Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijem

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju

 raspisuje

NATJEČAJ

 • za izbor i prijem dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti, za rad na projektu „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj” na određeno vrijeme od tri godine s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Zavodu za kvantitativnu ekologiju
 • za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju stručni suradnik i stručnom radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz znanstvenog polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti, za rad na projektu „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj” na određeno vrijeme od tri godine s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Zavodu za kvantitativnu ekologiju
 • za izbor jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izbora polja 1.05. Biologija i 3.01. Temeljene medicinske znanosti) na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologijana neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici Natječaja pod točkom 1., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.). Pristupnici natječaja pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. .- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst (http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/), člankom 68. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst (http://biologija.unios.hr/webbio/opci-podaci-2/), člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/) te dodatne kriterije:

 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Aktivno sudjelovanje u istraživačkom radu koje je moguće dokumentirati rezultatima te poznavanje znanstvenog rada u svim njegovim fazama
 • Aktivno korištenje R programskog okruženja i Python programskog jezika i/ili Python C# programskih jezika
 • Korištenje AI tehnologije (strojno i duboko učenje)
 • Iskustvo rada sa IoT uređajima i /ili bespilotnim letjelicama B2 i C1 kategorije, hiperspektralnim senzorima i HPSC sustavima
 • Iskustvo u daljinskim istraživanjima
 • Iskustvo u rješavanju bioloških, ekoloških i/ili okolišnih problema

Pristupnici Natječaja pod točkom 2., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ispunjavati dodatne kriterije:

 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Napredno korištenje MS Office (Excel, Word, PowerPoint) ili LibreOffice (Calc, Write, Impress)
 • Komunikativnost i prilagodljivost dinamičnom radnom okruženju
 • Aktivno sudjelovanje u istraživačkom radu koje je moguće dokumentirati rezultatima te poznavanje znanstvenog rada u svim njegovim fazama
 • Velika motiviranost za projekt
 • Godina dana iskustva na istom ili sličnom radnom mjestu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka i elektroničkom obliku u PDF formatu na CD-u u jednom primjerku prema Obrascu 4. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta ( za točku 1. ) i prema Obrascu 6. Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji su objavljeni na mrežnoj stranici Odjela za biologiju http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419769635-2c8b441f-df71 te Privolu.

Pristupnici Natječaja pod točkom 3. i 4. moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN  93/14. i 127/17.). te ispunjavati uvjete  propisane čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN  123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), čl. 190. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/, čl. 65. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419632271-7021ef3a-411d, čl. 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/  .

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju u dva primjerka i elektroničkom obliku u PDF formatu na CD-u u jednom primjerku prema Obrascu br. 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje (za točku 3.) i prema Obrascu br. 2.- Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto (za točku 4.)  koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419769635-2c8b441f-df71 te Privolu.

Za sve pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403)

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se  u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju

Ulica cara Hadrijana 8/A

31000 Osijek

s naznakom “za natječaj-navesti za koju točku natječaja se javlja

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka  u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te sastavljanu izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Odluke o izboru i životopisi

Odluku o izboru asistenta pogledajte ovdje.

Životopis asistenta pogledajte ovdje.

Odluku o izboru stručnog suradnika pogledajte ovdje.

Životopis stručnog suradnika pogledajte ovdje.

RELATED POSTS