Natječaj za izbor i za izbor i prijem 27.09.2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

   Odjel za biologiju

raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja Interdisciplinarne prirodne znanosti (izborna polja: 1.05. biologija i 1.04. kemija) na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  4. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici natječaja pod točkom 1., 2. i 3. moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.). Pristupnici natječaja obvezni su ispuniti uvjete  propisane čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. .- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), čl. 190. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/, čl. 65. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419632271-7021ef3a-411d, čl. 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/  .

Pristupnici natječaja pod točkom 4. moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.). Pristupnici natječaja pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. .- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst (http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/), člankom 68. Pravilnika Odjela za biologiju-pročišćeni tekst (http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419632271-7021ef3a-411d)  te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/).

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju u dva primjerka i elektroničkom obliku u PDF formatu na CD-u u jednom primjerku prema Obrascu br. 2. (za točke 1., 2. i 3.) Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto i Obrascu br. 4. (za točku 4.) Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta koji su objavljeni na mrežnoj stranici Odjela za http://www.biologija.unios.hr/odjel/pravni-spisi/#1525419769635-2c8b441f-df71 s naznakom za koju točku natječaja se javljaju te Privolu.

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403)

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se  u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju
  • Ulica cara Hadrijana 8/A
  • 31000 Osijek
  • s naznakom “za natječaj“

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za biologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka  u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te sastavljanu izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Natječaj u PDF obliku možete preuzeti ovdje. (PDF)

Privolu za obradu podataka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje. preuzmite ovdje. (DOCX)

Privolu za obradu podataka za izbor i prijem u asistenta. preuzmite ovdje. (DOCX)

RELATED POSTS