NATJEČAJ za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA BIOLOGIJU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19.) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija ili diplomski/dodiplomski sveučilišni studij iz područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija i /ili kemija ili iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja biotehnologija ili prehrambena tehnologija
  • poznavanje rada na računalu

Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju www.bioogija.unios.hr  naveden je opis poslova radnog mjesta II. vrste-viši laborant.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju www.biologija.unios.hr.

Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj-viši laborant“.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od osam dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju www.biologija.unios.hr.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu privolu, ako ne prilože potpisanu privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na natječaj.

Sveučilište Josip Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju

Tekst natječaja također možete preuzeti i ovdje. (PDF)

RELATED POSTS