Uvod

Temelj modernog društva je znanje, a biologija odnosno znanost o životu zauzima značajnu ulogu. Biodiverzitet, rekombinantna DNA tehnologija i zaštita prirode su biološke discipline bez čijih znanja i dostignuća moderno društvo neće moći opstati. Stoga je se lako prepoznati vrijednost znanja koje se stječe jednim od studija prirodnih znanosti. U okolnostima sveprisutne globalizacije vrlo često se zaboravlja na prirodne procese pa je naročito potrebno omogućiti stjecanje znanja o funkcioniranju i važnosti života. U tome naročito značajnu ulogu ima obrazovna djelatnost koja mora biti koncipirana tako da mlađim generacijama preda znanja koja će suštinski objasniti i zaštititi život. Biolozi, u svakom segmentu svoga djelovanja, čime god da se bavili, obrazovanjem, znanošću ili stručnim radom potrebni su društvu, a na globalnom tržištu rada lako mogu naći svoje mjesto. Uz školstvo i znanstvene institucije sve je više privatnih tvrtki koje se bave istraživačkom djelatnošću ili proizvodnjom gdje se koriste resursi znanja biologa. Sadržaji obveznih i izbornih kolegija sastavljeni su na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja i osiguravaju temeljna znanja s kojima će naši studenti biti konkurentni na svjetskom tržištu znanja. Programi koje nudimo koncipirani su kao “major” program za biologe koji je usporediv s mnogim programima diljem Europske Unije (Sveučilišta u Wageningenu, Heilderbergu, Pecsu), a struktura studija načinjena je u dogovoru s strukom u Hrvatskoj i u potpunosti osigurava vertikalnu i horizontalnu prohodnost studenata.

Sveučilišni Odjel za biologiju slijednik je Zavoda za biologiju na kojem se kontinuirano od 1977.godine, kada je ustrojen studij biologije i kemije na tadašnjem Pedagoškom fakultetu, školuju profesori biologije i kemije. Temeljem Izvještaja povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, (točka 11. Izvještaja) predlažemo preddiplomski studij biologije, te diplomske studije: magistar biologije i profesor biologije i kemije.

Partneri u obrazovanju magistara biologije biti će javne ustanove u zaštiti prirode kao i različite znanstvene institucije.

Predloženi programi studija osiguravaju horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata budući da su strukturirani po načelu 70% obveznih kolegija i 30% izbornih, po uzoru na europske studije “major + minor”, a usklađeni su sa sličnim studijima u RH. Veliki udio izbornih kolegija omogućava dopunu temeljnog programa u smjeru omogućavanja upisa poslijediplomskih studija koji su predloženi na našem i na drugim sveučilištima u RH.

Slijedeći preporuke, u već spomenutom, Izvještaju povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz područja prirodnih znanosti, polje biologija (točke 7., 8. i 9.), a budući da su se ostvarili planovi našeg Sveučilišta o preseljenju Zavoda za biologiju i osnivanju Sveučilišnog Odjela za biologiju, ostvareni su traženi, znatno bolji uvjeti za izvođenje nastave i znanstveni rad čime je ostvarena pretpostavka za izvođenje modernog studija biologije. Također, već su uložena stanovita materijalna sredstva za opremanje laboratorija i praktikuma, te očekujemo nastavak pozitivnog trenda.

OPĆI DIO

Diplomski sveučilišni studija Biologija; smjer: znanstveni

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za biologiju

Diplomski studij u trajanju od 2 godine odnosno 4 semestra kojim se stječe akademski naziv: magistar – magistra biologije

Uvjeti upisa na diplomski sveučilišni studija Biologija; smjer: znanstveni je: završen preddiplomski studij iz polja biologija i položen razredbeni ispit;

Završetkom Diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni magistri biologije moći će upisati neki od poslijediplomskih studija iz područja prirodnih znanosti. Na našem Sveučilištu to je prvenstveno poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša te poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti. Magistri biologije zapošljavati će se u različitim znanstvenim institucijama, industriji (farmaceutskoj, prehrambenoj, kemijskoj, drvnoj itd.) i djelatnostima koje koriste biološka znanja kao npr. inspekcijske službe u zaštiti okoliša. Magistar biologije tijekom studija je stekao znanja i vještine koja će mu omogućiti kvalitetno i kompetentno stručno vođenje parkova prirode i nacionalnih parkova, ribnjaka, botaničkih vrtova, zooloških vrtova, parkova općenito, te biološko-analitičkih laboratorija i sl. Također, osposobljen je za sudjelovanje u znanstvenim i stručnim timovima koji se bave istraživanjima u području prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni stječe se akademski naziv:
magistar/magistra biologije / mag. biol.