Natječaj za izbor i prijem 03.02.2021.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju

raspisuje

NATJEČAJ

 

  • za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju stručni suradnik i stručnom radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, za rad na projektu „Naturavita – Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2.) – Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune – Grupa 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja“ na određeno vrijeme od 30 mjeseca s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Zavodu za ekologiju voda
  • za izbor jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologijana neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologijana neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici Natječaja pod točkom 1., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ispunjavati dodatne kriterije:

  • vozačka dozvola B kategorije
  • iskustvo u terenskom radu, uzorkovanju, pripremi trajnih preparata i analizi slatkovodnog fitoplanktona i fitobentosa
  • radno iskustvo nije uvjet

Pristupnici Natječaja pod točkom 2., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.). Pristupnici natječaja pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. .- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst (http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/), člankom 68. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst (http://biologija.unios.hr/webbio/opci-podaci-2/), člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/).

Pristupnici Natječaja pod točkom 3. i 4. moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN  93/14. i 127/17.). te ispunjavati uvjete  propisane čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN  123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), čl. 190. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/, čl. 65. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419632271-7021ef3a-411d, čl. 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/  .

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju u dva primjerka (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu u jednom primjerku prema Obrascu 6. Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto (za 1. točku); prema Obrascu 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje i Obrascu 4. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta (za 2. točku); prema Obrascu br. 2.- Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto (za točku 3. i 4.)  koji su  objavljeni na mrežnoj stranici Odjela za biologiju http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419769635-2c8b441f-df71 te potpisanu Privolu.

Za sve pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu privolu, ako ne prilože potpisanu privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju www.biologija.unios.hr.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se  u roku od trideset (30) dana za 1., 3. i 4. točku, a u roku od osam (8) dana za 2. točku  od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
s naznakom za koju točku natječaja se prijavljuje

 

Natječaj možete preuzeti ovdje. (PDF)

RELATED POSTS