Mohács – Pécs : Carpathes Nature Foundation, 2016. 101

Milošević, Djuradj; Stojković Piperac, Milica; Čerba, Dubravka; Petrović, Ana; Paunović, Momir; Simić, Vladica. Macroinvertebrate taxonomic groups necessary for the reliable calculation of taxonomic distinctness index: potential metric for water and habitat quality assessment // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR). / Móra, Arnold ; Csabai, Zoltán (ur.). Mohács – Pécs : Carpathes Nature Foundation, 2016. 79

Mihaljević M, Špoljarić Maronić D, Žuna Pfeiffer T, Stević F, Zahirović V. 2016: Invasive microalge in the Danube River and floodplain waters (Croatia), FINS Freshwater invasives networking for strategy, Zagreb.

Stević F, Špoljarić Maronić D, Žuna Pfeiffer T, Zahirović V, Mihaljević M. 2016: The ecology of cyanobacteria in the temperate floodplain lake, 5th Croatian Botanical Symposium, Primošten.

Školka A, Stević F, Habuda-Stanić M, Nujić M, Rožac V, Špoljarić Maronić D, Žuna Pfeiffer T. 2016: Preliminarna istraživanja fitoplanktona i hranjivih tvari u vodama melioracijskih kanala Kopačkog rita, 5. simpozij “Kopački rit jučer, danas, sutra, Tikveš.

Špoljarić Maronić D, Žuna Pfeiffer T, Kovačević M, Zahirović V, Stević F, Mihaljević M. 2016: Orchid diversity in a special habitat mosaic on the southern slopes of Požeška Gora hill (Croatia), 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”, Budapest.

Žuna Pfeiffer T, Špoljarić Maronić  D, Zahirović V, Stević F, Kajan K, Mihaljević M. 2016: Steppe grassland flora of Natura 2000 site in Northeast Croatia, 11th International Conference „Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”, Budapest.

Vidaković, Jasna; Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Vlaičević, Barbara. Periphytic invertebrate community on artificial substrata in a floodplain lake // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) / Móra, A. ; Csabai, Z. (ur.). Mohács – Pécs : Carpathes Nature Foundation, 2016. 110-110

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna. Struktura i razvoj zajednice trepetljikaša perifitona na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru (poplavno područje Kopačkog rita) // II. međunarodni i VI. hrvatski znanstveno-stručni skup Voda za sve. Knjiga sažetaka. / Habuda-Stanić, Mirna (ur.). Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2016. 41-42 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna. Primary colonization process of ciliated protozoa in a temperate floodplain lake periphyton // Book of abstracts and programme. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) / Móra, A. ; Csabai, Z. (ur.). Mohács – Pécs : Carpathes Nature Foundation, 2016. 117-117 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2015

Čerba, Dubravka. Revealing the secrets of the largest Pannonian Danube floodplain // BROŽÚRA ABSTRAKTOV 8. Jarný limnologický seminár. 2015. 7-7

Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Ergović, Viktorija; Koh, Miran; Lesjak, Maja; Petek, Anja; Vuković, Ana; Balković, Ivan; Milošević, Djuradj; Stević, Filip. Struktura zajednice i hranidbene navike slatkovodnih riba u plitkom jezeru umjerenog područja // ZBORNIK SAŽETAKA 12. HRVATSKI BIOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem. 2015. 230-231

Vlaičević, Barbara; Vidaković, Jasna. Dinamika naseljavanja i sukcesije trepetljikaša u perifitonu jezera poplavnog područja // 12. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: zbornik sažetaka / Klobučar, Goran ; Kopjar, Nevenka ; Gligora Udovič, Marija ; Lukša, Žaklin ; Jelić, Dušan (ur.). Zagreb : Hrvatsko biološko društvo, 2015. 244-245 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Stević F, Milić A, Špoljarić Maronić D, Žuna Pfeiffer T, Zahirović V, Mihaljević M. 2015: Vertical distribution of morphological forms of Cylindrospermopsis raciborskii in a floodplain lake, 12. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.

Stević F, Špoljarić Maronić D, Žuna Pfeiffer T, Zahirović V, Mihaljević M. 2015: Cylindrospermopsis raciborskii – tropical, invasive cyanobacteria in Kopački Rit, 5th Croatian and 1st International Scientific and Professional Conference WATER FOR ALL, Osijek.

Špoljarić Maronić D, Stević F, Zahirović V, Žuna Pfeiffer T, Mihaljević M. 2015: Diversity and dynamics of phytoplankton in Lake Sakadaš (Kopački Rit Nature Park): results of the long-term studies, 4th Symposium with international participation Kopački rit: past, present, future, Tikveš.

Žuna Pfeiffer T, Špoljarić Maronić D, Zahirović V, Stević F, Zjalić M, Kajan K, Šelja V, Koh M, Zeko A, Ozimec S. 2015: Flora of steppe grassland (NATURA 2000 site) in Bilje (NE Croatia), 6th Balkan Botanical Congress.

Žuna Pfeiffer T, Špoljarić Maronić D, Zahirović V, Stević F, Zjalić M, Šelja V, Dombi M, Sunić K, Ozimec S, Mihaljević M. 2015: Istraživanja flore NATURA 2000 područja, stepolikog travnjaka u Bilju, 4. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem “Kopački rit jučer, danas, sutra 2015.”, Tikveš.

2014

Čerba, Dubravka; Balković, Ivan; Koh, Miran; Vuković, Ana; Ergović, Viktorija; Turković Čakalić, Ivana; Stević, Filip. Ihtiofauna Parka prirode Kopački rit // „Hrvatska akvakultura u Europskoj uniji – sadašnjost i budućnost”. 2014. 18-19

Čerba, Dubravka; Balković, Ivan; Kovačević, Tonka; Milošević, Djuradj. Preliminary research of Chironomidae larvae and trophic relations in a Danube floodplain // 19th International Symposium on Chironomidae. Scientific program and conference abstracts. 2014. 61-61

Hackenberger Kutuzović B, Lončarić Ž, Stević F, Hackenberger Kutuzović D, Ečimović Sandra. 2014: Biological endpoints on micro and macro scales responding to climate changes, Integrating climate change experiments, data syntheses and modelling, Aveiro, Portugal.

Mihaljević M, Stević F, Špoljarić D, Žuna Pfeiffer T. 2014: Application of Morpho-Functional Classifications in the Evaluation of Phytoplankton Changes in the Danube River, The Danube and Black Sea Region: Unique Environment and Human Well-Being Under Conditions of Global Changes, Sofia.

Mihaljević  M, Dujmović H, Stević F, Špoljarić D, Žuna Pfeiffer T. 2014: Fitoplankton kao pokazatelj ekološkoga stanja rijeke Bosuta, Znanstveni skup „Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti“, sadašnjosti i budućnosti”, Vinkovci.

Milošević, Djuradj; Stojković Piperac, Milica; Čerba, Dubravka; Paunović, Momir; Simić, Vladica. Defining chironomid pollution indicators using the best practicable aggregation of species method // 19th International Symposium on Chironomidae. Scientific program and conference abstracts.. 2014. 74-74

Stević F, Špoljarić D, Žuna Pfeiffer T. 2014: Fitoplankton kao pokazatelj ekološkog stanja voda. IV. znanstveno-stručni skup “Voda za sve”, Osijek.

Žuna Pfeiffer T, Vidaković J, Stević F, Špoljarić D, Čerba D, Cvijanović V, Turković Čakalić I, Vlaičević B, Mihaljević M. 2014: Obraštajne zajednice u poplavnom području Kopačkog rita, 3. simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra, Tikveš.

2013

Stević F, Mihaljević M, Špoljarić D, Žuna Pfeiffer T, Cvijanović V. 2013: Spatial distribution of phytoplankton along a Danube floodplain system (Kopački Rit Nature Park). 4th Croatian Botanical Symposium with international participation, Split.

Stević F, Mihaljević M, Špoljarić D, Žuna Pfeiffer T, Plenković-Moraj A. 2013: Ecological classifications vs. taxonomic approach in the evaluation of flood-induced phytoplankton changes in a river-floodplain ecosystem. Symposium for European Freshwater Sciences, Münster.

Špoljarić D, Jaganjac M, Štolfa I, Horvatić J, Žuna Pfeiffer T, Stević F, Žarković N. 2013: Response of Chlorella kessleri cells to oxidative stress induced by herbicides, 5th International Symposium Nutrition, Oxygen Biology and Medicine. Development and Aging: Nutrition, Epigenetics and the Healthspan, Paris.

Špoljarić D, Stević F, Žuna Pfeiffer T, Cvijanović V, Mihaljević M. 2013: Long-term changes of phytoplankton in the floodplain waters of Kopački Rit Nature Park. 4th Croatian Botanical Symposium with international participation, Split.

Štolfa I, Stanisavljević A, Marić  S, Marić S, Vuković R, Katanić Z, Žuna Pfeiffer T, Špoljarić D, Teklić T. 2013: Utjecaj ekološki prihvatljivih tretmana na antioksidativnu aktivnost plodova jagode tijekom skladištenja, 48. hrvatski i 8. međunarodni simpozij agronoma, Osijek.

Vidaković J, Mihaljević M, Čerba D, Stević F, Žuna Pfeiffer T, Špoljarić D, Vlaičević B, Turković Čakalić I. 2013: Dreissena polymorpha, školjkaš Ponto-kaspijske regije u Parku prirode Kopački rit. 2. simpozij Kopački rit – jučer, danas, sutra 2013, Tikveš/Osijek.

Žuna Pfeiffer T, Špoljarić D, Stević F, Mihaljević M. 2013: The response of periphytic algal assemblages to disturbances – field study in a temperate floodplain lake. 4th Croatian Botanical Symposium with international participation, Split.

2012

Čerba D, Kovačević T, Vidaković J. 2012: Zajednica trzalaca (Chironomidae, Diptera) u obraštaju na umjetnoj podlozi u jezeru poplavnog područja, 11. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik.

Palijan G, Galir Balkić A. 2012: Bacterioplankton is significant food source for higher trophic levels in the floodplain lake during lotic conditions. 5 th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Zagreb.

Vidaković J, Mihaljević M, Čerba D, Palijan G, Stević F, Galir Balkić A, Vlaičević B, Žuna Pfeiffer T, Špoljarić D, Turković Čakalić I, Cvijanović V. 2012: Hidrobiološka i ekološka istraživanja u Parku prirode Kopački rit u razdoblju 1997.-2012. Znanstveno-stručni skup Kopački rit – jučer, danas, sutra, Tikveš.

Vuković R, Štolfa I, Žuna Pfeiffer T, Špoljarić D, Ćavar I, Krstin Lj. 2012:  Antioxidative response of Stevia leaves to low temperature treatment, 6th Central European Congress on Food, Novi Sad.

Žanić Mate, Žuna Pfeiffer T, Štolfa I, Krstulović A, Pavičić N, Cesar V, Lepeduš H. 2012: Sezonske promjene u antioksidacijskom sustavu i funkcioniranju PSII u listovima triju sorti maslina,  47. hrvatski 7. međunarodni simpozij agronoma, Zagreb.

2011

Žuna Pfeiffer T, Mihaljević M. 2011: The influence of flooding on colonization of peryphitic algae in a Danubian floodplain lake (Croatia). 3rd Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, Romania.

Čerba D, Mihaljević Z, Vidaković J. 2011: Chironomid larvae assemblages’ structure in association with two submerged macrophyte species. The 18th International Symposium on Chironomidae, Tronheim, Norveška.

2010

Žuna Pfeiffer T, Mihaljević M. 2010: Kolonizacija perifitonsikih alga u poplavnom području Dunava. 3.hrvatski botanički kongres, Zagreb.

2009

Bogut I, Palijan G, Čerba D, Špoljarević M, Nikolić M. 2009:Effects of different phisico-chemical parameters on invertebrates in the sediment of Lake Sakadaš (Kopački Rit floodplain), 10. Hrvatski biološki kongres, Zagreb.

Lešković B, Vidaković J. 2009: Fauna of periphytic ciliates on the artificial substrate in Sakadaš Lake (Kopački rit). Zbornik sažetaka, 10. Hrvatski biološki kongres,  Zagreb.

Mihaljević M, Horvatić J, Merdić E. 2009: Kopački Rit: a century of investigation – thousands of species. Zbornik sažetaka 10. Hrvatskog biološkog kongresa . Besendorfer V, Kopjar N, Vidaković-Cifrek Ž, Tkalec M, Bauer N, Lukša Ž.(ur.).Zagreb: Hrvatsko biološko društvo, 342.

Stević F, Mihaljević M, Špoljarić D, Cvijanović V. 2009: Floods as a disturbance factor for cyanobacterial bloom in a temperate floodplain lake. Zbornik sažetaka, 10. Hrvatski biološki kongres,  Zagreb.

Špoljarić D., Majić S, Stević F, Ozimec S. 2009: Praćenje livadnih populacija dviju vrsta orhideja u okolici Zmajevca (Baranja). 10. Hrvatski biološki kongres, Osijek.

Vidaković J, Mihaljević M, Stević F, Špoljarić D, Palijan G, Čerba D, Galir A, Cvijanović V. 2009: Invasive species in the floodplain waters of Kopački Rit Nature Park. Zbornik sažetaka, 10. Hrvatski biološki kongres, Zagreb.

2008

Stević F, Mihaljević M, Špoljarić D, Cvijanović V. 2008: Sustaining biodiversity of the Kopački Rit Nature Park (Danubian floodplain in Croatia, Europe). Capitalizing on Wetlands, International Conference, Washington, D. C.

Špoljarić D, Mihaljević M, Stević F, Hackenberger Kutuzović B, Cvijanović V. 2008: Planktonic diatoms in a floodplain lake (Kopački Rit Nature Park, Croatia) under extremely high flooding conditions on the River Danube. 20th International Diatom Symposium, Dubrovnik.

2007

Bogut I, Galir A, Čerba D, Vidaković J. 2007: Limnomysis benedeni Czerniavski (Crustacea, Mysidae) – A New Species in the Fauna of Croatia. 15th International Conference on Aquatic Invasive Species, Rotterdam.

Špoljarić D, Horvatić J, Waeg G, Čipak A, Jaganjac M, Peršić V, Žarković N. 2007: HNE produced during the lipid peroxidation process in freshwater green alga (Chlorella kessleri FOTT et NOVAK), Inter-Domain & Inter-Action COST Meeting „Oxygen, Stress and Lipids“, Dubrovnik.

Žuna Pfeiffer T, Štolfa I, Hoško M, Krstulović A, Žanić M, Pavičić N, Cesar V, Lepeduš H. 2007: Usporedba strukture i funkcije dva kultivara masline, 2. Hrvatski botanički kongres, Zagreb.

Radovi studenata

Baković, Adrijana. Mikrofitske zajednice u obraštaju akvatičkih biotopa Kopačkog rita / završni rad – diplomski/integralni studij. Osijek : Odjel za biologiju, 09.06. 2015, 67 str. Voditelj: Mihaljević, Melita.

Đurkić, Ivan. Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita / završni rad – diplomski/integralni studij. Osijek : Odjel za biologiju, 10.04. 2015, 76 str.

Plešić, Danijela. Razvoj alga u obraštajnim zajednicama u poplavnom području Dunava (Sakadaško jezero) / diplomski rad. Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju.

Louvar Borna (2014): Trofička struktura slobodnoživućih akvatičkih nematoda u epiksilonu Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Kadić Valentina (2014): Prostorna i vremenska varijacija kvalitativnog i kvantitativnog sastava ličinki Ceratopogonidae (Diptera) prirodnih podloga (Sakadaško jezero). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Ivanko Mirna (2014): Utjecaj vertikalne stratifikacije na distribuciju fitoplanktona u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Laslo Mihaela (2014): Sezonske promjene u stimulaciji bakterioplanktona labilnom organskom tvari. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Dermišek Nataša (2014): Fauna ličinki trzalaca u perifitonu prirodne podloge Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Milić Ana (2014): Vertikalna distribucija različitih morfoloških oblika vrste Cylindrospermopsis raciborskii u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Štefanac Marijana (2014): Sezonska dinamika vrste Skeletonema potamos u fitoplanktonu Dunava. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Vikert Tanja (2014): Utjecaj sezonskih čimbenika na razvoj zajednica alga epiksilona u poplavnom području Dunava. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Dundović Marija (2013): Fauna vodenih beskralježnjaka perifitona prirodnih podloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na maločetinaše. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Kuna  Elvira (2013): Dinamika koliformnih bakterija u poplavnom području Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Nikolić Marina (2013): Fauna sedimenta litorala Sakadaškog jezera u Parku prirode Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Pekez Maja (2013): Invazivne vrste vodenih beskralježnjaka u rijeci Dravi na području grada Osijeka. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Štivičević Marija (2013): Utjecaj poplava na vertikalnu distribuciju fitoplanktona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Jovanovac Andrijana (2012): Razvoj alga u obraštajnim zajednicama Sakadaškog jezera u stabilnim hidrološkim uvjetima. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Nikić Marija (2012): Formiranje epiksilona u poplavnom području Kopačkog rita. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Bajivić Tatjana (2011): Makrofauna metafitona/perifitona jezera Sakadaš s osvrtom na vodenog pauka – Argyroneta aquatica.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Bermanec Biljana (2011): Prisutnost i karakteristike različitih razvojnih stadija vrste Bithynia tentaculata (Gastropoda) na umjetnim podlogama u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Bertić Ljubica (2011): Kvalitativni i kvantitativni sastav faune perifitona umjetnih podloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na trofičku strukturu faune.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Kovačević Tonka (2011): Sastav faune ličinki trzalaca (Chironomidae, Diptera) u obraštaju umjetnih podloga.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Lebinac Martina (2011): Horizontalna distribucija fitoplanktona u poplavnom području Kopačkog rita. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Piskač Maja (2011): Uspješnost stvaranja biofilma i stimulacija nutrijentima uzoraka obraštaja i vode iz Sakadaškog jezera.  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Popić Zoran (2011): Utjecaj svjetlosti na vertikalnu distribuciju fitoplanktona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Benić Marina (2011): Eko-projekt “Kopački rit”. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Bilić Sanja (2010): Usporedba kvalitativnog sastava fitoplanktona i perifitona Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Bošnjak Biljana (2010): Promjene sastava fitoplanktonske zajednice Sakadaškog jezera u kratkim vremenskim intervalima. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Franić Mario (2010): Fauna dugoživaca (Tardigrada) lišajeva. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Horvat Helena (2010): Fauna mahovnjaka na umjetnim podlogama (plastičnom okviru i stakalcima) u Sakadaškom jezeru, Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Ister Emina (2010): Naseljavanje perifitonskih alga na umjetne podloge u Sakadaškom jezeru, Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Marinović Josipa (2010): Vertikalna distribucija fitoplanktona Sakadaškog jezera u srpnju 2008. godine. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Perić Željka (2010): Specijalizirane pokretne zadruge mahovnjaka (Bryozoa) umjetnih podloga u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Radonić Brankica (2010): Vertikalna distribucija fitoplanktona Sakadaškog jezera u siječnju 2008. godine. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Rajčić Vedrana (2010): Odnosi unutar zajednice perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (biomasa perifitona ~ Stylaria lacustris, Oligochaeta). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Šimunović Marina (2010): Kvalitativni i kvantitativni sastav fitoplanktona Dunava kod ušća Hulovskog kanala. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Bernarda Musović (2009): Dinamika naseljavanja alga u obraštajnim zajednicama (Sakadaško jezero, Kopački rit).  Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Bračun Stanislava (2009): Fauna mahovnjaka na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Gracek Tamara (2009): Brojnost i veličinske kategorije školjkaša Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) u perifitonu umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Martina Flisar (2009): Perifitonske zajednice alga u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Stanković Tatjana (2009): Hranidbene kategorije oblića u perifitonu Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Širac Ivana (2009): Zajednica kolnjaka (Rotatoria) perifitona na umjetnim podlogama u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Tomek Igor (2009): Korelacija između biomase perifitona i brojnosti ličinki trzalaca (Chironomidae) na umjetnoj podlozi, Sakadaško jezero. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Lešković Barbara (2008): Fauna trepetljikaša perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Luketić Danijela (2008): Fauna perifitona na umjetnoj podlozi u Sakadaškom jezeru. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Turković Ivana (2008): Fauna okućenih ameba (Testacea) perifitona umjetne podloge u Sakadaškom jezeru (Kopački rit). Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Dakić Gabrijela (2007): Hydra oligactis (Pallas, 1766.) na makrofitskoj vrsti Myriophyllum spicatum L. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Kišić Ivana (2007): Meiofauna i nematofauna u sedimentu eulitorala Sakadaškog jezera. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Pavlović Dinka (2007): Predatorske ličinke kukaca u asocijaciji s makrofitskom vrstom Myriophyllum spicatum L. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.

Sandra Maček (2007): Fitoplankton Dunava na području Parka prirode Kopački rit. Diplomski rad. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.